תושבים חוזרים שחזרו לישראל אחרי ששהו בחו"ל לפחות 6 שנים רצופות זכאים להטבות מס שיפורטו בהמשך
מי ששהו בחו"ל מעל 10 שנים רצופות לפני שחזרו לארץ זכאים להטבות נוספות
למידע רשמי ראו בדף רשות המסים


תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל בין 6 ל-10 שנים רצופות זכאים להטבות המס הבאות:

 • במשך 5 שנים מחזרתם לארץ הם זכאים לפטור ממס על הכנסות פסיביות שנובעות מנכסים מחוץ לישראל שרכשו בתקופת שהותם בחו"ל (הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד).
 • רווחי הון ממכירת אותם נכסים יהיו פטורים ממס לתקופה של 10 שנים, אם הנכס לא מקנה לבעלים זכות לנכס שנמצא בישראל.
 • הכנסות מריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים" יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים.
  • "ניירות ערך מוטבים" הם ניירות ערך שנסחרים בבורסה בחו"ל, שהתושבים רכשו בתקופת שהותם בחו"ל והם מנוהלים בחשבון נפרד.
  • הפטור יינתן גם אם יבוצעו פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך באותו חשבון אחרי החזרה לארץ.
 • במשך 5 שנים מחזרתם לארץ התושבים החוזרים זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח בישראל, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בפיקדון הופקדו רק כספים שהיו להם מחוץ לישראל ונוצרו בתקופת שהותם בחו"ל.
  • מקור הכספים אינו ממכירת נכסים בישראל.
  • הסכומים הופקדו בפיקדון המט"ח בתוך 90 ימים מהיום שהכסף הועבר לישראל - בתקופה שהתושבים חיו בחו"ל או אחרי שחזרו לארץ.
  • בתוך 14 ימים מהפקדת הסכומים בפיקדון, המפקידים מסרו לבנק הצהרה (טופס 2409) על כך שהם תושבים חוזרים וזכאים לפטור.
  • ההכנסה מהריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד של התושבים החוזרים ולא רשומה בפנקסי החשבונות שלהם או חייבת ברישום זה.
  • הפיקדון לא שימש להלוואה או כבטוחה להלוואה שהבנק נתן לקרוב של התושבים החוזרים.

מי זכאי?

 • מי שעזבו את ישראל וחיו בחו"ל בין 6 ל-10 שנים רצופות לפני שחזרו להיות תושבי ישראל.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים