הקדמה:

ניתן להשאיר ילד בגן חובה למשך שנה נוספת
תהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת נפרש על פני שנת הלימודים כולה
השיקול העיקרי לגבי השארת הילד בגן החובה שנה נוספת הוא טובת הילד
אין להשאיר ילד שנה שלישית בגן חובה (למעט במקרים חריגים בחינוך המיוחד)


אחד מתפקידי מערכת החינוך הוא לסייע במעבר בין הגן לבית הספר. דחיית המעבר והשארת הילד בגן החובה שנה נוספת עשויה במקרים מסוימים להקל על הילד להשלים בהצלחה את המעבר מהגן לבית הספר. במקרים אחרים השארת הילד בגן שנה נוספת יכולה להיות החלטה שגויה ובעלת השלכות ארוכות טווח.

 • קבלת ההחלטה לעניין הישארותו של הילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך מתמשך, בו ההורים הם שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד (כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת וגננת שילוב).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדי גן חובה שסיימו שנה בגן החובה ומיועדים לעבור לכתה א', אך אינם מתאימים מבחינה התפתחותית או מבחינת מוכנות לעבור לכתה א'.
 • מצבים אפשריים שבהם תיבחן האפשרות להשאיר את הילד בגן החובה שנה נוספת
 • ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות באיחור במהלך התפתחותו המוקדמת (לדוגמה: פג, ילד שעבר מחלה קשה וכו').
 • ילד החשוף ללחצים מרובים (לדוגמה: מחלה קשה במשפחה, פרדה במשפחה, עלייה לארץ וכד') והצוות החינוכי מזהה נסיגה בתפקודו.

שיקולים שיילקחו בחשבון בעת קבלת ההחלטה

 • במסגרת ההחלטה להשאיר את הילד בגן חובה שנה נוספת יילקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים והגורמים הבאים:

גורמים מקובלים בהחלטה על מעבר של כל ילד מגן לבית ספר

 • מאפייני הילד.
 • המשפחה הגרעינית (ההורה/הורים ושאר האחים) - מקומו הכרונולוגי של הילד ביחס לאחיו (שני אחים בהפרש של שנה שעשויים להימצא באותה הכתה בשל העיכוב), תאומים (או יותר) וההשלכות של פיצולם והשארת אחד מהם שנה.
 • הבית והקהילה.
 • הגן שבו הילד לומד.
 • המסגרת הבית-ספרית שהילד אמור לעבור אליה.

גורמים נוספים בהחלטה על השארת ילד בגן חובה שנה נוספת

 • הסקרנות והעניין של הילד בסביבה ובלמידה.
 • יכולת הילד לקבל סמכות.
 • כישורי התקשורת והחיברות של הילד.
 • יכולת הילד לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות.
 • יכולת הילד לעמוד בתסכול ובקושי ולהתמודד אתם.
 • יכולת הילד להתמיד במשימות המוטלות עליו.
 • מידת ההתאמה של תפקוד הילד בתחומי ההתפתחות השונים למצופה מבני גילו ומינו. אם קיים פער בתפקודו בתחומי ההתפתחות השונים:
  • עד כמה הפער משמעותי.
  • האם הפער זמני או מתמשך.
  • מה הם תחומי התפקוד הנפגעים מפער זה.
  • עד כמה הפער משבש את התנהלות הילד במסגרת החינוכית.
  • האם ועד כמה הפער מצטמצם כתוצאה מהתערבות מכוונת.
 • יש לבצע בירור לגבי המסגרת והקבוצה שעמה הילד אמור להישאר. האם יישאר עם ילדי טרום-חובה המוכרים לו ושעמם למד הילד בשנת החובה (בגנים דו- גיליים)? האם כל הילדים המבקרים בגן עולים לכיתה א' והילד בו דנים הוא היחיד שנשאר? האם נכון שימשיך ללמוד עם אותה הגננת?
 • יש להתייחס באופן שונה לילדים בוגרים בשנתון (ילידי ינואר-יוני), לעומת ילדים צעירים בשנתון (ילידי אוקטובר-דצמבר). לגבי הבוגרים בשנתון יש לבחון את תפקודם הכוללני.

שלבי ההליך

 • בתחילת שנת הלימודים בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל הורי ילדי הגן, תיידע הגננת את ההורים לגבי התהליך והנוהל לקבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן לשנה נוספת.
 • תהליך הבחינה של השארת הילד בגן חובה שנה נוספת נמשך לאורך כל שנת הלימודים.

בחודשים ספטמבר-דצמבר

 • הגננת תתייחס לכל תלמידי גן החובה כאל תלמידים עולים פוטנציאליים לכיתה א' ללא הבדל.
 • הגננת תאתר ילדים העונים על הקריטריונים לילדים שאינם מוכנים או בשלים למעבר הצפוי, וילדים שהוריהם מעלים שאלות לגבי תפקודם.
 • הגננת תתייעץ עם פסיכולוג הגן לגבי העלייה לכיתה א' בדבר ילד העשוי להישאר בגן החובה שנה נוספת.
 • הגננת מחויבת לנהל מעקב ולתעד אותו בכלים מקצועיים, לגבי כל ילד העשוי להישאר בגן חובה שנה נוספת.
 • פסיכולוג הגן יערוך תצפיות בגן על ילד שיש לגביו התלבטות, בהסכמה בכתב של הוריו.
 • הפסיכולוג ישתף את הגננת בהתרשמויותיו לאחר עדכון ההורים.
 • לגבי ילד המצריך המשך התייחסות תיערך ישיבה של צוות הגן, פסיכולוג הגן והורי הילד.
 • בישיבה ידווח על ההתלבטויות שהועלו, יוחלט על תכניות לקידום הילד במהלך שנת הלימודים שנותרה, ותיקבענה פגישות מעקב נוספות.

בחודשים ינואר-פברואר

 • הגננת ופסיכולוג הגן מחויבים לעבוד בשיתוף ובהדדיות עם ההורים, לקיים עמם פגישות שוטפות כדי להכיר את צורכי הילד, משפחתו וסביבתו, את אפיוניהם ואת עמדותיהם ולהגיע יחד אתם להחלטה המתאימה ביותר לילד ולעתידו.
 • הגננת, פסיכולוג הגן והורי הילד יקיימו בחודשים אלו ישיבת מעקב אחת לפחות ויחליטו לגבי כל ילד שנשקלת בגינו הישארותו לשנה נוספת בגן ויש להפנותו לבירור מקצועי נוסף בשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) או אצל מי שמאושר מטעמו.
 • הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, על פי המקובל ברשות, לגבי ילד שיש התלבטויות בקשר אליו. השאלון יועבר, לא יאוחר מ-1 במרס, בחתימת הורי הילד, ויימסר להם העתק.
 • השירות הפסיכולוגי יעביר לרשות המקומית את מספר הילדים שיש התלבטות לגבי התאמתם לעלות לכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה.

בחודשים מרס-מאי

 • הרשות המקומית תשמור מקומות למספר הילדים שיש התלבטות לגביהם בגן ובבית הספר, בהתאם לאזור הרישום שלהם, עד לקבלת ההחלטה הסופית, ולא יאוחר מ-31 במאי.
 • ילד שיש לגביו התלבטות באשר למוכנותו או בשלותו לכיתה א' יופנה עם הוריו להערכה פסיכולוגית בשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי).
 • בעקבות ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף ההורים בסוגיה של השארת הילד שנה נוספת בגן.
 • השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) ידווח לרשות המקומית על ההמלצה עד ליום 31 במאי, לכל המאוחר.
 • הורי הילד הם האחראים לרישומו למסגרת שהוחלט עליה (בין אם מדובר בבי"ס או גן ילדים) לאחר קבלת ההודעה על ההמלצה המקצועית.
 • בין החודשים פברואר ומאי, ולאחר שזומנו להערכה פסיכולוגית בשירות הפסיכולוגי, תתקבל ההחלטה להשארת הילד בגן, בהסכמת הוריו, הגננת ופסיכולוג הגן. באחריות הגננת לדווח על ההחלטה לרשות המקומית.

קבלת החלטה במקרים של חילוקי דעות עם הורי הילד

 • במקרה שההורים מתנגדים להמלצה מוסכמת של הגננת ופסיכולוג הגן להשאיר את הילד בגן שנה נוספת, יידע פסיכולוג הגן את הגננת והיא זו שתעדכן את המפקחת על הגן, ותיעשה חשיבה משותפת במטרה לנסות ולהבין את הגורמים לעמדת ההורים, ולהגיע להחלטה מוסכמת על כל הצדדים.
 • במקרה שההורים מתנגדים או חולקים על ההמלצה בעקבות ההערכה הפסיכולוגית (המבוססת בין היתר גם על הערכת הגננת ועל הערכת כל גורם מקצועי אחר), יוודא השירות הפסיכולוגי שמוצו תהליכי ההתקשרות עם ההורים בעניין זה, ויביא לידיעתם אפשרות להמשך המהלך.
 • לאחר מיצוי התהליכים, אם ההורים עומדים בהתנגדותם להמלצה המקצועית, הם יהיו רשאים להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.
 • לאחר קבלת בקשת ההורים, תכונס לדיון ועדת היוועצות שתסקור ותסכם את התהליך שנעשה עד כה לשם השארת הילד בגן החובה שנה נוספת.
 • ועדת ההיוועצות תכלול את מפקחת גני הילדים, את מנהל השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) או את נציגו ואת מנהל מחלקת גני הילדים ברשות המקומית. כמו כן יוזמנו הגננת והורי הילד וגורמים טיפוליים פרטיים, אם יש.
 • הזימון לדיון ייעשה על-ידי אגף החינוך ברשות המקומית.
 • ההחלטה שתתקבל תהיה על דעת רוב חברי הוועדה.
 • השיקול העיקרי שיעמוד לנגד עיני חברי הוועדה הוא טובת הילד וצרכיו.
 • ההחלטה תתקבל על בסיס כל המהלכים המקצועיים שנעשו, לאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים ולאחר עיון במסמכים הבאים:
  • סיכומי התצפית של הגננת.
  • המלצת השירות הפסיכולוגי.
  • עמדת ההורים בכתב (אם יש).
  • חוות דעת כתובה של גורמים טיפוליים נוספים המכירים את הילד או המטפלים בו (אם יש).
 • מנהל מחלקת גני הילדים ברשות יסכם את הישיבה המקצועית וייתן את החלטת הוועדה בכתב, בצירוף נימוקים, בתוך 30 יום מיום הדיון.

ערעור

 • במקרה שהורי הילד אינם מקבלים את החלטת הרשות הם יהיו רשאים לערער עליה בכתב למנהל המחוז עד ה-15 ביוני של אותה שנה, לכל המאוחר.
 • מנהל המחוז (או מי מטעמו) יזמן את המפקחת על הגן, את הפסיכולוג המחוזי, את הורי הילד, וכן כל גורם רלוונטי נוסף על-פי שיקול דעתו וייתן את החלטתו בתוך 21 ימים מיום קבלת פנייתם של ההורים.
 • החלטת מנהל המחוז היא סופית לעניין הערעור.

חשוב לדעת

 • במקרה שקיים חשד שהילד הוא בסיכון, וטובתו עומדת לדעת הגננת ולדעת פסיכולוג הגן בסתירה לרצון הוריו, יכריע פסיכולוג הגן בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי לגבי השארת הילד או מעברו לביה"ס, וידווח על כך לפקידת הסעד.
 • השארת הילד שנה נוספת בגן הילדים עשויה להיות בעלת השלכות חיוביות במקרים בהם אותר קושי, חסך או חסר. ההישארות אמורה להקנות לילד בנוסף להזדמנות לשיפור בתחומי מיומנויות ספציפיות, גם יותר ביטחון עצמי, רכישת כישורי התנהלות, עצמאות, אחריות והגברת המוטיבציה לחקר וללמידה.
 • במקרים חריגים ביותר בחינוך המיוחד ניתן להשאיר את הילד בגן החובה שנה שלישית. למידע נוסף ראו השארת הילד בגן חובה בחינוך המיוחד שנה שלישית.

פסקי דין


הרחבות ופרסומים

תודות