תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות זכאים להטבות מס שיפורטו בהמשך
תושבים חוזרים ששהו בחו"ל בין 6 ל-10 שנים זכאים לחלק מההטבות
למידע רשמי ראו בדף המידע של רשות המסים


תושבים חוזרים ששהו מחוץ לישראל לפחות 10 שנים רצופות זכאים להטבות המס הבאות.

הטבה קבועה למקבלי קצבה מחו"ל

 • שיעור המס על קצבה שמשולמת לתושבים החוזרים בעקבות עבודתם בחו"ל לא יעלה על שיעור המס שהיו מחויבים בו במדינה שמשלמת את הקצבה אילו נשארו תושבי אותה מדינה.

פטור ממס על הכנסות מחו"ל (במשך 10 שנים)

 • במשך 10 שנים מחזרתם לארץ התושבים החוזרים זכאים לפטור ממס על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל (כולל פנסיה מחו"ל).
 • הפטור מקיף את מכלול ההכנסות, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים והשקעות מחוץ לישראל, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל.
 • לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות שוטפות), הפטור יינתן גם אם התושבים רכשו אותם אחרי חזרתם לארץ ובמהלך 10 שנות הפטור.
שימו לב
 • ניתן להגיש בקשה לשנת הסתגלות, שרק בסופה מקבלים מעמד של תושב ישראל בנושאים שקשורים לפקודת מס הכנסה.
 • שנת ההסתגלות תימנה בין 10 השנים שבהן התושבים החוזרים זכאים לפטור ממס על הכנסות שמקורן בחו"ל.

פטור ממס על ריבית בפיקדון מט"ח (במשך 5 שנים)

 • במשך 5 שנים מחזרתם לארץ התושבים החוזרים זכאים לפטור ממס על הכנסות מריבית שהניב פיקדון מט"ח בישראל, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בפיקדון הופקדו רק כספים שהיו להם מחוץ לישראל ונוצרו בתקופת שהותם בחו"ל.
  • מקור הכספים אינו ממכירת נכסים בישראל.
  • הסכומים הופקדו בפיקדון המט"ח בתוך 90 ימים מהיום שהכסף הועבר לישראל - בתקופה שהתושבים חיו בחו"ל או אחרי שחזרו לארץ.
  • בתוך 14 ימים מהפקדת הסכומים בפיקדון, המפקידים מסרו לבנק הצהרה (טופס 2409) על כך שהם תושבים חוזרים וזכאים לפטור.
  • ההכנסה מהריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד של התושבים החוזרים ולא רשומה בפנקסי החשבונות שלהם או חייבת ברישום זה.
  • הפיקדון לא שימש להלוואה או כבטוחה להלוואה שהבנק נתן לקרוב של התושבים החוזרים.

מי זכאי?

 • מי שעזבו את ישראל וחיו בחו"ל במשך 10 שנים רצופות לפני שחזרו לארץ ("תושב חוזר ותיק").

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים