שכר הטרחה על טיפול בתביעות להכרה בנכי רדיפות הנאצים מוגבל לתקרה של 7,013 ₪ נכון לינואר 2014+ הצמדה למדד ומע"מ שהם כ-7,539 ₪ נכון לשנת 2023+מע"מ, בתנאי שהסכמי הייצוג המשפטי נחתמו אחרי 09.01.2011
בהסכמים לייצוג משפטי שנחתמו לפני 09.01.2011 שכר הטרחה מוגבל ל-8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים
ההגבלה מתייחסת רק להסכמי שכר טרחה שמותנים בתוצאות ההליך
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


סעיף 22 לחוק נכי רדיפות הנאצים קבע ששר המשפטים רשאי לקבוע שיעורי מקסימום לשכר הטירחה שמותר לקבל על טיפול בתביעה.

 • בהסכמי שכר טירחה שנחתמו לפני 09.01.2011 מקסימום שכר הטירחה שמותר לקבל כשהשכר מותנה בתוצאות הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • בהסכמי שכר טירחה שנחתמו אחרי 09.01.2011:
  • שכר הטירחה המקסימלי שמותר לקבל על טיפולבתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים (כולל הליכי ערר וערעור) הוא 7,013 ₪ (נכון לינואר 2014)+ הצמדה למדד המחירים לצרכן ומע"מ שהם כ - 7,539 ₪ נכון לשנת 2023+מע"מ.
  • שכר הטירחה המקסימלי שמותר לקבל על טיפול בשאר סוגי התביעות (כולל הליכי ערר וערעור) כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי בחינם ללא תלות במבחן הכנסה להגנה בתביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל וכן בתביעות שהם מבקשים להגיש נגד עורכי דין ומטפלים. לפרטים נוספים ראו סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

מי זכאי?

הסכמה של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לגבי כל שלב בטיפול בתביעה.
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם אחרי 07.04.2016, ניצול השואה צריך לאשר בחתימת ידו לפני החתימה על הסכם שכר הטירחה, שהוסברו לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותה והשלכותיה.

הגבלת שכר טרחה בתביעות להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 • סוג התביעות שחלות עליהן מגבלות:
 • תביעות שמגישים אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר להכרה באדם כנכה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, כולל ייצוג סערר לוועדת העררים או בערעור לבית המשפט במקרה שהתביעה להכרה כנכה רדיפות הנאצים נדחתה.
 • הגבלת שכר טרחה בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית.
 • תביעות אחרות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (למשל הכרה במחלה נוספת, החמרה במצב רפואי), עררים וערעורים על החלטות בנושאים אלה.
 • המגבלה על גובה שכר הטרחה:
 • בתביעות להכרה באדם כנכה מכוח החוק, או בערעור על החלטה בעניין זה, ישנן שתי אפשרויות, כתלות במועד חתימת הסכם שכר הטרחה.
 • אם הסכם שכר הטרחה נחתם אחרי 09.01.2011 שכר הטרחה המרבי החדש בתביעות, עררים וערעורים הוא 7,013 ₪ (נכון לינואר 2014)+ הצמדה למדד המחירים לצרכן ומע"מ שהם כ - 7,539 ₪ נכון לשנת 2023+מע"מ.
 • אם הסכם שכר הטרחה נחתם לפני 09.01.2011, מקסימום שכר הטרחה שמותר לקבל על טיפול בתביעה לרשות לזכויות ניצולי שואה, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • הגבלת שכר טירחה בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית- ראו הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • בתביעות אחרות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים (למשל תביעות להכרה במחלה נוספת או להחמרה במצב רפואי), אם הצדדים הסכימו על שכר טרחה שמותנה בתוצאת ההליך (כלומר בקבלת התביעה), שכר הטרחה יהיה מוגבל ל- 8% מסך כל התגמולים לתקופה של 5 שנים.
 • מקרים שבהם אין הגבלה:
 • ההגבלות על שכר הטרחה חלות רק כאשר הסכם שכר הטרחה מותנה בתוצאות, כלומר בהסכם שלפיו שכר הטרחה ישולם רק אם התביעה מתקבלת.
 • מותר לעורך הדין ולניצול השואה להסכים כי שכר הטרחה עבור הטיפול בתביעה ישולם בלי קשר לשאלה אם התביעה תתקבל. במקרה כזה מותר להם להסכים על שכר טרחה בסכום קבוע וידוע מראש, שאינו כפוף להגבלה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • גם כשמספר בני אדם מטפלים בתביעה להכרה בתגמולים (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה מעבר לסכום המירבי - שכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה לא יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי שקבוע בחוק. תחולתו של סעיף זה חלה גם על הסכמי שכר טירחה ישנים.
 • אם אין קשר בין הטיפול בתביעה לבין החלטת הרשות על הזכאות של הניצול לתגמולים, מי שטיפלו בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
דוגמה
אם זכותו של ניצול השואה לתגמולים הוכרה בגלל ההחלטה המינהלית, ללא קשר לטיפול של עורך הדין או של המטפל, הניצול לא צריך לשלם לעורך הדין או המטפל שכר טירחה.
 • מטפל או עורך דין שגבה שכר טירחה מעל לסכום המירבי צפוי לקנס כספי של 75,300 ₪ (נכון לאפריל 2016). קנס זה יחול רק בהסכמי שכר טירחה שנחתמו אחרי 07.04.2016.
 • ניתן לבקש סיוע מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • ארגוני סיוע שונים, כדוגמת אלה המפורטים למטה, מעניקים סיוע בחינם במיצוי זכויות של ניצולי שואה
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות