הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה, שלו או של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו לא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
נוסח החוק:
  • הורה חולה מוגדר כמי שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.
  • בתקנות הנלוות לחוק נקבעים הכללים להוכחת מחלתו של ההורה ונחיצות היעדרותו של העובד.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 3 לחוק (פורסם ביום 13.02.2014):
    • בוטלה ההגבלה שהיתה בחוק על גילו של ההורה ל-65 שנים ומעלה.
    • נוסף סעיף המאפשר להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם העובד נעדר בשל מחלת ההורה, ואשר יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות לבין השעות של יום עבודתו המלא.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.