ועדת חריגים היא גוף המאשר תרומת ביציות במקרים חריגים הקבועים בחוק.

תפקידי הוועדה

 • תפקידה של הוועדה לאשר שאיבה, הקצאה או השתלה של ביציות במקרים הבאים:
 • שאיבה, הקצאה או השתלה של ביציות מתורמת, המייעדת מראש את הביציות שנשאבו מגופה, לנתרמת מסוימת.
 • שאיבה, הקצאה או השתלה של ביציות מתורמת נשואה.
 • שאיבה, הקצאה או השתלה של ביציות, מתורמת שאינה בת דתה של הנתרמת.
 • הוצאת ביציות מחוץ לישראל.

הרכב הוועדה

 1. רופא מומחה ששימש בעבר מנהל מחלקה או יחידה בבית חולים, העוסקת בנושא פריון, מיילדות או הפריה- ישמש כיו"ר.
 2. רופא מומחה.
 3. פסיכולוג.
 4. עו"ס.
 5. עו"ד.
 6. איש דת, בן דתה של התורמת. אם התורמת והנתרמת הן בנות דתות שונות - גם איש בן דתה של הנתרמת.

פניה לועדה

 • רופא אחראי יפנה לועדה, לקבל אישור לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל.
 • הנתרמת רשאית לפנות לוועדת חריגים לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל.

סמכויות הוועדה

 • הוועדה יכולה לדרוש מהתורמת או הנתרמת או מכל אדם אחר, להופיע בפניה ולמסור לה מידע.
 • הוועדה רשאית לאשר בכתב את השאיבה, הקצאה או השתלה של הביציות מנימוקים שתפרט בכתב.
 • הוועדה צריכה לתת את החלטתה תוך 45 ימים ממועד הגשת הפניה. הועדה תמסור את החלטתה לתורמת או הנתרמת לפי העניין ולרופא האחראי.
 • הוועדה רשאית שלא למסור את נימוקי החלטתה לתורמת או הנתרמת, כולם או חלקם, וכן חומר רפואי, פסיכולוגי או אחר, אם היא מצאה, שטובת התורמת, הנתרמת, או היילוד שייוולד מתרומת הביציות, מחייבת זאת.


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.