הקדמה:

ועדת הערכה מקומית היא הגוף המוסמך לאשר תרומת איבר מגופו של תורם, לצורך השתלתו בקרוב משפחה
הוועדה נמצאת בבית החולים שבו אמורה להתבצע נטילת האיבר מהתורם והשתלתו בגופו של הנתרם
 • ועדת הערכה מקומית היא הגוף המוסמך לדון בבקשות לנטילת איברים מגופו של תורם, שהוא תושב ישראל, לשם השתלתו בקרוב משפחתו, ולאשר אותן.
 • תורם המעוניין לתרום איבר מגופו לקרובו, צריך לקבל אישור של ועדת הערכה מקומית הנמצאת בבית החולים, שבו מיועדת להתבצע נטילת האיבר והשתלתו. לפירוט על הליך הגשת הבקשה ראו: תרומת איבר לקרוב משפחה.
 • הוועדה ממונה על-ידי מנהל מרכז רפואי מורשה לפי חוק השתלת איברים (בית החולים שבו אמורה להתבצע נטילת האיבר והשתלתו בנתרם), באישור מנהל מרכז לאומי להשתלות.

הרכב הוועדה

 • ועדת ההערכה כוללת 5 חברים:
 1. רופא מומחה שמכהן או כיהן כמנהל מחלקה או יחידה שאינה עוסקת בהשתלת איברים;
 2. רופא מומחה בפסיכיאטריה, או פסיכולוג קליני בעל תואר מומחה;
 3. עובד סוציאלי;
 4. נציג ציבור (לבקשת התורם, הוא יהיה ככל הניתן בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה משתייך התורם);
 5. עורך-דין, הכשיר להתמנות כשופט בית משפט מחוזי, בהתאם לחוק בית המשפט.
 • חברי ועדת ההערכה לא יכולים להיות ממחלקת השתלות או מחלקה נפרולוגית (מחלקה המתמחה בכליות), או ממרפאות, שבהן מנוהל מעקב אחר ממתינים להשתלה או מושתלים.
 • תקופת כהונתם של חברי ועדת ההערכה תהיה 4 שנים מיום מינויים.

עבודת הוועדה

 • ועדת הערכה מוודאת שקיים קשר משפחתי בין התורם לנתרם.
 • בסמכות הוועדה לעיין בכל חומר רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי שנוגע לתורם ולנתרם, וכל חומר נוסף שהגיע אליה מכל אדם אחר, בתנאי שהמידע נוגע לביצוע תפקידיה.
 • לפני מתן ההחלטה, תזמן ועדת הערכה את התורם והנתרם, להופיע בפניה (ביחד או לחוד).
 • החלטת הוועדה צריכה להיות מנומקת בצורה מפורטת.
 • החלטות הוועדה מתקבלות ברוב קולות של החברים הנוכחים.
 • הוועדה צריכה לתת את החלטתה בתוך 60 ימים לכל היותר ממועד הגשת בקשת התורם.
 • הצוות המטפל בחולה, או כל מי שעשוי להיות מצוי בניגוד עניינים, לא יהיה נוכח או מעורב בדיון בוועדה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.