הקדמה:

ערכי איכות אוויר הם הערכים המקסימליים לריכוזי מזהמי אוויר בסביבה

ערכי איכות אוויר הם ערכים מקסימליים לריכוזי מזהמי אוויר בסביבה, שנקבעו בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א-2011. הערכים נחלקים ל-3 סוגים:

 1. ערכי יעד:
  • ערכים של רמת זיהום מינימלית אליה יש לשאוף להגיע, כדי למנוע חשש לסיכון או פגיעה בחיי אדם, בבריאותם של בני אדם או בסביבה.
  • ערכי יעד אינם מיועדים ליישום מיידי, אלא להכוונת מדיניות.
 2. ערכי סביבה:
  • ערכים הקובעים קו גבול ביחס לכל מזהם המנוי בתוספת לחוק, שמעליו זיהום האוויר בסביבה הוא אסור. כל אדם הגורם לחריגה מעבר לערכים אלו עובר על החוק.
  • ערכי הסביבה נקבעו על בסיס ערכי היעד בהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד.
  • ערכי הסביבה הם למעשה התקנים הסביבתיים בהם חייבים לעמוד, והם אמורים להיות קרובים ככל הניתן לערכי היעד.
 3. ערכי התרעה:
  • ערכים שחריגה מהם, ולו לטווח קצר, מסכנת מיידית את בריאותם של בני אדם, ויש לנקוט אמצעים מיידיים למניעת החריגה מהם או הנזק.
  • על-פי חוק אוויר נקי, ערכים אלה אמורים להיקבע לפחות ל-28 מזהמי אוויר הרשומים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות