הקדמה:

תורמי איבר זכאים להחזר כספי עבור הוצאות נסיעה, הניתן ללא קשר לתשלומים ששילמו בפועל עבור נסיעות
סכום ההחזר הוא 2,773 ₪ (נכון לינואר 2022)
אין צורך להגיש קבלות על הוצאות נסיעה
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות

תורמי איבר לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר זכאים להחזר עבור הוצאות נסיעה.

 • ההחזר הכספי בגין הוצאות הנסיעה הוא חד פעמי, אחיד לכלל התורמים, וניתן בתשלום אחד בסך 2,773 ₪ (נכון לינואר 2022).
 • ההחזר ישולם לאחר מועד נטילת האיבר.
 • הזכאות להחזר אינה מותנית בכך שהיו לתורמים הוצאות נסיעה בפועל.

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008.
  2. הנתרם הוא תושב ישראל.
  3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה לאחר מועד נטילת האיבר.
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • אין צורך להגיש קבלות או אסמכתאות אחרות לגבי הוצאות הנסיעה.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י