אדם שנפגע מגוף שקיבל מידע פלילי עליו במסגרת הליך הענקת זכות לאותו אדם או דיון על שלילתה או על הארכתה, רשאי להגיש תלונה אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים
התלונה יכולה להתייחס לשימוש שנעשה במידע הפלילי על ידי אותו גוף, לאופן שמירת המידע או להפעלת שיקול הדעת והתחשבו במידע הפלילי בעת קבלת ההחלטה על מתן הזכות
למידע רשמי ולהגשת התלונה ראו אתר משרד המשפטים


הממונה על הביקורת על המידע הפלילי, מוסמך לברר תלונות על גופים שרשאים לקבל מידע פלילי על אדם כאשר המידע נדרש לצורך הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה או הארכתה (כגון: רישיון, הרשאה, אישור, הכרה, זיכיון, הטבה, תעודה, היתר, מינוי, הסמכה, רישום בפנקס רשמי או העסקה).

  • התלונה יכולה להתייחס לשימוש שעשו אותם גופים במידע שהגיע לידיהם, לשמירתו ולאופן הפעלת שיקול הדעת לגביו לפני מתן הזכות.
  • למידע על חובותיהם של אותם גופים באשר לשימוש במידע, לשמירתו ולאופן הפעלת שיקול הדעת בעת ההחלטה על מתן הזכות או שלילתה ראו איסור דרישה מאדם למסור מידע פלילי על עצמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל אדם שנפגע כתוצאה ממעשה או מחדל של גוף שמוסמך להעניק זכות לאותו אדם ובמסגרת הליך הענקת הזכות החוק מאפשר לו לדרוש או לקבל מידע פלילי על אותו אדם

למי ואיך פונים

  • יש לפנות אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. להגשת התלונה לחצו כאן.
  • את התלונה יש להגיש באמצעות הטופס המקוון בלבד.
  • יש לצרף לטופס המקוון צילום תעודת זהות או דרכון.
שימו לב
בעיקרון, תלונה אנונימית לא תטופל, אלא אם האחראי לטיפול בתלונות יחליט לטפל בה לאחר התייעצות עם הממונה על הביקורת.
  • אם המתלוננים מיוצגים על ידי מיופה כוח, יש לצרף ייפוי כוח.
טיפ
ניתן ורצוי להוסיף מסמכים שתומכים בתוכן התלונה.

שלבי ההליך

  • תלונה המתקבלת נקלטת במערכת הממוחשבת ונפתח לה תיק.
  • אישור קבלה יישלח לכתובת המייל של המתלוננים. במקביל, יישלח עדכון לכתובת המייל של הגוף נותן הזכות, שנגדו הוגשה התלונה, על קבלת התלונה.
  • לאחר הליך השלמת מידע, תועבר התלונה לטיפול משפטי.
אזהרה
אי שיתוף פעולה של מתלוננים יביא להפסקת הטיפול בתלונה, לאחר שליחת התראה במייל.
  • הפנייה תועבר לתגובת הגוף שנגדו הוגשה התלונה, ועליו להשיב עליה בתוך 30 יום ממועד קבלתה. אי שיתוף פעולה שלו לאחר שלא נענה להתראה, עלול להוביל לכך שהממונה על הביקורת יורה למשטרת ישראל להגביל מסירת מידע פלילי לאותו גוף.
  • אם התלונה נמצאה לא מוצדקת, היא תיסגר לאחר עדכון המתלוננים והגוף שנגדו הוגשה התלונה.
  • אם התלונה נמצאה מוצדקת ויש צורך בתיקון ליקוי, יעביר הממונה על הביקורת הודעה במייל לממונה על המידע הפלילי בגוף שנגדו הוגשה התלונה. ההודעה עשויה לכלול, בין היתר:
    • הוראות לתיקון הליקויים.
    • מועד ליישום.
    • דרישת דיווח חוזר אודות התיקון.
  • לכשיתקבל דיווח על תיקון הליקוי, המתלוננים יעודכנו והתלונה תיסגר.
  • אי תיקון ליקוי על ידי הגוף שנגדו הוגשה התלונה, במועד שייקבע, עלול להביא לכך שהממונה על הביקורת יורה למשטרת ישראל להגביל מסירת מידע פלילי לאותו גוף.
  • עדכון על ההחלטה הסופית של הממונה יישלח לכתובת המייל של המתלוננים.
  • בעיקרון, מתן מענה סופי לפניות יינתן עד 60 ימים מיום קבלת הפנייה, אולם במקרה של תלונה הדורשת זמן טיפול ארוך יותר, יישלח עדכון לכתובת המייל של המתלוננים.

חשוב לדעת

  • מי שדרש מידע פלילי מבלי שהיה זכאי לעשות זאת, או העביר מידע שלא על פי החוק או עשה בו שימוש שלא בהתאם לחוק או הביא במסגרת שיקוליו מידע פלילי שאינו זכאי היה לקבל, מבצע עבירה פלילית שעונשה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים