מי שתרמו איבר זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות במשך 36 חודשים
תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שאחרי השנה שבה בוצעה תרומת האיבר


אנשים שתרמו איבר בישראל לצורך השתלתו אצל אדם אחר פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות במשך 36 חודשים.

 • תקופת הזכאות לפטור מתחילה בתחילת השנה שאחרי השנה שעברו בה את הניתוח לנטילת האיבר.
דוגמה
אם הניתוח לנטילת האיבר בוצע ב-05.04.2023, תקופת הפטור מתחילה ב-01.01.2024.

מי זכאי?

 • מי שתרמו איבר בישראל (בעודם בחיים) לצורך השתלתו בגוף של אדם אחר שהוא תושב ישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • המרכז להשתלות מעביר למוסד לביטוח לאומי בסוף כל שנה את רשימת התורמים שתרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.
 • עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבה ומי שלא עובדים מקבלים את הפטור באופן אוטומטי במשך 3 שנים.
 • לעובדים שכירים הביטוח הלאומי שולח בתחילת כל שנה שהם זכאים בה אישור על זכאותם לפטור.
  • העובדים צריכים להציג למעסיק את האישור.
  • המעסיק יעדכן במערכת השכר את השדה "פטור תורמי איברים".
 • מקבלי פנסיה שמנוכים ממנה דמי ביטוח בריאות (וכן שכירים שלא הציגו למעסיק את האישור) יוכלו לקבל את הפטור באמצעות תיאום והחזר דמי ביטוח באתר הביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.