חוק אוויר נקי מגדיר זיהום אוויר כנוכחות באוויר של מזהם או פליטה של מזהם המהווה חריגה מערכי הפליטה המירביים המותרים על-פי חוק

חוק אוויר נקי מגדיר זיהום אוויר כאחד מהמצבים הבאים:

  • נוכחות באוויר של "מזהם":
    • חומר המופיע בתוספת הראשונה לחוק.
    • חומר שנוכחותו באוויר גורמת או עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם, וכן בנכס או בסביבה, כולל קרקע, מים, חי וצומח.
    • חומר שנוכחותו באוויר גורמת או עלולה לגרום לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות.
  • חריגה מערכי איכות אוויר (רמות זיהום אוויר מקסימליות).
  • פליטה של מזהם המהווה חריגה מערכי פליטה (ערכי פליטה הם ריכוז או כמות של מזהמים שפליטתם מותרת בקצב או באופן אחר שנקבע על-פי חוק).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות