יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)
יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם
מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש
בתקופת מלחמת חרבות ברזל, הורחבה רשימת בני המשפחה שלטובתם יורש של אדם שמת במלחמה, יכול לוותר על חלקו
הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי.

 • כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.
 • הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית (במובן של לטובת מי ההסתלקות):
  • הסתלקות כללית - החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.
  • הסתלקות ספציפית - היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אלה בלבד - בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-200,000 ₪ מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 100,000 ₪.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 100,000 ₪ שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-300,000 ₪ מתוך העיזבון, וכמו כן זכאי ל-25% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחר להסתלק רק מזכויותיו בנכס ולקבל את כל הסכום הכספי.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 25% מהזכויות בנכס, שוויתר עליהן, לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
יורשת הזכאית ל-50% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחרת להסתלק מכל זכויותיה בנכס לטובת ילדו של המוריש.

מי זכאי

שימו לב
צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה.

אופן מימוש הזכות

 • ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.
 • יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.
 • אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה.
 • היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש.
 • אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).
 • אם המסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18), אדם שמונה לו אפוטרופוס, ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף, אדם שמונה לו תומך בקבלת החלטות או פסול דין, יש לציין זאת בהודעת ההסתלקות.
 • אם המסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18), אדם שמונה לו אפוטרופוס, ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או פסול דין – יש להגיש את הבקשה לאישור הודעת ההסתלקות לבית המשפט.
 • ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט.
 • עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

ֿ

שימו לב
 • בתקופת מלחמת חרבות ברזל, היורש יכול לוותר על חלקו בירושה לטובת אחד מבני המשפחה או הקרובים הבאים של מי שנהרג בתקופת המלחמה ובעקבותיה:
 • בן זוגו של המוריש בעת מותו; ילדי המוריש וצאצאיהם; הורי המוריש וצאצאיהם; אחיו של המוריש; הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם; בן זוגו לשעבר של המוריש וילדו או ילד שהמוריש ראה אותו כילדו.
 • למידע נוסף ראו ויתור על ירושה (הסתלקות יורש) בתקופת מלחמת חרבות ברזל

ויתור על נכס ספציפי

 • יורש יכול לוותר על נכס ספציפי שהוא אמור לקבל מהמוריש, רק אם המוריש השאיר צוואה ורק אם הנכס אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
דוגמה
אם מורישה בצוואה דירה לבנה ואת כל שאר החלקים בעיזבון היא בוחרת לחלק שווה בשווה בין ילדיה. הבן יוכל לוותר על הדירה, מכיוון שבמסגרת הצוואה הדירה אובחנה משאר חלקי העיזבון.
 • יורש לא יכול לוותר על נכס ספציפי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הנכס לא אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
  • המוריש לא הותיר אחריו צוואה ואז יחולו כללי ירושה על פי דין (במקרה כזה יורש יכול לוותר רק על אחוזים מחלקו בעיזבון ולא על נכס ספציפי).
דוגמה
 • אם מורישה דירה, רכב וחלקת אדמה לשני ילדיה שווה בשווה.
 • כל אחד מהילדים יכול לוותר אך ורק על החלק שניתן לו (50% מהעיזבון כולו), אך אף אחד מהם לא יוכל לוותר על חלקו בדירה בלבד, ברכב בלבד או בחלקת האדמה בלבד.
 • בכל מקרה, היורשים יכולים להגיע להסכמה במסגרת הסכם על אופן חלוקת העיזבון. בדרך זו ניתן יהיה לוותר על נכס ספציפי.
דוגמה
 • בדוגמה הקודמת, הילדים יוכלו להגיע להסכמה שילד אחד יקבל את הדירה והילד השני יקבל את הרכב ואת חלקת האדמה.
 • הילדים יכולים גם להסכים על דרך חלוקה אחרת.
 • אם לא יגיעו להסכמה, כל אחד יהיה זכאי למחצית מכל אחד מהנכסים ואף אחד מהם לא יוכל לוותר על נכס מסוים.

חשוב לדעת

 • יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
 • ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק אחרי שחולק העיזבון (הירושה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תודות