הקדמה:

לקויי שמיעה עשויים לקבל החזר מסים ברכישת מכשיר פקס נייח/נייד או מודם פקס
ההחזר יהיה בשיעור 17% מעלות המכשיר (עבור המע"מ ששולם בעת הרכישה)
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


משפחה עם אדם לקוי שמיעה (אחד או יותר), זכאית אחת ל-5 שנים לקבל החזר מסים ברכישת מכשיר פקס נייח/נייד או מודם פקס.

 • ההחזר יהיה בשיעור 17% מעלות המכשיר, עבור המע"מ ששולם בעת הרכישה.

מי זכאי?

 • לקויי שמיעה העומדים בשני התנאים הבאים:
  1. הם בני 16 ומעלה.
  2. הם סובלים מירידה בשמיעה של 50 דציבלים לפחות באוזן הטובה.
 • מי שקיבלו החזר עבור פקס במסגרת סל התקשורת, לא יהיו זכאים להחזר נוסף.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש צורך באישור זכאות לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת.
 • לאחר אישור הזכאות, ניתן לבקש את ההחזר על רכישת הפקס (לא יינתן החזר רטרואקטיבי לתקופה שלפני יום הפנייה לאישור הזכאות).

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

בדיקה חוזרת

 • קיימת אפשרות לבקש בדיקה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שלפונה ישנם נתונים חדשים שעשויים לשנות את ההחלטה.
 • ניתן לבקש את הבדיקה החוזרת בתוך חצי שנה מהמועד שניתנה ההחלטה בעניינו של הפונה. במקרים מיוחדים, קלינאית התקשורת הארצית רשאית לחרוג מהתקופה שנקבעה לכך.
 • לצורך הבדיקה החוזרת יש למלא מחדש את טופס הבקשה, כפח שפורט למעלה.
 • כמו כן, קלינאית התקשורת הארצית רשאית ליזום בכל עת בדיקה חוזרת למי שכבר אושרה לו הזכאות, ולבקש מידע ובדיקות נוספות.

ערעור

 • מי שמעוניין לערער על ההחלטה בעניינו יכול להגיש ערעור (השגה) לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה.
 • מגישים את הערעור (ההשגה) על גבי "טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת" (נספח ב' בהוראת התע"ס).
 • יש לשלוח את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטיים, אל:
תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה
ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
 • מגיש הערעור יקבל הודעה והזמנה לדיון בתוך 15 יום מהיום שהתקבלו מסמכי הערעור.
 • הדיון בוועדה יתקיים בתוך 45 יום מקבלת מסמכי הערעור. מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול.
 • הוועדה רשאית לבקש כי יוצגו לה מסמכים שונים הרלוונטיים לערעור.
 • החלטת הוועדה לגבי הערעור תיקבע בתוך 30 יום ממועד הדיון.
 • ההודעה על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח למערער בתוך 10 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.

קבלת ההחזר על רכישת הפקס

 • מי שאושרה להם הזכאות ורכשו פקס ישלחו למשרד הרווחה את המסמכים הבאים:
  • חשבונית/קבלה על שמם עבור רכישת המכשיר.
  • צילום תעודת זהות וספח.
  • העתק מחשבון טלפון על שמם.
 • ניתן לשלוח את המסמכים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדואל לכתובת:
  • בדואר רגיל, עבור: תחום לקויי שמיעה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, מגדלי הבירה, ירמיהו 39 ירושלים 9446724
  • בפקס למספר: 02-5085932
 • ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הזכאים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה 5.7 לתע"ס - שירותי שמיעה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה (סעיף 3.2)

הרחבות ופרסומים