"חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע" הוא תיקון מספר 26 לחוק העונשין או סימן ו' בפרק י' לחוק העונשין.
סימנים ו'1 ו-ו'2 לפרק י' (פגיעות בגוף) בחוק העונשין קוצבים את עונשם של מי שפגעו בקשיש, בקטין או בחסר ישע במקרים שונים.
סעיפים אלה חשובים לאור הסיוע שלהם בהגנה על מי שאין ביכולתו להגן על עצמו ומדגימים את החומרה שבה פגיעה שכזו נתפסת על-ידי מערכת המשפט בישראל.
חסר ישע מוגדר בחוק כאדם שעקב גילו, מחלתו או מוגבלות פיזית או נפשית, אינו יכול לדאוג לצרכיו, לבריאותו ולשלומו. פגיעה בחסר ישע היא עבירה פלילית ויש לגביה חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה. חובת הדיווח מוטלת על כלל הציבור ובעיקר על אנשי המקצוע.

פרטים

שם החוק:חוק העונשין, תשל"ז-1977
קישור:החוק באתר נבו

סימן ו'1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע

  • סעיף זה קובע כי אדם התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש (חבלה לעניין זה יכולה להיות הן חבלה גופנית והן חבלה נפשית) - דינו 5 שנות מאסר. אם התוקף הנו מי שהיה אחראי על הקטין או חסר הישע - דינו שבע שנות מאסר.
  • אם כתוצאה מהתקיפה נגרמה חבלה חמורה - דין התוקף יהיה שבע שנות מאסר ובמקרה זה, אם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע - דינו תשע שנות מאסר.
  • עוד קובע הסעיף כי אדם העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית - דינו שבע שנות מאסר ואם המתעלל הוא מי שהיה אחראי על הקטין או חסר הישע - דינו תשע שנות מאסר.
  • בנוסף, מציין הסעיף את חובת הדיווח: אם יש לאדם כלשהו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) או למשטרה. מי שאינו מקיים את חובת הדיווח - דינו מאסר בין שלושה לששה חודשים.
  • החוק קובע גם את חובת פעולתם של פקידי סעד ושל המשטרה, לאחר שקיבלו דיווח על עבירה נגד קטין או חסר ישע.

סימן ו'2: תקיפת זקנים

  • על פי התיקון, אדם שתוקף זקן (מי שגילו מעל 65) וגורם לו חבלה של ממש - דינו 5 שנות מאסר. אדם שתוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה - דינו 7 שנות מאסר.
  • עוד קובע הסעיף כי אדם שהורשע בעבירות אלה לא יוכל לקבל את כל העונש על תנאי, אלא יאלץ לשבת בכלא בפועל, אלא אם התרחשו נסיבות מיוחדות שהביאו את בית המשפט לחרוג מקביעה זו.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין