ימי מחלה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד צובר זכאות ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק (כלומר ל- 18 ימי מחלה בשנה)
עובד הנעדר בשל מחלה זכאי לתשלום מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו (ניכוי ימי המחלה נעשה, בכל מקרה, החל מהיום הראשון). למידע נוסף לגבי התשלום, ראו דמי מחלה
ניתן לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה בשל טיפול בבן משפחה
עובד אינו יכול לפדות בכסף את ימי המחלה שלא ניצל, אלא אם כן חל עליו הסכם עבודה או הסכם קיבוצי הקובע כי הוא זכאי לכך
למידע נוסף ראו סעיף 4 לחוק דמי מחלה

ימי מחלה הם הזכות הניתנת לעובד להיעדר מהעבודה בשל מחלה. מחלה מוגדרת בחוק כאי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על-פי ממצאים רפואיים ממצב רפואי לקוי.

טיפ
הזכות להיעדר מעבודה עקב מחלה (של העובד או של בן משפחתו) אינה מותנית באישור המעסיק, בניגוד להיעדרות לצורך חופשה, שאותה המעסיק צריך לאשר מראש, וזכותו אף להתנגד לה.

צבירת ימי מחלה

 • עובד צובר זכאות ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (כלומר 18 ימים בשנה), כאשר לא ניתן לצבור יותר מ- 90 ימים שלא נוצלו.
 • לעתים הסכמים או הסדרים מאפשרים צבירה של מספר רב יותר של ימי מחלה. לדוגמה, במספר ענפים ניתן לצבור 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה - לפרטים נוספים ראו בסעיף הרחבות.
 • בחישוב הזכאות יילקחו בחשבון התקופות והימים הבאים שבהם העובד נעדר מעבודתו:
 • עבור עובד שלא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו חודש (כגון עובד במשרה חלקית, עובד שהחל לעבוד באמצע החודש, ועובד שעתי/יומי), תחושב צבירת ימי המחלה בכל אחד ממקומות העבודה באופן הבא:
  • במקום שבו שבוע העבודה הוא בן 5 ימים: 21.66/מספר ימי העבודה בפועל באותו חודש X ‏ 1.5
  • במקום שבו שבוע העבודה הוא בן 6 ימים: 25/מספר ימי העבודה בפועל באותו חודש X ‏1.5
דוגמה
עובד המועסק במקום עבודה שנהוג לעבוד בו 5 ימים בשבוע
 • בחודש אוגוסט עבד העובד אצל המעסיק 10 יום.
 • העובד צבר באותו חודש 0.69 ימי מחלה, לפי החישוב: 0.69=10/21.66 X‏ 1.5.
דוגמה
עובד המועסק במקום עבודה שנהוג לעבוד בו 6 ימים בשבוע
 • בחודש אוגוסט עבד העובד אצל המעסיק 10 יום.
 • העובד צבר באותו חודש 0.6 ימי מחלה, לפי החישוב: 0.6=10/25 X‏ 1.5.
 • אם עובדים אלה מועסקים במקום המזכה ב-2 ימי מחלה לכל חודש (ראו פירוט בסעיף הרחבות למטה), תחושב צבירת ימי המחלה שלהם באופן דומה, אך יש לכפול את מספר ימי העבודה באותו חודש ב-2 ולא ב-1.5.
דוגמה
עובד המועסק במקום עבודה שנהוג לעבוד בו 5 ימים בשבוע
 • בחודש אוגוסט עבד העובד אצל המעסיק 10 יום.
 • העובד צבר באותו חודש 0.92 ימי מחלה, לפי החישוב: 0.92=10/21.66 X‏ 2.
דוגמה
עובד המועסק במקום עבודה שנהוג לעבוד בו 6 ימים בשבוע
 • בחודש אוגוסט עבד העובד אצל המעסיק 10 יום.
 • העובד צבר באותו חודש 0.8 ימי מחלה, לפי החישוב: 0.8=10/25 X‏ 2.

ניצול ימי המחלה שנצברו

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, יוכל לנצל את ימי המחלה שצבר, ובמהלך היעדרותו יוכל לקבל דמי מחלה.
 • במהלך היעדרותו זו על חשבון ימי המחלה שצבר, אסור לפטר את העובד.
 • ימי מחלה שלא נוצלו במהלך תקופת העבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה אינם ניתנים להעברה למעסיק אחר. בנוסף, אם עובד הפסיק את עבודתו אצל מעסיק מסוים ולאחר מכן החל שוב לעבוד אצל אותו מעסיק, ימי המחלה שצבר אצלו בעבר לא יישמרו.

טיפול בבן משפחה

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים השכירים.
 • למגזרים שונים, כגון העובדים במגזר הציבורי, ישנן זכאויות נוספות מעבר לזכאות הבסיסית המפורטת כאן.

תהליך מימוש הזכות

 • צבירת ימי המחלה על פי הדין נעשית על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • כדי שעובד יהיה זכאי לדמי מחלה עליו להמציא למעסיק תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא, המציינת את התקופה שבה העובד לא יכל לעבוד עקב המחלה (ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, גם מהי התקופה המשוערת שבה לא יוכל לעבוד).
 • עובדים שנעדרו בשל טיפול בילד, בן זוג או הורה, יגישו את האישורים וההצהרות הנדרשים, כמפורט לגבי הזכאות הרלוונטית.
 • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות לעובד ימי חופשה במקום ימי מחלה העומדים לרשותו (אלא אם כן העובד ביקש זאת).
 • אם עובד נעדר מעבודתו בשל מחלה לאחר שכבר ניצל את כל ימי המחלה שצבר, קיימות מספר אפשרויות:
  • המעסיק רשאי (אך אינו חייב) לשלם לעובד המעוניין בכך דמי מחלה על חשבון ימי המחלה שהעובד יצבור בעתיד.
  • העובד רשאי לבקש כי ההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
  • העובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.

פדיון ימי מחלה

 • עובד אינו יכול לפדות בכסף את ימי המחלה שלא ניצל, אלא אם כן חל עליו הסכם עבודה או הסכם קיבוצי הקובע כי הוא זכאי לכך.

חשוב לדעת

הרחבות

ענף הרחבה ערך ספציפי
עובדי קבלן כוח אדם
 • עובדי קבלן (חברות כוח אדם) במגזר הפרטי יצברו 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, כלומר 24 ימי מחלה בשנה (הטבה של 6 ימים מעל מה שנקבע בחוק דמי מחלה). עובדים אלה זכאים לצבור לכל היותר 130 ימי מחלה אצל אותו קבלן (40 ימים יותר ממה שנקבע בחוק דמי מחלה).
 • עובדי קבלן במגזר הציבורי יצברו את מספר ימי המחלה הקבוע בחוק או בהסכם הקיבוצי שחל (אם חל) במקום העבודה שבו הם מועסקים בפועל - לפי הגבוה מביניהם
ימי מחלה לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
עובדי שמירה ואבטחה לפי סעיף 11 לצו הרחבה בענף השמירה 2009 וסעיף 14 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014, עובדי שמירה ואבטחה יצברו 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, כלומר 24 ימי מחלה בשנה. עובדים אלה זכאים לצבור לכל היותר 130 ימי מחלה. ימי מחלה לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי אולמות וגני אירועים עובדי אולמות וגני אירועים בעלי וותק של מעל שנתיים יצברו 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, כלומר 24 ימי מחלה בשנה. עובדים עם ותק נמוך יותר יצברו 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה. כל העובדים רשאים לצבור עד 90 ימי מחלה. ימי מחלה לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי ענף המלונאות על-פי סעיף 33 לצו ההרחבה בענף המלונאות עובדי הענף שהחלו את עבודתם לפני ה- 01.07.2004, זכאים לביטוח דמי מחלה של קרן מבטחים הוותיקה. עובדים שהתקבלו לעבודה לאחר תאריך זה צוברים ימי מחלה באופן הבא: מחודש עבודה עד 12 חודשי עבודה - 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה (עד למקסימום של 24 ימי מחלה בשנה), מ-13 חודשי עבודה ועד 36 - 66 ימי מחלה, מ-37 חודשי עבודה ועד 84 חודשים - 110 ימי מחלה, מ- 85 חודשי עבודה ומעלה - 220 ימי מחלה.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


endarticle