נכי צה"ל וכוחות הביטחון עשויים לקבל השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים או אקדמיים של ילדיהם שטרם מלאו להם 30
מענק ההשתתפות ניתן למשך עד 3 שנים, אלא אם תוכנית הלימודים לתואר או לתעודת ההסמכה נמשכת 4 שנים

נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהוכרו להם 20% נכות לפחות, עשויים לקבל מענק השתתפות במימון לימודים על תיכוניים או אקדמיים לילדיהם.

שיעור המענק

 • המענק הוא בשיעור 40% משכר הלימוד שההורים שילמו בפועל ובכל מקרה לא יותר מ-40% משכר הלימוד היסודי שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה לאותה שנה.
 • הורים שנכותם הוכרה רק לאחר תחילת שנת הלימודים יהיו זכאים למענק חלקי (1/10 מהמענק כפול מספר החודשים שנותרו עד סיום שנת הלימודים).

תקופת הלימודים המזכה במענק

 • המענק משולם למשך תקופה של עד 3 שנות לימוד לקראת תואר ראשון, או לקראת תעודת הסמכה מוכרת.
 • במקצועות שבהם יש חובה ללמוד למעלה מ-3 שנים ברצף לשם השגת תואר ראשון או תעודת הסמכה מוכרת, המענק ישולם למשך שנה נוספת, וסך הכל לתקופה של עד 4 שנות לימוד, בתנאי שלא נקטע רצף הלימודים.
 • הזכאות למענק עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהשתתפות בשני קורסים לפחות בסמסטר, למשך 3 שנים.
 • מי שקיבלו השתתפות במימון לימודי ילדיהם בכיתה י"ג-י"ד במשך שנה או שנתיים, יהיו זכאים להשתתפות חלקית במימון לימודים אקדמיים למשך שנה או שנתיים נוספות, כך שסך כל המימון לא יעלה על 3 שנים.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו להם 20% נכות לפחות (או 10% לפחות למי שהוכרו לפני שנת 1996) ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לילדם טרם מלאו 30 והם מממנים את לימודיו באחד מאלה:
   • מוסד מוכר להשכלה גבוהה (בלימודים לתואר).
   • בית ספר על תיכוני שמעניק בסיום הלימודים תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי (כמו משרד העבודה).
   • מוסד שמעניק בסיום הלימודים תעודת הסמכה על פי הרשאה חוקית.
   • בית ספר לטכנאים ולהנדסאים שהלימודים בו מתחילים מייד אחרי התיכון (י"ג-י"ד).
  2. הילד לא זכאי למימון (מלא או חלקי) של הלימודים על ידי המדינה.
שימו לב
מענק ההשתתפות ניתן פעם אחת בלבד ולכל אחד מהילדים, גם אם שני ההורים נכי צה״ל שזכאים להשתתפות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את טופס הבקשה למענק ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • אישור חתום ממוסד הלימודים שמעיד על הלימודים בשנה הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.
  • אישור ממוחשב ממדור חשבונות סטודנטים, שהופק אחרי סוף הסמסטר הראשון ומפרט את רכיבי שכר הלימוד. במקום האישור הממוחשב ניתן להחתים את הנהלת המוסד על חלק ב' של טופס הבקשה אחרי שמולאו בו כל פרטים הנדרשים, כולל גובה שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל לאחר כל הניכויים (כגון: מלגות, אם אינן במסגרת פרויקט פרח, הנחות וכו').
  • אם הילד שעבורו מבוקש המימון הוא חייל בשירות חובה, יש לצרף אישור זכאות ללימודים ממינהל הסגל בצה"ל (אישור מהיחידה שבה משרת הילד לא יתקבל).
 • ניתן להגיש את המסמכים באזור האישי באתר אגף השיקום או לפי פרטי הקשר.
שימו לב
יש להגיש את טופס הבקשה והמסמכים לאחראי הרווחה במחוז השיקום רק אחרי שמסתיים הסטמסטר הראשון ללימודים (אחרי ה-1 בפברואר ועד סוף דצמבר).

חשוב לדעת

 • ילדיו של נכה צה"ל שנפטר, שקיבלו את הסיוע לפני פטירתו, ימשיכו לקבל סיוע במימון תוכנית הלימודים שאושרה להם.
 • במקרה של שינוי, כמו מעבר ממגמה למגמה במהלך שנת הלימודים או מעבר ממסגרת לימוד אחת לאחרת, נדרש אישור של מנהל המחוז באגף השיקום המטפל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים