הסכם קיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן קיבוצי בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק או ארגון מעסיקים
ההסכם הקיבוצי מסדיר את תנאי ויחסי העבודה בין העובדים למעסיקים
ההסכם הקיבוצי חל על כלל המעסיקים החתומים עליו וכלל העובדים שמועסקים אצלם ושההסכם מתייחס אליהם
למידע רשמי ראו הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ,משרד העבודה

מעמדו החוקי של ההסכם הקיבוצי מוסדר באמצעות חוק הסכמים קיבוציים.

מהו הסכם קיבוצי?

 • הסכם קיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן קיבוצי בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק או ארגון מעסיקים.
 • על-פי סעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, ההסכם עוסק בנושאים הבאים, או בחלק מהם:
  • קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו.
  • תנאי עבודה.
  • יחסי עבודה.
  • זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם.
 • על-פי סעיף 7 לחוק הסכמים קיבוציים, הסכם קיבוצי חייב להיות בכתב.
 • כדי שהסכם קיבוצי יקבל תוקף חוקי, על ההסכם להירשם אצל רשם ההסכמים הקיבוציים.
 • עם רישומו אצל רשם ההסכמים הקיבוציים, הופך ההסכם הקיבוצי לבעל תוקף מחייב עבור המעסיקים החתומים עליו וכלל העובדים שמועסקים אצלם ושההסכם מתייחס אליהם (ההסכם יחול גם על עובדים שאינם שייכים לארגון העובדים).

סוגי הסכמים קיבוציים

 • ישנם שני סוגי הסכמים קיבוציים:
 1. הסכם קיבוצי כללי - הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים לארגון מעסיקים, לדוגמא התאחדות התעשיינים, ולפיכך תחולתו היא על מעסיקים ועובדים בענף מסוים או מספר ענפים, בכל שטח המדינה או בחלק ממנו.
 2. הסכם קיבוצי מיוחד - הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים למעסיק יחיד ותחולתו היא על המעסיק ועובדיו או חלק מעובדיו (בהתאם לקבוע בהסכם).
 • הסכם שלא מתקיימות לגביו כל דרישות חוק ההסכמים הקיבוציים הינו במעמד של "הסדר קיבוצי", בעל תוקף מחייב אך מעמד חוקי נחות מזה של ההסכם הקיבוצי.
 • בשנת 2009 תוקן חוק הסכמים קיבוציים ונקבע כי קיימת חובה על מעסיק שעובדיו מאורגנים בארגון יציג לקיים משא ומתן קיבוצי לגבי הסכם קיבוצי במקום העבודה.

היחס בין הסכם קיבוצי והסכם עבודה אישי

 • בהתאם לסעיף 19 לחוק, הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וכן חובות אישיות המוטלות על עובד או מעסיק על פי ההסכם הקיבוצי וזכויות המוקנות להם על פי ההסכם הם חלק מחוזה העבודה האישי בין המעסיק לעובד, כאילו נכתבו הוראות אלו בחוזה העבודה בין הצדדים, והעובד אינו רשאי לוותר על זכויות אלו.
 • על פי סעיף 22 לחוק, כשהוראה בחוזה העבודה האישי שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי - ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה. יחד עם זאת, אם ההוראה בהסכם העבודה האישי היא לטובת העובד- הוראה זו עדיפה בתנאי שההסכם הקיבוצי אינו מונע במפורש את אותה הוראה בהסכם האישי.

צו הרחבה

 • צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר העבודה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם. כמו כן הוא מכיל את סוגי העובדים והמעסיקים שעליהם חל הצו. למידע נוסף ראו :צו הרחבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים