בעיקרון אסור לדרוש מאדם למסור מידע פלילי על עצמו, כולל במקומות עבודה, בוועדות קבלה לישובים וכיו"ב
אסור לדרוש מאדם למסור תצהיר או להשיב על שאלות הנוגעת למידע הפלילי
העובדה שהאדם שאליו מתייחס המידע הפלילי נתן את הסכמתו אינה מעניקה לדורש המידע את הזכות לקבל את המידע
למרות זאת קיימים גופים ובעלי תפקידים המוגדרים בחוק ואשר זכאים לקבל מידע מהמידע הפלילי
דרישת מידע פלילי בניגוד לחוק היא עבירה פלילית

בעיקרון אסור לדרוש מאדם להציג מידע פלילי על עצמו, כולל בוועדות קבלה לישובים, במקומות עבודה וכיו"ב.

 • האיסור כולל איסור לדרוש מסירת תצהיר, או מענה לשאלון, ולא רק איסור על מסירת המידע הפלילי עצמו.
דוגמה
בדרך כלל למעסיק אסור לשאול מועמד לעבודה או עובד אודות עברו הפלילי, ואסור לו לדרוש מהעובד או המועמד למסור תצהיר על כך אין לו עבר פלילי.

גופים שרשאים לדרוש ולקבל מידע פללי על אדם לצורך הענקת זכות

מי זכאי?

 • כלל תושבי ישראל.

תהליך מימוש הזכות

הזכות שלא ידרשו מאדם למסור מידע

 • הזכות לאי דרישה או אי מסירת המידע ניתנת באופן אוטומטי.

גופים שרשאים לקבל מידע פלילי

 • החתמה על טופס הסכמה - גופים הזכאים לקבל מידע פלילי לצורך אחת המטרות שהוזכרו לעיל, חייבים להחתים את האדם שאליו מתייחס המידע על טופס הסכמה. נוסח הטופס מפורט בתוספת השלישית לחוק.
 • קביעת נהלים פנימיים - גופים הזכאים לקבל את המידע יקבלו אותו רק לאחר שהוכיחו כי הם קבעו נהלים פנימיים לשקילת המידע הפלילי בקשר למתן הזכות לאותו אדם ושמירת המידע.
 • מסירת הודעה לאדם שאליו מתייחס המידע הפלילי המבוקש - אותם גופים המבקשים את המידע לצורך הענקת זכות או שלילתה לאותו אדם, חייבים למסור לו הודעה בכתב על מסירת המידע או על הכוונה לבקש את המידע, וזאת בסמוך למועד הגשת הבקשה לקבלת המידע.
  • אם אותו גוף לא ימסור את ההודעה לאותו אדם שעליו מתבקש המידע, המשטרה לא תמסור את המידע לאותו גוף.
  • למרות זאת, אם אותו אדם הסכים בכתב לקבלת המידע לצורך הזכות המסוימת שלשמה מבוקש המידע, או שקיים חשש שמסירת ההודעה תסכל את המטרה שלשמה מבוקש המידע או שמדובר במידע הנמסר לרשות הרישוי או לרופא או לאחד מהגופים המוזכרים בסעיף 4 לחוק, ניתן לקבל את המידע גם ללא מסירת הודעה לאותו אדם.

הפרת הזכות

 • מי שנפגעו כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד מהגופים שמעניקים זכות (במפורט לעיל) במהלך תהליך של קבלת זכות (או בתהליך על שלילת הזכות או הארכתה), זכאים להגיש תלונה אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.
 • התלנה יכולה להתייחס לאופן השימוש שנעשה במידע על ידי אותם גופים, על שמירת או אי שמירת המידע בידי אותם גופים, ואף על שיקול הדעת שהפעילו אותם גופים בעת ההחלטה על מתן הזכות
 • למידע על ההליך ראו הגשת תלונה לממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים