הזכותון מתאר בכלליות את זכויות המתנדבים במחלקות לשירותים חברתיים
יש לשים לב שהמתנדבים במחלקות לשירותים חברתיים מבוטחים
במקרה של פגיעה בזמן ההתנדבות יש למתנדב או לשאיריו זכויות לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי
הזכותון נוסח במקור באפריל 2013 על-ידי תחום התנדבות במשרד הרווחה


הבחירה להתנדב הינה מימוש זכותו של הפרט ומחייבת אותו לעמוד במשימה אותה נטל על עצמו בהתנדבות. מעשה זה אינו מובן מאליו ומחייב את המערכת הזוכה בהתנדבותו להקפיד על הגנת זכויותיו של המתנדב והיידוע שלו לגביהן. מאידך, יש שורת חובות כלפי השותפות המתהווה בין המתנדב לבין המחלקה לשירותים חברתיים בה הוא מתנדב, העמידה בחובות ובזכויות מחזקת את השותפות וההדדיות בין המתנדב למחלקה לשירותים חברתיים המפעילה אותו וכן מסייעת להגדרת הקשר בינו למוטב ההתנדבות.

מי זכאי?

 • מתנדבים במחלקות לשירותים חברתיים.

פגיעה במהלך ההתנדבות

 • במקרה שהמתנדבים נפגעו בזמן ההתנדבות, המתנדבים או שאיריהם זכאים לתגמולים מביטוח לאומי. למידע נוסף ראו מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות.
 • במקרה שמתנדב פגע או גרם נזק לאדם אחר במהלך פעולת ההתנדבות, הנפגע (או שאיריו) רשאי להגיש תביעה לפיצויים אם הוא לא זכאי לפיצוי מאדם שאיננו המתנדב. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

זכויות המתנדב

התנדבות אינה מחייבת השקעה מצד המתנדב

 • המתנדב זכאי לקבלת ביטוח בזמן ההתנדבות, על פי חוק הביטוח הלאומי.

קבלת תפקיד הולם

 • המתנדב זכאי לקבל תפקיד המתאים למניעיו, יכולותיו, כישוריו, ניסיון חייו והעדפותיו, זאת תוך התחשבות במטרות וצרכי המחלקה לשירותים חברתיים.
 • המתנדב זכאי לקבלת מידע מפורט על התפקיד המוצע לו, מידע רלוונטי על מוטב ההתנדבות ועל אופי המשימה והסבר והכנה לקראת תפקידו.

קבלת מידע והכשרה

 • המתנדב זכאי לנגישות למידע שהוא נחלת הכלל על המחלקה לשירותים חברתיים ולמידע בתחום כולל: נהלים, מדיניות, תוכניות עבודה.
 • המתנדב זכאי לקבלת מידע, הכשרה והכוונה המיועדים למתנדבים חדשים, השתלמויות, ליווי והדרכה בתחום ההתנדבות שיסייעו לו בביצוע ההתנדבות ויאפשרו לו התפתחות אישית ומקצועית.

הסכם/הצהרה הדדית

 • המתנדב זכאי לקבלת הסכם התקשרות או הצהרה הדדית עם המחלקה לשירותים חברתיים, שיפרט את תפקיד המתנדב, שעות פעילותו, תנאי ההתנדבות, זכויות וחובות המתנדב. ההסכם יהיה תקופתי ויחודש לפי רצון הצדדים.

סביבה בטוחה ומוגנת

 • המתנדב זכאי לקבלת תנאים פיזיים ומשאבים הנדרשים לביצוע התפקיד ההתנדבותי, כמו גם סביבת עבודה המבטיחה בטיחות פיזית ופסיכולוגית.

ליווי מקצועי

 • המתנדב זכאי לקבלת פיקוח ובקרה מקצועית על פעילותו.
 • המתנדב זכאי ליידוע מי איש הקשר שלו במחלקה לשירותים חברתיים וזכאי להתייעץ עימו, תוך נגישות וזמינות של איש הקשר.
 • המתנדב זכאי לקבלת משוב על אופן ורמת ביצוע תפקידו ושביעות הרצון ממנו.
 • המתנדב זכאי לקבלת משוב לגבי התקדמות הלקוח.

שותפות

 • המתנדב זכאי להשתתף בתכנון עבודת ההתנדבות שלו וההחלטות הקשורות אליה כולל הזכות לחוש חופשי להביע דעות ולהציע הצעות.
 • המתנדב זכאי לקביעת כמות הזמן וההשקעה שירצה להקדיש לעבודת ההתנדבות, בכפוף למדיניות, למטרות ולצורכי המחלקה לשירותים חברתיים.

כבוד המתנדב

 • המתנדב זכאי לקבלת יחס מקצועי ומכובד מעמיתים ושותפים לצוות.
 • המתנדב זכאי לשוויון ואי הפליה מחמת מין, מעמד אישי, גיל, גזע וכו'.

תגמול

 • המתנדב זכאי לקבלת כרטיס מתנדב.
 • המתנדב זכאי לקבלת תגמול והערכה על המאמץ והתרומה שלו.
 • המתנדב זכאי להשתתפות ופעילות באירועים כלליים של המחלקה לשירותים חברתיים, אם יתאפשר.
 • המתנדב זכאי לחוש הנאה בתפקידו ולדון לגבי שינוי באם אינו שבע רצון.

שמירה על פרטיות המתנדב

 • המתנדב זכאי לשמירה על פרטיותו ואי מסירת מידע לגביו, אלא בהסכמתו.

סיום התנדבות

 • המתנדב זכאי לסיים את ההתנדבות בהתראה סבירה, תוך הודעה מראש לרכז המתנדבים/למפעיל.
 • המתנדב זכאי ליידוע לגבי סיום התנדבותו, כתוצאה משינויים ארגוניים ו/או סיום/שינוי בתוכנית בה התנדב.

חובות המתנדב

חובות המתנדב כלפי המחלקות לשירותים חברתיים

 • המתנדב מחויב להיות נאמן למחלקה לשירותים חברתיים המפעילה אותו, לשמור על המוניטין של המחלקה ולייצגה בדרך ראויה ובכבוד.
 • המתנדב מחויב להתנהג ולפעול על-פי הכללים, הנורמות, הקוד האתי והערכים המקובלים במחלקות לשירותים חברתיים ובהתאם למטרות המחלקה.
 • המתנדב מחויב לדווח על כל דבר העלול להשפיע על כשירותו לבצע את תפקידו (מבחינה בריאותית או מכל בחינה אחרת) או עלול להביא לפגיעה בזולת או בו עצמו, וזאת באופן מיידי לפני תחילת הפעילות ההתנדבותית.
 • המתנדב מחויב לשמור על רכוש המחלקה לשירותים חברתיים.
 • המתנדב מחויב לשמור על סודיות לגבי מידע הקשור במחלקה לשירותים חברתיים.
 • המתנדב מחויב לשאוף להתמקצעות מתמדת תוך השתתפות בתוכניות ההכשרה וההדרכה של המחלקה לשירותים חברתיים.

חובות המתנדב כלפי הלקוחות (האזרחים)

 • המתנדב מחויב לשמירה על סודיות בכל הקשור במידע רפואי, תפקודי, פסיכולוגי, כלכלי ומשפחתי הנוגע למוטב ההתנדבות (האדם שנעזר במתנדב).
 • המתנדב מחויב לא לקבל טובות הנאה מלקוח, או מבעל עניין אחר.
 • המתנדב מחויב לכבד את הלקוח ולנהוג במסירות, באחריות, בסבלנות ובסובלנות, ללא הפליה, תוך כיבוד השונות בין אנשים וגילוי רגישות בין תרבותית.
 • המתנדב מחויב לעמידה בהסכם הפעילות (חוזה) שנערך בינו לבין המטופל, ולהודיע מראש על אי הגעה/שינוי בזמנים/היעדרות/הפסקת התנדבות.
 • המתנדב מחויב לערוך תהליך פרידה מסודר מהלקוח (במקרה של התנדבות פרטנית) בהתאם להדרכת המפעיל/הרכז/העו"ס.

חובות המתנדב כלפי עמיתים במחלקה לשירותים חברתיים

 • המתנדב מחויב לשתף פעולה עם שאר המתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים ועם אנשי הצוות בכל הרמות, לנהוג בהם בכבוד, בהגינות וללא משוא פנים.

חובות המתנדב כלפי המפעיל/רכז/עו"ס

 • המתנדב מחויב לביצוע המשימות ההתנדבותיות, תוך שמירה על כללי פעולת ההתנדבות, כפי שנקבעו בהסכם עם המפעיל (כוללת הגדרות המשימה, הקף ההתנדבות, ימים ושעות ההתנדבות, קבלת הדרכה וכו').
 • המתנדב מחויב לדווח למפעיל/רכז/עו"ס לגבי ביצוע משימת ההתנדבות, שיתוף במידע לגבי קשיים ומצוקות של מקבל השרות ולגבי לבטיו של המתנדב, קשייו והדילמות המתלוות למשימתו ההתנדבותית.
 • המתנדב מחויב למלא בכתב של טופס דיווח חודשי לגבי הפעילות ההתנדבותית והגשתו למפעיל/רכז/עו"ס.
 • המתנדב מחויב להודיע מראש במקרה של היעדרות או הפסקת ההתנדבות.
 • המתנדב מחויב להגיע למפגשי הדרכה פרטניים שנקבעו עם העו"ס המטפל בלקוח.
 • המתנדב מחויב להגיע למפגשי הדרכה קבוצתיים שנקבעו עם רכז תחום ההתנדבות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נוסח במקור על-ידי תחום התנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים והמחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה בעיריית חיפה ונעזר במקורות הבאים:
  • אמנת ההתנדבות - קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל - המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
  • זכויות וחובות המתנדב - עמותת גישה לחיים.
  • זכויות מתנדבים - המוסד לביטוח לאומי.
  • חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 17/10 מיום 04.08.2010 - נוהל הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות באשפוז ובקהילה, בשגרה ובעיתות חירום.
 • נוהל ביטוח מתנדבים בשגרה ובחירום של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.