הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 10%, זכאי להנחה בארנונה
נפגע פעולת איבה שדרגת נכותו היא 100% מיוחדת, זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה
מי שנקבעו לו לפחות 50% נכות זכאי להנחה בשיעור של 66%, הן עבור דירת מגורים והן עבור עסק


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 10% זכאים להנחה במסים העירוניים (ארנונה).

הנחה על דירת מגורים

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 10%, זכאי להנחה בארנונה בשיעור שייקבע על ידי הרשות המקומית.
 • מי שנקבעו לו לפחות 50% נכות, זכאי (על-פי דין) להנחה בשיעור של 66%:
  • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, ההנחה (בשיעור 66%) תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה (בשיעור 66%) תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה

מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 10%.
 • נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 50%, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66%.
 • בנוסף, נפגע פעולת איבה שדרגת נכותו היא 100% מיוחדת, זכאי להחזר נוסף של 40% על תשלומי הארנונה ששילם לאחר ההנחה.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה הרגילה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
 • במקרה שההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן קבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.
 • את ההנחה הנוספת (ההחזר הניתן לבעלי נכות 100% מיוחדת) ניתן לקבל באמצעות פנייה לאגף איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, רח' ויצמן 13 ירושלים. יש לצרף אישור על התשלום בפועל (לאחר ההנחה).

הנחה על יחידה שאינה לצורך מגורים (עסק)

 • נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 50% והוא מחזיק ביחידה שאינה משמשת למגורים (עסק), זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% על כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 50%, ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
 1. הוא פטור ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
 2. הוא היה חייב במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הוא אינו חייב במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הוא רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגורר מבקש ההנחה, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • ההחזר הנוסף (הניתן לבעלי דרגת נכות 100% מיוחדת) ניתן עבור השנה השוטפת, ולא ניתן לקבל החזר על תשלומים משנים קודמות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים