הקדמה:

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)
מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש
הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי.

 • כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.
 • הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית:
  • הסתלקות כללית - החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.
  • הסתלקות ספציפית - היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אלה בלבד - בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-200,000 ש"ח מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 100,000 ש"ח.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 100,000 ש"ח שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
 • יורש הזכאי ל-300,000 ש"ח מתוך העיזבון, וכמו כן זכאי ל-25% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחר להסתלק רק מזכויותיו בנכס ולקבל את כל הסכום הכספי.
 • אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 25% מהזכויות בנכס, שוויתר עליהן, לחלקם של שאר היורשים.
דוגמה
יורשת הזכאית ל-50% מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחרת להסתלק מכל זכויותיה בנכס לטובת ילדו של המוריש.

מי זכאי

 • יורש על פי דין או על פי צוואה.
 • חשוב: צוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה.

אופן מימוש הזכות

 • ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.
 • יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.
 • אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה.
 • היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש.
 • אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).
 • במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין, יש לקבל אישור להסתלקות מבית המשפט.
 • ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק.
 • עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

חשוב לדעת

 • יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
 • ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק לאחר שחולק העיזבון.

חקיקה ונהלים

תודות