הקדמה:

נפגעי פעולת איבה המקבלים תגמולים זכאים על-פי החוק להנחה בארנונה עבור דירת מגוריהם בשיעור של 66.66%
נפגעי פעולת איבה שדרגת נכותם היא 100% מיוחדת זכאים, בנוסף, להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו לאחר ההנחה
מי שנקבעו להם לפחות 50% נכות עשויים להיות זכאים גם להנחה בשיעור של 66.66% בתשלומי ארנונה עבור עסק


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 10% לפחות ומשולמים להם תגמולים זכאים להנחות בתשלומי הארנונה.

הנחה על דירת מגורים

 • ההנחה הניתנת על דירת המגורים היא בשיעור של 66.66%:
  • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, ההנחה בשיעור 66.66% תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה, ההנחה בשיעור 66.66% תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

 • להנחה זכאים נפגעי פעולת איבה שנקבעו להם לפחות 10% נכות ומשולמים להם תגמולים.
 • מי שדרגת נכותם היא 100% מיוחדת, זכאים, בנוסף, להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו לאחר ההנחה.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה הרגילה תינתן על פי רשימת זכאים שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לרשויות המקומיות אחת לשנה.
 • במקרה שההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.
 • את ההטבה הנוספת הניתנת לבעלי נכות 100% מיוחדת (ההחזר על התשלום) ניתן לקבל באמצעות פנייה לאגף איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, רח' ויצמן 13 ירושלים. יש לצרף אישור על התשלום ששולם בפועל לאחר ההנחה.

הנחה על יחידה שאינה לצורך מגורים (עסק)

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50% והם מחזיקים ביחידה שאינה משמשת למגורים (עסק), זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 66.66% על כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50%, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
  2. הם היו חייבים במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הם אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הם רשאים להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • ההחזר הנוסף (הניתן לבעלי דרגת נכות 100% מיוחדת) ניתן עבור השנה השוטפת, ולא ניתן לקבל החזר על תשלומים משנים קודמות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים