נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי וגרים בשכירות בדירה של הדיור הציבורי עשויים לקבל הנחה בשכר הדירה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי ומתגוררים בשכירות בדירה של הדיור הציבורי עשויים להיות זכאים להנחה בשכר הדירה.

 • שכר הדירה שישלמו יהיה 150 ₪ בממוצע לחודש (8.5% משכר הדירה ללא הנחה).

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שגרים בשכירות בדירה של הדיור הציבורי ועונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מתקיימים מהתגמול החודשי לנפגעי פעולת איבה.
  • הם מתקיימים מהתגמול החודשי ומהכנסות נוספות שלא עולות על 60% מהשכר הממוצע במשק או מקצבה נוספת של ביטוח לאומי (כגון קצבת אזרח ותיק).

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר את הפרטים של מקבלי התגמול לחברות הדיור.
 • בנוסף, מקבלי התגמול צריכים להגיש כל שנתיים שאלון על גובה הכנסותיהם.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות יתבקשו לשלם את שכר הדירה המופחת.

ערעור

 • בעלי הכנסות מעבר לתגמול החודשי שלא קיבלו את ההנחה יכולים לערער על גובה שכר הדירה שנקבע להם.
 • יש להגיש את מכתב הערעור בצירוף מסמכים רלוונטיים לסניף החברה המאכלסת באזור המגורים.
 • הערעור יועבר לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון שתחליט לגבי הזכאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים