הסדר קיבוצי הוא הסכם שנחתם בין מעסיק לעובדים, אך אינו עומד בתנאים שמגדירים הסכם קיבוצי

הסדר קיבוצי הוא הסכם שנחתם בין מעסיק לעובדים, אך אינו עומד בתנאים שמגדירים הסכם קיבוצי.

הסיבות בגינן הסכם מסוים מהווה "הסדר קיבוצי" ולא "הסכם קיבוצי"

  • הסכם שנחתם בין מעסיק לעובדים ייחשב כהסדר קיבוצי ולא כהסכם קיבוצי בגין אחת מהסיבות הבאות:
  • הקביעות שבהסכם לא הוגשו לרישום לשר הכלכלה, ואולי אף לא הועלו על הכתב.
  • ההסדר אינו תוצאה של מו"מ קיבוצי, אלא מקורו בהוראה חד-צדדית של המעביד.
  • תוכן ההסדר חורג מהתוכן שמגדיר החוק כנושאיו של הסכם קיבוצי.
  • הצדדים החתומים על ההסדר אינם מתאימים להיות חתומים על הסכם קיבוצי.

תוקפו של הסדר קיבוצי

  • הסדר קיבוצי מחייב את הצדדים מכוח עיקרון תום הלב, והוראותיו האישיות (הוראות בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וכן חובות אישיות המוטלות על עובד או מעסיק) מהוות תנאי בחוזים האישיים של העובדים, בדומה להסכם קיבוצי.
  • יחד עם זאת, תוקפו של הסדר כזה מוגבל, והמעסיק יוכל להתנער ממנו בקלות יחסית, ואפשר למשל לוותר על הוראותיו באמצעות קביעת הוראה מנוגדת בחוזה העבודה האישי של העובד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים