בחוזה אחיד התנאים קבועים מראש על-ידי צד אחד שמשתמש באותו חוזה להתקשרויות עם אנשים רבים
תנאי שמעניק למנסח החוזה יתרון בלתי סביר מעבר לאינטרס הלגיטימי שלו נחשב כ"תנאי מקפח"
בית המשפט מוסמך לבטל או לשנות תנאי מקפח בחוזה אחיד

חוזה אחיד הינו חוזה שהתנאים בו קבועים מראש על-ידי צד אחד שמשתמש באותו החוזה כדי להתקשר עם אנשים רבים (על בסיס אותו נוסח של חוזה).

 • חוזה אחיד אינו מאפשר ניהול משא ומתן בין הצדדים, כך שהצד שמנסח את החוזה כופה את תנאיו על לקוחותיו. הלקוח יכול להסכים לעסקה (ולחוזה) או לוותר על העסקה, אך אינו יכול לנהל משא ומתן לגבי תנאי העסקה (והחוזה).
 • חוזים אחידים הינם חלק בלתי נפרד מהחיים הצרכניים. אנו חותמים על חוזים אחידים רבים כדבר שבשגרה: חוזה לקניית טלפון נייד חדש, קניית דירה, פתיחת חשבון בנק, רכישת שירות אינטרנט, רישום ללימודים אקדמאים ועוד.
דוגמה
חוזה בין לקוח לספק תקשורת, שתנאיו קבועים מראש, והצרכן אינו יכול לנהל משא ומתן על תוכן החוזה. חוזה שכזה הינו חוזה אחיד.

תנאי מקפח בחוזה אחיד

 • תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה שמעניק למנסח החוזה האחיד יתרון לא הוגן או מעבר לאינטרס הלגיטימי שלו ביחס לצד השני.
 • בית המשפט מוסמך לבטל תנאים מקפחים בחוזה או לשנותם.
 • נטל ההוכחה לכך שמדובר בתנאי מקפח הוא על הלקוח (הצד שאינו מנסח החוזה). עם זאת קיימים עשרה מקרים שבהם קיימת הנחה שמדובר בתנאי מקפח (ראו בהמשך), ובמקרים אלה על הסַפָּק (מנסח החוזה) הנטל להוכיח שלא מדובר בתנאי מקפח (כלומר: עליו להוכיח שבהתחשב בכל תנאי החוזה, לא מדובר ביתרון בלתי סביר או לא הוגן שניתן לו).

דוגמאות של תנאים מקפחים

 • תנאים המשחררים את הסַפָּק מאחריות.
 • תנאים המאפשרים לספק לשנות את הוראות החוזה, באופן חד-צדדי, לאחר החתימה (למשל, המחיר או השירות).
 • תנאים הקובעים שלספק יש זכות לבטל את ביצוע החוזה או להשהותו.
 • תנאים המגבילים את התקשרות הלקוחות עם ספק אחר (למשל, תנאי הכובל את הצרכנים לתקופת מינימום).
 • תנאים השוללים מהלקוחות או מגבילים את זכותם העומדת להם על-פי דין (למשל, הסרת אחריות הספק).
 • תנאים המונעים מהלקוחות גישה חופשית לערכאות שיפוטיות.

המקרים שבהם קיימת הנחה שמדובר בתנאי מקפח

 • במקרים הבאים קובע החוק, קיימת הנחה שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, ועל הספק רובץ נטל ההוכחה להוכיח שלא מדובר בתנאי מקפח (כלומר שהוא אינו מעניק יתרון בלתי הוגן או בלתי סביר לספק בהתחשב בכל תנאי החוזה).
 1. פטור מאחריות - תנאי שפוטר את הספק מכל אחריות לשירות או למוצר או מטיל עליו אחריות בלתי מספקת נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: תנאי הפוטר חברת שליחויות מכל אחריות לאיבוד המוצר.
 2. שינוי חד-צדדי של תנאי החוזה לאחר החתימה - תנאי המאפשר לספק לשנות באופן חד-צדדי את תנאי החוזה לאחר החתימה נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: העלאת מחיר עלות השימוש באינטרנט הביתי, במחיר השונה משנקבע בחוזה ובכפוף לתנאיו.
 3. דחייה, ביטול או שינוי התחייבות חד-צדדי - תנאי המאפשר לספק לדחות, לבטל או לשנות את התחייבויותיו באופן חד-צדדי נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: תנאי המאפשר לחברת הכבלים לדחות את התקנת הכבלים מהמועד שנקבע בחוזה.
 4. העברת ביצוע התחייבות לצד שלישי - תנאי המאפשר לספק להעביר את ביצוע התחייבויותיו לצד שלישי נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: חברת נסיעות המעבירה את ביצוע העסקה לחברה אחרת.
 5. חיוב/איסור על התקשרות עם צד שלישי - תנאי המחייב את הלקוח להתקשר עם צד שלישי או אוסר עליו להתקשר עם צד שלישי כלשהו נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: חברת תקשורת המונעת התקשרות הלקוח עם חברת תקשורת אחרת במשך שלוש שנים.
 6. הגבלת פיצוי המגיע לפי דין - תנאי שמגביל באופן כלשהו את הלקוח מקבלת פיצוי כלשהו, שמגיע לו לפי דין (כלומר לפי חוק או החלטת בית משפט) נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: תנאי של ספק תשתית אינטרנט המונע מהלקוח לדרוש פיצוי שעשוי להגיע לו לפי חוק הגנת הצרכן.
 7. העברת נטל ההוכחה - תנאי המעביר את נטל ההוכחה, על דבר שהיה על הספק להוכיח, לידי הלקוח נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: חברת שליחויות המבקשת בתנאי החוזה שעל הלקוח להוכיח את אובדן הפריט במשלוח.
 8. איסור פנייה לערכאות משפטיות - תנאי המונע מהלקוח התקשרות חופשית עם ערכאות שיפוטיות נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: תנאי הקובע איסור פנייה של הלקוח לבית-הדין לחוזים אחידים.
 9. קביעת מקום השיפוט - תנאי המכתיב את המקום בו תיערך ההתדיינות המשפטית (המקום בו יוכל לקוח להגיש תביעה נגד הספק) בין הלקוח לספק נחשב לתנאי מקפח. דוגמה: חברת בנייה באילת המכתיבה את מקום השיפוט בחיפה.
 10. קביעת בורר/מקום בוררות - תנאי המכתיב את מסירת הסכסוך לבוררות, כאשר לספק יש יתרון על הלקוח בקביעת הבורר או במקום הבוררות. דוגמה: חברה המכתיבה כי הבורר תמיד יהיה מטעמה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים