חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007 נועד לעודד מעסיקים במקומות עבודה שאינם מפעלים מוגנים להעסיק אנשים שבשל מוגבלותם יכולת העבודה שלהם נמוכה מ-20%, ולשלבם בשוק העבודה הכללי.
החוק פקע ב-09.08.2017.


פרטים

שם החוק:חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה
אזהרה
החוק פקע ב-09.08.2017 והוא אינו בתוקף יותר

הנושאים שהוסדרו בחוק

 • פירוט ההליך שאותו צריך לבצע אדם עם מוגבלות הרוצה להיות מוכר כמשתקם.
 • קביעת גובה שכרו של משתקם.
 • פירוט הזכויות המגיעות למשתקם, שזכויות עובדים אינן חלות עליו.
 • איסור אפליה של משתקם בכל הקשור לתעסוקה או לשכר התעסוקה, מסיבות שאינן רלוונטיות לאופי או מהות התעסוקה (אפליה מחמת מין, מעמד אישי, היריון, גיל, גזע, דת, לאום וכו').

עדכונים לחוק

 • תיקון מס' 1 מיום 02.08.2012:
  • בתוספת השנייה לחוק - המנהל יבצע הערכה מחודשת של יכולת התעסוקה של המשתקם בתום שנה ובתום שלוש שנים ממתן ההערכה הראשונה (במקום בתום שנה, בתום שנתיים ובתום ארבע שנים).
  • בסעיף 3(ו) לחוק - בנושא תשלום דמי מחלה, המשתקם יקבל עבור יום מחלה שכר השווה לשכר של יום תעסוקה רגיל (במקום בשיעור של 75 אחוזים בלבד).

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.