משרד החינוך מאפשר לתלמידים עם לקויות למידה להיבחן בתנאים מותאמים בבחינות הבגרות


תלמידים עם לקויות למידה זכאים להיבחן בתנאים מותאמים בבחינות הבגרות.

 • ההתאמות נועדו לאפשר לתלמיד עם לקות למידה להביא לידי ביטוי את ידיעותיו על בסיס שוויון הזדמנויות.
 • ההתאמות אינן באות לתת יתרון לתלמיד עם לקות למידה על פני תלמיד שאינו מקבל התאמות.

ההתאמות הניתנות

 • ההתאמות הניתנות משתנות בהתאם לאופי הלקות וכוללות, בין היתר:
  • הקראת השאלות
  • שימוש בהקלטה
  • שאלון בחינה עם דפוס מוגדל
  • היבחנות בעל-פה
  • מבחן מותאם
  • הארכת זמן
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • שכתוב (כתיבה מחדש של הטקסט)
 • ההתאמות מחולקות ל-3 רמות:
  • רמה 1: התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת על-ידי הבחינה.
  • רמה 2: התאמות שמתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה.
  • רמה 3: התאמות שמתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה. התאמות אלו משנות את המהות הנמדדת על ידי הבחינה וניתנות במקרים מיוחדים בלבד.

מי זכאי?

 • נבחנים אינטרניים ואקסטרניים הניגשים למבחני הבגרות.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
החל משנת הלימודים תשע"ח משרד החינוך מחיל רפורמה בתחום לקויות הלמידה, ובכלל זה בהליכי האבחון.
 • יש לבצע אבחון במכון המוסמך לכך.
 • יש לפנות עם תוצאות האבחון לאחראי על הנושא בבית הספר.
 • הגורם המאשר את ההתאמות משתנה בהתאם לרמת ההתאמות: ככלל, התאמות ברמה 1 מאושרות על-ידי ועדה בית ספרית (המועצה הפדגוגית). התאמות המסווגות ברמה 2-3 מאושרות על-ידי ועדת ההתאמות המחוזית. התאמות שאינן בסמכויות הוועדות האלו נדונות על-ידי ועדת חריגים באגף הבחינות של משרד החינוך.
 • לגבי התאמות המסווגות ברמה 3, ובהתאם לפרסומי משרד החינוך בכל שנה, יגיש בית הספר את הפנייה לוועדת ההתאמות המחוזית, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 • נבחנים אקסטרניים

  • נבחנים שאובחנו וקיבלו התאמות במהלך לימודיהם במערכת האינטרנית:
   • ימשיכו לקבל את אותן התאמות בדרכי ההיבחנות לצורך השלמת בחינותיהם האקסטרניות.
   • עליהם לפנות לבית הספר שבו למדו ולקבל אישור על התאמת דרכי ההיבחנות.
  • נבחנים אקסטרניים שלא אובחנו בעבר:
   • יש להגיש בקשה לוועדת חריגים באגף הבחינות של משרד החינוך, יחד עם אבחון עדכני על-פי דרישות הוועדה.
   • האישור על ההתאמות יהיה תקף ל-5 שנים או עד גיל 25.

  סיוע במימון האבחונים

  ערעור על החלטה

  ערעור על החלטת ועדה בית-ספרית

  • על התלמיד או הוריו לפנות למחנך הכיתה עם הנימוקים לערעור.
  • בית הספר יגיש את הערעור לוועדת התאמות מחוזית - המשמשת כוועדת ערר על החלטות הוועדה הבית-ספרית.
  • החלטת ועדת ההתאמות המחוזית בעניין ההתאמות שבסמכות בית הספר היא סופית.

  ערעור על החלטת ועדת התאמות מחוזית או ועדת חריגים

  • ניתן להגיש ערעור לוועדת ערעורים עליונה רק לגבי בקשות להתאמות שנדחו על-ידי ועדת ההתאמות המחוזית או ועדת חריגים.
  • הבקשה לערעור תופנה לוועדת הערעורים העליונה באמצעות בית הספר בלבד.
  • ניתן לערער על החלטה של ועדת ההתאמות המחוזית או ועדת חריגים רק פעם אחת עבור כל תלמיד.
  • הדיון בוועדת הערעורים העליונה יהיה הדיון האחרון בעניינו של התלמיד והחלטתה היא סופית.
  • לצורך דיון לגבי אותו מועד בחינה - יש להגיש את הערעור בסמוך לקבלת תשובת הוועדה המחוזית, על-פי המצוין בתשובתה. אם לא ניתן להגיש את הערעור בסמוך לקבלת תשובת הוועדה המחוזית, הערעור יידון לקראת מועד הבחינות הבא. במקרה כזה בית הספר יגיש את הערעור בהתאם למועדים המפורסמים מדי שנה על-ידי משרד החינוך.

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים