הקדמה:

במקרים חריגים מאוד ניתן להשאיר ילד הלומד בגן חובה במסגרת החינוך המיוחד לשנה שלישית ברציפות
השארת הילד שנה שלישית כפופה להחלטת ועדת חריגים
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

במקרים חריגים מאוד הורים יכולים לבקש להשאיר ילד הלומד בגן חובה במסגרת החינוך המיוחד, לשנה שלישית ברציפות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדי גן חובה המשתייכים לחינוך המיוחד שסיימו שנה בגן החובה ומיועדים לעבור לכתה א', אך אינם מתאימים לעבור לכתה א' בהתאם לקריטריונים למקרים חריגים מאוד.

הקריטריונים למקרים חריגים מאוד

 • אי אפשר להסיע את התלמיד מחוץ לרשות המקומית בשל מחלה קשה (את הבקשה להשארת הילד שנה שלישית בשל קריטריון זה יש לגבות על-ידי מסמכים רפואיים).
 • התלמיד נזקק לבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות האלה:

למי ואיך פונים

 • הורי התלמיד או רשות החינוך המקומית יכולים לפנות למפקח על הגן ולבקש דיון בועדת חריגים, בהתאם לקריטריונים.
 • ועדת החריגים תכלול שלושה חברים:

שלבי ההליך

 • הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס פנייה לוועדת חריגים להשארת תלמיד בגן חובה מיוחד שנה שלישית לצורך דיון בוועדת חריגים.
 • המפקח לחינוך מיוחד יבדוק אם הבקשה עומדת בקריטריונים למקרים חריגים, ויאשר בחתימתו את העברת הטופס לרכז ועדת החריגים באגף לחינוך מיוחד.
 • ניתן להפנות בקשות אל רכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד בירושלים עד ליום 1 במאי בכל שנת לימודים.
 • ועדת החריגים תסיים את עבודתה עד ליום 31 במאי, ותודיע להורים ולרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר על החלטתה לא יאוחר מיום 15 ביוני.
 • לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י (ארגון מוסדות חינוך) אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד.

ערעור

 • במקרה שהורי הילד אינם מקבלים את החלטת הרשות, הם יהיו רשאים לערער עליה בכתב למנהל המחוז עד יום 15 ביוני של אותה השנה, לכל המאוחר.
 • מנהל המחוז (או מי מטעמו) יזמן את המפקחת על הגן, את הפסיכולוג המחוזי, את הורי הילד, וכן כל גורם רלוונטי נוסף על-פי שיקול דעתו, וייתן את החלטתו בתוך 21 ימים מיום קבלת פנייתם של ההורים.
 • החלטת מנהל המחוז היא סופית לעניין הערעור.

חשוב לדעת

 • השארת ילד בגן חובה שנה שלישית תיעשה רק בחינוך המיוחד.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין