הקדמה:

הרשות הארצית לכבאות והצלה מספקת שירותים שונים, שחלקם כרוך בתשלום אגרה (למשל: חילוץ ממעלית, או פתיחת דלת, שלא בוצעו בעקבות שריפה)
במקרים מסוימים ניתן לקבל הנחה או פטור מהתשלום

הרשות הארצית לכבאות והצלה מספקת שירותים שונים, שחלקם כרוך בתשלום אגרה.

דוגמה
 • חילוץ ממעלית, או פתיחת דלת, שלא בוצעו בעקבות אירוע של דליקה או חומרים מסוכנים.
 • ביקורות וחוות דעת.
 • הגעה למקום בעקבות קריאת שווא של חייגן אוטומטי.
 • במקרים מסוימים תיתכן זכאות להנחה או לפטור מתשלום האגרה.

מי זכאי?

זכאים לפטור מתשלום אגרה ללא הגשת בקשה

 • במקרים הבאים יינתן פטור מתשלום אגרה גם ללא הגשת בקשה:
  • אם פעולות הרשות בוצעו במסגרת פעילות גוף ביטחוני או גוף הצלה, ונדרשו לסיוע לו בביצוע תפקידו.
  • אם פעולות הרשות נדרשו כדי לחלץ אדם שנזקק באופן מיידי לטיפול רפואי.
  • אם פעולות הרשות נדרשו כדי לחלץ אדם ללא רוח חיים, או שהאדם נפטר בסמוך לאירוע וכתוצאה ממנו.
 • חשוב: יש ליידע את הרשות כי מתקיים המצב הרלוונטי המצדיק פטור מתשלום אגרה.

זכאים לפטור או הנחה אשר צריכים להגיש בקשה

 • מי שמתקיים עבורו אחד מהמקרים הבאים עשוי להיות זכאי להנחה באגרה:
  • מבקש אשר מצבו הכלכלי מקשה על תשלום האגרה, וגם מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 60% מסכום האגרה:
   1. המבקש מקבל פטור או הנחה של 50% או יותר מסכום הארנונה הכללית.
   2. המבקש הוכיח כי מצבו הכלכלי קשה מאוד ואינו מאפשר את תשלום מלוא האגרה
  • אם באירוע נגרם נזק חמור לגופו של המבקש או של מי מבני משפחתו, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 50% מסכום האגרה.
  • אם באירוע נגרם נזק חמור לרכושו של המבקש, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 50% מסכום האגרה.
  • אם המבקש הוא מוסד ללא כוונת רווח, או חברה לתועלת הציבור, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 15% מסכום האגרה.
טיפ
אם התקיים לגבי מבקש יותר מתנאי אחד המצדיק מתן הנחה, ההנחה המצטברת שתינתן לו תהיה עד לשיעור של 80% מגובה האגרה, אלא ועדת ההנחות קבעה כי קיימים נימוקים חריגים המצדיקים מתן הנחה גבוהה יותר.

מקרים בהם לא יינתן פטור או הנחה

 • אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים, לא יינתנו פטור או הנחה, אלא במקרים חריגים:
  • אירוע החילוץ או הכבאות קרה בנכס של המבקש אשר נדרש עבורו אישור כבאות, אך הוא פעל ללא אישור כבאות תקף.
  • חוקר דליקות קבע כי האירוע נגרם על ידי המבקש, בכוונה.

תהליך מימוש הזכות

מועד ואופן הגשת הבקשה

 • אדם המעוניין בפטור או בהנחה באגרה, יגיש את הבקשה והמסמכים המפורטים להלן, בתוך 60 ימים מיום שקיבל את דרישת תשלום האגרה.
 • מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לדון בוועדת ההנחות, יכול להאריך את מועד הגשת הבקשה.
 • בקשה אשר לא הוגשה בתוך 60 ימים ולא ניתן אישור להגיש אותה במועד מאוחר יותר, לא תידון כלל.
 • הבקשה והמסמכים הנדרשים יוגשו באופן ידני (לא ניתן להגיש באופן מקוון) למדור הגבייה בתחנת הכיבוי שממנה נשלח שובר התשלום.
 • פרטי הקשר למדור הגבייה הספציפי (מספר הטלפון) מופיעים על גבי השובר לתשלום.

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לקבלת פטור או הנחה מאגרת שירותי כבאות והצלה מודפס ומלא.
 • אם הבקשה מוגשת מטעמים כלכליים, יש למלא גם את נספח א' לטופס בקשה לקבלת פטור או הנחה מאגרת שירותי כבאות והצלה ולצרף את המסמכים נדרשים בהתאם לאמור בנספח א'.
 • צילום תעודת זהות, כולל ספח.
 • מסמכים המעידים על בעלות או החזקה בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה (כגון הסכם שכירות, נסח טאבו).
 • מסמכים המעידים על שימושים בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה, אם מדובר בנכס שאינו מקום מגורים פרטי.
 • מסמכים המעידים על נזק גופני שנגרם כתוצאה מן האירוע שאליו מתייחסת הבקשה (כגון סיכום רופא).
 • מסמכים המעידים על הערכת שווי נזק לרכוש.
 • אסמכתא לביטוח הרכוש שניזוק באירוע או הצהרה על היעדר ביטוח.
 • ועדת ההנחות יכולה לבקש מסמכים נוספים אם לדעתה הם נדרשים.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה

החלטת ועדת ההנחות

 • ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בתוך 90 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה.
 • מפקד המחוז רשאי להאריך את מועד מתן ההחלטה ב-45 ימים נוספים (בסך הכל 135 ימים).
 • החלטת ועדת ההנחות תינתן בכתב ותכלול נימוקים להחלטה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים