אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

זכאותם לתגמול של יורשים ואלמני/ות ניצולים מלוב שנפטרו לאחר 01.04.10 ולא הגישו ערר על ההחלטה לדחות בעבר את תביעתם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
ועדת העררים שליד בית משפט השלום בתל אביב
מס' תיק:
ו"ע 33999-07-12
תאריך:
27.06.13

ביום 27.6.2013 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב שעסק בתביעה של של אלמנת יוצא לוב לתשלום התגמול שהיה מגיע לניצול בחייו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים עבור התקופה של החל מה-1.4.2010 ועד ליום מותו, ולקבלת תגמול שאירים המגיעים למשך 3 שנים לאלמן\ה לפי אותו החוק.

  • לפני אפריל 2010 נדחו רוב תביעותיהם של יהודים שברחו בלוב בתקופת השואה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בנימוק שברחו מההפגזות ולא מפחד רדיפות הנאצים.
  • באפריל 2010 פורסם פסק דין שקבע, בין היתר, כי יש לקיים דיון פרטני בעניין טענותיהם של יהודי לוב, אשר סבורים כי חלה לגביהם 'הלכת הפחד' או עילת נרדפות פרטנית אחרת.
  • בספטמבר 2010 פרסם משרד האוצר הודעה לפיה הוחלט להרחיב את החלטת בית המשפט הנ"ל ולהעניק זכאות גורפת ליוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי, במקום עריכתן של חקירות פרטניות כאשר התגמול יינתן רטרואקטיבית מאפריל 2010.להרחבה אודות ההכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לחץ כאן.
  • באוגוסט 2012 ניתן פסק דין זנזורי (שעליו הוגש בינתיים ערעור לבית המשפט העליון), בו נקבע כי יורשי ניצולים מלוב שנפטרו לפני 01.04.10 לא יהיו זכאים ואילו לגבי ניצולים שנפטרו אחרי מועד זו, והגישו ערר שטרם נדון על ידי הרשות המוסמכת, יוכלו העזבון\יורשיהם לבוא בנעליהם של הניצולים שנפטרו ולקבל את התגמול.
  • יחד עם זאת, בפסק דין זה לא ניתנה הכרעה לגבי ניצולים מלוב שנפטרו לאחר 01.04.10, אך לא הגישו ערר במועדים הקבועים בדין. פסק הדין הנדון בערך זה עוסק בדיוק בקבוצת ניצולים זו.
  • במקרה הנדון, מדובר בתביעה לגמלה של אלמנת יוצא לוב שנפטר לאחר אפריל 2010 ולא הגיש בחייו ערר על ההחלטה לדחות את תביעותיו לאותה הקצבה.
  • בית המשפט קיבל בפסק הדין החדש את הערר שהגישה האלמנה ופסק כי "אנו סבורים שדין הערר להתקבל. אין חולק במקרה הנוכחי, גם לגישת המשיבה, כי התובע היה זכאי בחייו לתגמולים לפי ההחלטה המנהלית." כמו כן קבע בית המשפט בפסק דינו כי "טענת המשיבה כי דין הערר להידחות משום שעד ליום הפטירה התובע לא הגיש ערר על דחיית תביעותיו בעבר, אינה מקובלת עלינו. לדעתנו, תובעים יוצאי לוב המבקשים לקבל תגמולים מכוח ההחלטה המנהלית, אינם חייבים לנהל כל הליך בפני וועדת העררים".

משמעות

  • אלמנות ושאירים של יהודים יוצאי לוב, שהגישו בחייהם תביעה לקבל תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ובקשתם נדחתה, יהיו זכאים לתגמול בהתאם לכללים הקבועים בחוק נכי רדיפות הנאצים, ולתקופות המוגדרות שם, בהתאם להחלטה המנהלית בעניינם של יהודי לוב, גם אם לא הגישו לפני מותם ערר על החלטה קודמת לדחות את בקשתם לתגמול.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

מקורות

  • מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות.