"חסרי דירה" בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי

יחידים בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שעונים על כל הכללים הבאים, מוגדרים חסרי דירה ועשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי אם יענו על שאר תנאי הזכאות לדיור ציבורי:

 1. ב-10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לדיור ציבורי לא היו להם זכויות בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (כולל רישום שנטען כי הוא פורמלי בלבד), כאשר "זכויות בדירה" כוללות:
  • בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות בדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
  • זכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות, או בכל אופן אחר, כגון: ירושה (כולל מצב של הסתלקות היורש), מתנה, נאמנות וכו', אלא אם כן הסיוע מבוקש עבור דירה שתמורתה טרם שולמה במלואה במקרים הבאים:
   • דירה לא חדשה שנרכשה מכוח חוזה שנחתם עד 12 חודשים לפני מועד ההרשמה או תאריך עדכון תעודת הזכאות (לפי המאוחר מביניהם).
   • דירה חדשה מקבלן מכוח חוזה שנחתם עד 36 חודשים ממועד זה.
  • רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות, על-פי חוזה או בכל אופן אחר (כפי שצוין בסעיף הקודם) ובתנאי אישור ועדת קבלה של היישוב והסוכנות היהודית/ ההסתדרות הציונית.
 2. הם לא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים, או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות.
 3. לא הייתה להם דירה בדיור הציבורי ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לדיור ציבורי.

הורים עצמאיים (הורים יחידים)

 • הורים עצמאיים ייחשבו חסרי דירה גם כאשר מתקיימים כל 3 התנאים הבאים:
  1. הם היו בעלי זכויות של עד 50% בדירה
  2. הדירה נמכרה בעקבות הגירושין או במהלך הנישואין
  3. ב-5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לדיור ציבורי לא היו להם זכויות נוספות בהתאם להגדרת זכויות בדירה שצוינו בסעיפים הקודמים

חשוב לדעת

 • תיתכן הכרה ב"חסרי דירה" גם במקרים נוספים על-ידי הוועדות המוסמכות לכך.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.