הקדמה:

הרשות המאשרת היא גוף במשרד הביטחון שתפקידו לקבוע אם פגיעה שאירעה מהווה פגיעת איבה על פי החוק, ולפיכך יש להכיר במי שגופו או רכושו נפגע בפגיעה כנפגע פעולת איבה.

הרשות המאשרת היא גוף המתמנה על ידי שר הביטחון, שתפקידו לקבוע אם פגיעה שאירעה מהווה פגיעת איבה על פי החוק, ולפיכך יש להכיר במי שגופו או רכושו נפגע בפגיעה כנפגע פעולת איבה.

חקיקה ונהלים

נושאים וזכויות