הקדמה:

שכר טרחת עורך הדין בתביעות להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים מוגבל לתקרה של 7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014) + מע"מ + הצמדה למדד, בתנאי שהסכמי הייצוג המשפטי נחתמו לאחר יום 09.01.2011
כשהסכמי הייצוג המשפטי נחתמו לפני יום 09.01.2011, שכר טרחת עורך הדין מוגבל ל-8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים
הגבלת שכר טרחת עורך הדין חלה רק על הסכמי שכר טרחה המותנים בתוצאות ההליך
הגבלת שכר הטרחה חלה גם על הליכי הערר והערעור
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


סעיף 22 לחוק נכי רדיפות הנאצים קבע ששר המשפטים רשאי לקבוע שיעורי מקסימום לשכר הטירחה שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בתביעה.

 • בשנת 1961 פורסם צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) אשר קבע כי "מקסימום שכר הטירחה המותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים...".
 • צו זה חל על הסכמי שכר טירחה שנחתמו עד ליום 09.01.2011.
 • על הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 09.01.2011, חל התיקון בצו שנערך בשנת 2010, אשר קבע כי:
  • שכר הטירחה המקסימלי שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, הוא 7,013 ש"ח. (נכון לחודש ינואר 2014).
  • שכר הטירחה המקסימלי שמותר לקבל בעד טיפול בשאר סוגי התביעות, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים.
 • בצו שתוקן בשנת 2010 נקבע במפורש כי הגבלה זו חלה גם על הליכי ערר וערעור.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה, במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל וכן בתביעות שהם מבקשים להגיש נגד עורכי דין ומטפלים. לפרטים נוספים ראה:סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

מי זכאי?


הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים המפורטים להלן. אם תנאים אילו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טירחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.2016- ניצול השואה צריך לאשר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר הטירחה, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה.

הגבלת שכר טרחת עורך דין בתביעות להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 • סוג התביעות עליהן חלות מגבלות:
 • תביעות המוגשות אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר להכרה באדם כנכה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים (כולל בקשה להכרה בנכות של 25% לפחות), לרבות ייצוג בהליכי ערר וערעור בערכאות השיפוטיות השונות (זאת במקרה שהתביעה להכרה כנכה רדיפות הנאצים נדחתה ע"י הרשות לניצולי שואה ועל כן יש להגיש ערר לוועדת העררים או ערעור לבית המשפט).
 • הגבלת שכר טרחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית.
 • תביעות אחרות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (למשל הכרה במחלה נוספת, החמרה במצב רפואי), עררים וערעורים על החלטות בנושאים אלה.
 • המגבלה על גובה שכר הטרחה:
 • בתביעות להכרה באדם כנכה מכוח החוק, או בערעור על החלטה בעניין זה, ישנן שתי אפשרויות, כתלות במועד חתימת הסכם שכר הטרחה.
 • במקרה שהסכם שכר הטרחה נחתם לאחר ה-9 בינואר 2011: שכר הטרחה המרבי החדש בתביעות, עררים וערעורים הוא 7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014)+ מע"מ (ההצמדה היא למדד המחירים לצרכן).
 • במקרה שהסכם שכר הטרחה נחתם לפני ה-9 בינואר 2011: על הסכמים אלו יחול הצו שהיה קיים בעבר - צו נכי רדיפות נאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961, שעל פיו מקסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני הרשות לזכויות ניצולי שואה, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • בתביעות אחרות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים (למשל תביעות להכרה במחלה נוספת או להחמרה במצב רפואי), אם הצדדים הסכימו על שכר טרחה שמותנה בתוצאת ההליך (כלומר בקבלת התביעה), שכר הטרחה יהיה מוגבל ל- 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • מקרים בהם המגבלה לא חלה:
 • המגבלות על שכר הטרחה חלות רק כאשר הסכם שכר הטרחה מותנה בתוצאות, כלומר הסכם לפיו שכר הטרחה ישולם לעורך הדין רק אם התביעה מתקבלת.
 • מותר לעורך הדין ולניצול השואה להסכים כי שכר הטרחה עבור הטיפול בתביעה ישולם בלי קשר לשאלה, אם התביעה תתקבל או לא, ובמקרה כזה מותר להם להסכים על שכר טרחה בסכום קבוע וידוע מראש, שאינו כפוף להגבלה הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • גם כשמספר בני אדם מטפלים בתביעה להכרה בתגמולים (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה העולה על שכר הטירחה המירבי, ושכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי הקבוע בחוק. תחולתו של סעיף זה חלה גם על הסכמי שכר טירחה ישנים.
 • כאשר אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול לתגמולים, אז עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
דוגמה
אם זכותו של ניצול השואה לתגמולים הוכרה בגלל ההחלטה המינהלית, ללא קשר לטיפול של עורך הדין או של המטפל, אזי הניצול אינו צריך לשלם לעורך הדין או המטפל שכר טירחה.
 • נקבע קנס פלילי למטפל או עורך דין שגבה שכ"ט מעל הקבוע בחוק. הקנס הכספי עומד (נכון לחודש אפריל 2016), על סך של 75,300 ש"ח. קנס זה יחול רק בתנאי שהסכם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.206,
 • ניתן לבקש סיוע מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • ארגוני סיוע שונים, כדוגמת אלה המפורטים למטה, מעניקים סיוע בחינם במיצוי זכויות של ניצולי שואה

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות