ועדת הערכה מקומית היא הגוף המוסמך לאשר תרומת איבר מגופו של תורם, לצורך השתלתו בקרוב משפחה
הוועדה נמצאת בבית החולים שבו אמורה להתבצע נטילת האיבר מהתורם והשתלתו בגופו של הנתרם

ועדת הערכה מקומית היא הגוף המוסמך לדון בבקשות לנטילת איברים מגופו של תורם, שהוא תושב ישראל, לשם השתלתו בקרוב משפחתו, ולאשר אותן.

 • תורם המעוניין לתרום איבר מגופו לקרובו, צריך לקבל אישור של ועדת הערכה מקומית הנמצאת בבית החולים, שבו מיועדת להתבצע נטילת האיבר והשתלתו. לפירוט על הליך הגשת הבקשה ראו: תרומת איבר לקרוב משפחה.
 • הוועדה ממונה על-ידי מנהל מרכז רפואי מורשה לפי חוק השתלת איברים (בית החולים שבו אמורה להתבצע נטילת האיבר והשתלתו בנתרם), באישור מנהל מרכז לאומי להשתלות.

הרכב הוועדה

 • ועדת ההערכה כוללת 5 חברים:
  1. רופא מומחה שמכהן או כיהן כמנהל מחלקה או יחידה שאינה עוסקת בהשתלת איברים;
  2. רופא מומחה בפסיכיאטריה, או פסיכולוג קליני בעל תואר מומחה;
  3. עובד סוציאלי;
  4. נציג ציבור (לבקשת התורם, הוא יהיה ככל הניתן בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה משתייך התורם);
  5. עורך-דין, הכשיר להתמנות כשופט בית משפט מחוזי, בהתאם לחוק בית המשפט.
 • חברי ועדת ההערכה לא יכולים להיות ממחלקת השתלות או מחלקה נפרולוגית (מחלקה המתמחה בכליות), או ממרפאות, שבהן מנוהל מעקב אחר ממתינים להשתלה או מושתלים.
 • תקופת כהונתם של חברי ועדת ההערכה תהיה 4 שנים מיום מינויים.

עבודת הוועדה

 • ועדת הערכה מוודאת שקיים קשר משפחתי בין התורם לנתרם.
 • בסמכות הוועדה לעיין בכל חומר רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי שנוגע לתורם ולנתרם, וכל חומר נוסף שהגיע אליה מכל אדם אחר, בתנאי שהמידע נוגע לביצוע תפקידיה.
 • לפני מתן ההחלטה, תזמן ועדת הערכה את התורם והנתרם, להופיע בפניה (ביחד או לחוד).
 • החלטת הוועדה צריכה להיות מנומקת בצורה מפורטת.
 • החלטות הוועדה מתקבלות ברוב קולות של החברים הנוכחים.
 • הוועדה צריכה לתת את החלטתה בתוך 60 ימים לכל היותר ממועד הגשת בקשת התורם.
 • הצוות המטפל בחולה, או כל מי שעשוי להיות מצוי בניגוד עניינים, לא יהיה נוכח או מעורב בדיון בוועדה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.