הקדמה:

סכסוך עבודה הוא כלי במסגרת המאבק הארגוני שיכול להפעיל ארגון עובדים מול המעסיק
סכסוך בין מעביד לעובד יחיד אינו נחשב כסכסוך עבודה
הכרזת סכסוך עבודה צריכה לעמוד בתנאים הקבועים לכך בחוק

כאשר המשא ומתן הקיבוצי עם המעסיק נכנס למבוי סתום, או בהתקיים אירועים בעייתיים אחרים במסגרת התארגנות עובדים, יכול ארגון עובדים להכריז על סכסוך עבודה מול המעסיק.

הצדדים לסכסוך עבודה

 • סכסוך בין מעביד לעובדיו או לחלק מהם.
 • סכסוך בין מעביד לארגון עובדים.
 • סכסוך בין ארגון מעבידים לארגון עובדים.
 • סכסוך בין מעביד לעובד יחיד אינו נחשב כסכסוך עבודה.

הנושאים שלגביהם יכול להתקיים סכסוך עבודה

 • סעיף 2 לחוק יישוב סכסוכי עבודה מגדיר את הנושאים שלגבי כל אחד מהם יכול להתקיים סכסוך עבודה:
 • כריתתו, חידושו, שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי.
 • קביעת תנאי עבודה.
 • קבלת אדם לעבודה או אי-קבלתו או סיום עבודתו.
 • קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד ומעביד.

הכרזה על סכסוך עבודה

 • הסמכות להכריז על סכסוך עבודה נתונה לפי החוק לגורם המוסמך לכך בארגון העובדים בהתאם לנהלי הארגון.
 • ההודעה צריכה להיות מנוסחת בהתאם להוראות הקבועות בחוק יישוב סכסוכי עבודה ובתקנות הרלוונטיות.
 • בחלוף 15 ימים מאז ההודעה על סכסוך העבודה, ניתן להפעיל צעדים ארגוניים (כגון שביתה).

חשוב לדעת

 • הודעה על סכסוך עבודה נשלחת לממונה על יחסי העבודה בזרוע העבודה, ולעתים הוא מציע לתווך בסכסוך.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים