הרשות הארצית לכבאות והצלה מספקת שירותים שונים, שחלקם כרוך בתשלום אגרה (למשל: חילוץ ממעלית, או פתיחת דלת, שלא בוצעו בעקבות שריפה)
במקרים מסוימים ניתן לקבל הנחה או פטור מהתשלום

הרשות הארצית לכבאות והצלה מספקת שירותים שונים, שחלקם כרוך בתשלום אגרה.

דוגמה
 • חילוץ ממעלית, או פתיחת דלת, שלא בוצעו בעקבות אירוע של דליקה או חומרים מסוכנים.
 • ביקורות וחוות דעת.
 • הגעה למקום בעקבות קריאת שווא של חייגן אוטומטי.
 • במקרים מסוימים תיתכן זכאות להנחה או לפטור מתשלום האגרה.

מי זכאי?

זכאים לפטור מתשלום אגרה ללא הגשת בקשה

 • במקרים הבאים יינתן פטור מתשלום אגרה גם ללא הגשת בקשה:
  • אם פעולות הרשות בוצעו במסגרת פעילות גוף ביטחוני או גוף הצלה, ונדרשו לסיוע לו בביצוע תפקידו.
  • אם פעולות הרשות נדרשו כדי לחלץ אדם שנזקק באופן מיידי לטיפול רפואי.
  • אם פעולות הרשות נדרשו כדי לחלץ אדם ללא רוח חיים, או שהאדם נפטר בסמוך לאירוע וכתוצאה ממנו.
 • חשוב: יש ליידע את הרשות כי מתקיים המצב הרלוונטי המצדיק פטור מתשלום אגרה.

זכאים לפטור או הנחה אשר צריכים להגיש בקשה

 • מי שמתקיים עבורו אחד מהמקרים הבאים עשוי להיות זכאי להנחה באגרה:
  • מבקש אשר מצבו הכלכלי מקשה על תשלום האגרה, וגם מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 60% מסכום האגרה:
   1. המבקש מקבל פטור או הנחה של 50% או יותר מסכום הארנונה הכללית.
   2. המבקש הוכיח כי מצבו הכלכלי קשה מאוד ואינו מאפשר את תשלום מלוא האגרה
  • אם באירוע נגרם נזק חמור לגופו של המבקש או של מי מבני משפחתו, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 50% מסכום האגרה.
  • אם באירוע נגרם נזק חמור לרכושו של המבקש, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 50% מסכום האגרה.
  • אם המבקש הוא מוסד ללא כוונת רווח, או חברה לתועלת הציבור, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של עד 15% מסכום האגרה.
טיפ
אם התקיים לגבי מבקש יותר מתנאי אחד המצדיק מתן הנחה, ההנחה המצטברת שתינתן לו תהיה עד לשיעור של 80% מגובה האגרה, אלא ועדת ההנחות קבעה כי קיימים נימוקים חריגים המצדיקים מתן הנחה גבוהה יותר.

מקרים בהם לא יינתן פטור או הנחה

 • אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים, לא יינתנו פטור או הנחה, אלא במקרים חריגים:
  • אירוע החילוץ או הכבאות קרה בנכס של המבקש אשר נדרש עבורו אישור כבאות, אך הוא פעל ללא אישור כבאות תקף.
  • חוקר דליקות קבע כי האירוע נגרם על ידי המבקש, בכוונה.

תהליך מימוש הזכות

מועד ואופן הגשת הבקשה

 • אדם המעוניין בפטור או בהנחה באגרה, יגיש את הבקשה והמסמכים המפורטים להלן, בתוך 60 ימים מיום שקיבל את דרישת תשלום האגרה.
 • מפקד מחוז או מי מטעמו שמונה לדון בוועדת ההנחות, יכול להאריך את מועד הגשת הבקשה.
 • בקשה אשר לא הוגשה בתוך 60 ימים ולא ניתן אישור להגיש אותה במועד מאוחר יותר, לא תידון כלל.
 • הבקשה והמסמכים הנדרשים יוגשו באופן ידני (לא ניתן להגיש באופן מקוון) למדור הגבייה בתחנת הכיבוי שממנה נשלח שובר התשלום.
 • פרטי הקשר למדור הגבייה הספציפי (מספר הטלפון) מופיעים על גבי השובר לתשלום.

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לקבלת פטור או הנחה מאגרת שירותי כבאות והצלה מודפס ומלא.
 • אם הבקשה מוגשת מטעמים כלכליים, יש למלא גם את נספח א' לטופס בקשה לקבלת פטור או הנחה מאגרת שירותי כבאות והצלה ולצרף את המסמכים נדרשים בהתאם לאמור בנספח א'.
 • צילום תעודת זהות, כולל ספח.
 • מסמכים המעידים על בעלות או החזקה בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה (כגון הסכם שכירות, נסח טאבו).
 • מסמכים המעידים על שימושים בנכס שלגביו מתייחסת הבקשה, אם מדובר בנכס שאינו מקום מגורים פרטי.
 • מסמכים המעידים על נזק גופני שנגרם כתוצאה מן האירוע שאליו מתייחסת הבקשה (כגון סיכום רופא).
 • מסמכים המעידים על הערכת שווי נזק לרכוש.
 • אסמכתא לביטוח הרכוש שניזוק באירוע או הצהרה על היעדר ביטוח.
 • ועדת ההנחות יכולה לבקש מסמכים נוספים אם לדעתה הם נדרשים.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

החלטת ועדת ההנחות

 • ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בתוך 90 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה.
 • מפקד המחוז רשאי להאריך את מועד מתן ההחלטה ב-45 ימים נוספים (בסך הכל 135 ימים).
 • החלטת ועדת ההנחות תינתן בכתב ותכלול נימוקים להחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים