אדם המעוניין לתרום איבר מגופו לקרוב משפחתו, צריך לקבל אישור מוועדת הערכה מקומית
אסור למושתל לתת תמורה לתורם, ואסור לתורם לקבל תמורה כלשהי בעבור תרומת האיבר
התורם והנתרם יעברו בדיקות התאמה רפואיות, והערכות פסיכולוגיות וסוציאליות
ההחלטה הסופית בבקשה תינתן על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות


תרומת איבר לקרוב משפחה טעונה אישור של ועדת הערכה מקומית, הפועלת בבית החולים שבו מיועדות להתבצע נטילת האיבר והשתלת האיבר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם המעוניין לתרום איבר לקרוב משפחתו.
 • אדם המעוניין לקבל תרומת איבר מקרוב משפחתו.

קרוב משפחה לצורך תרומת איברים

 • קרוב משפחה לצורך תרומת איברים הוא אחד מאלה:
  • בן זוג (כולל ידוע בציבור);
  • הורה;
  • בן/בת;
  • אח/אחות;
  • סבא/סבתא;
  • נכד/נכדה;
  • דוד/דודה;
  • דודן/דודנית;
  • אחיין/אחיינית;
  • גיס/גיסה.

למי ואיך פונים

 • תורם המעוניין לתרום איבר מגופו לקרובו, צריך להגיש בקשה לאישור נטילת איבר לוועדת הערכה מקומית בבית החולים שבו אמורות להתבצע נטילת האיבר והשתלתו.

שלבי ההליך

הגשת בקשה לוועדת הערכה מקומית

בדיקות והערכות לתורם ולנתרם

 • לאחר הגשת הבקשה יבצע בית החולים, שבו מיועד להתבצע הליך נטילת האיבר והשתלתו, בדיקות והערכות לתורם ולנתרם - כל אחד בנפרד.
 • מטרת הבדיקות, לוודא שהתורם והנתרם כשירים לעבור ניתוח כריתה והשתלה.
 • הבדיקות וההערכות שייעשו לתורם ולנתרם הן:
  1. בדיקות ההתאמה הרפואית בהתאם לסוג האיבר הנתרם.
  2. הערכה פסיכיאטרית/ פסיכולוגית שמבוצעת ע"י רופא פסיכיאטר/פסיכולוג.
  3. הערכה סוציאלית שמבוצעת ע"י עובד סוציאלי.

אישור המרכז הרפואי המורשה

 • לאחר ביצוע הבדיקות וההערכות יאשר המרכז הרפואי המורשה (בית החולים שבו אמור להתבצע הליך נטילת האיבר והשתלתו) על גבי טופס הבקשה, כי התורם והנתרם נמצאו מתאימים רפואית בהתאם לבדיקות, לעבור את תהליך התרומה וההשתלה ויצורפו ההערכות שנעשו לגביהם.

ויתור על סודיות רפואית

 • לאחר שהמרכז הרפואי המורשה מאשר שהתורם והנתרם נמצאו מתאימים רפואית, בהתאם לבדיקות שנערכו, לעבור את תהליך התרומה וההשתלה, מתאם השתלת איברים יחתים את התורם על כתב ויתור על סודיות רפואית, המאפשר לחברי הוועדה לקבל לידיהם את כל החומר הרפואי הנוגע לתורם, כולל מידע על מצבו הנפשי ואשפוזים קודמים.

אישור ועדת הערכה מקומית

 • לאחר מילוי הבקשה, מתאם ההשתלות יעביר את הבקשה לוועדת הערכה מקומית.
 • הוועדה תאשר את הבקשה רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. התורם מתאים מבחינה רפואית ונפשית למתן התרומה, ואין במצבו הרפואי והנפשי חשש לסיכון בריאותו או פגיעה בתפקודו עקב התרומה, באופן החורג מהסיכון הרגיל בפעולות מסוג זה.
  2. התורם הסכים מרצונו החופשי ומתוך דעה צלולה לתרומה (לא מתוך לחץ משפחתי, חברתי, כלכלי או אחר).
  3. התורם והנתרם נתנו הסכמה מדעת לפעולות רפואיות הקשורות בביצוע נטילת האיבר והשתלת האיבר, כפי שנדרש בחוק זכויות החולה.
  4. התורם לא נתן את הסכמתו בשביל לקבל תמורה או הבטחה לתמורה, שקבלתה או נתינתה אסורות לפי החוק, או בשביל לקבל תשלום והחזר בעד הוצאות שניתנים לתורם לפי החוק.
  5. התורם מבין שהוא יכול לחזור בו מהסכמתו בכל עת, עד לנטילת האיבר, והוא לא יישא באחריות פלילית או אזרחית עקב כך.
  6. הנתרם נמצא מתאים מבחינה רפואית ונפשית להשתלה.
  7. אין מניעה אחרת לאשר את הבקשה, כולל מצבו המשפחתי של התורם.
 • במקרה שהוועדה לא שוכנעה שהתקיימו כל התנאים הנ"ל, היא תדחה את הבקשה לנטילת איבר, ותמסור הודעה על דחיית הבקשה לתורם ולנתרם.
 • במקרה שהוועדה אישרה את הבקשה לנטילת איבר, היא תעביר את הבקשה לאישורו של מנכ"ל משרד הבריאות.

אישור מנכ"ל משרד הבריאות

 • לאחר שהוועדה תאשר את הבקשה, היא תעביר את הבקשה לנטילת איבר לאישור מנכ"ל משרד הבריאות (או מי שהוא הסמיך לכך באמצעות המרכז הלאומי להשתלות), ותצרף את כל הנימוקים וכל חומר אחר ששימש את הוועדה לצורך קבלת ההחלטה:
  • במקרה שהחליט המנכ"ל כי לא התקיימו התנאים הנדרשים לאישור התרומה (כולם או חלקם), הוא ידחה את הבקשה לנטילת איבר, וימסור את החלטתו המנומקת לתורם ולנתרם בתוך 7 ימים מהמועד שהוועדה אישרה את ההחלטה.
  • במקרה שהחליט המנכ"ל לאשר את החלטת הוועדה, הוא יודיע על כך למנהל המרכז הלאומי להשתלות, כדי שזה ייתן אישור למרכז הרפואי המורשה אליו משתייכת ועדת הערכה המקומית, לבצע את נטילת האיבר והשתלתו (האישור יינתן תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסרה החלטת המנכ"ל למנהל מרכז ההשתלות).

ערעור

 • נגד החלטת ועדת הערכה והחלטת מנכ"ל משרד הבריאות ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים.

איסור קבלת תמורה או מתן תמורה עבור תרומת איבר

 • אסור לתורם ולכל אדם אחר לקבל או לתת תמורה עבור תרומת איברים (בין אם תרומת האיברים נעשית בחייו של התורם ובין אם היא נעשית לאחר מותו).
 • למרות זאת, מותר לתת ולקבל את התמורות הבאות, שלא ייחשבו לתמורות אסורות:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות