הקדמה:

היטל השבחה מחושב במועד בו אושרה התכנית המשביחה את הנכס, אך משולם רק במועד המכירה
גובה ההיטל עומד על מחצית מעליית השווי של הנכס וניתן לקזז הוצאות ששולמו לצורך מימוש התכנית בפועל
קיימים מקרים המזכים את בעל הנכס בפטור מתשלום היטל השבחה
לפרטים ראו התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה והמדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי

היטל השבחה מחושב במועד בה אושרה התכנית המשביחה את הנכס, ולא במועד המכירה (בניגוד למשל למס שבח).

 • ההיטל יהיה בגובה של 50% משווי ההשבחה (לא שווי הנכס הכולל), אלא אם קיים פטור או הנחה.
 • ההיטל אמנם מחושב במועד אישור התכנית המשביחה, אך ישולם בפועל במועד מכירת הנכס.
 • את שומת היטל ההשבחה עורכת הרשות המקומית, וניתן להגיש השגה על גובה השומה.
 • קיימים מקרים בהם מוכר יהיה פטור מתשלום היטל השבחה.

גובה ההיטל ומועד התשלום

 • גובה ההיטל הוא מחצית (50%) מעליית השווי של המקרקעין בעקבות אישור התכנית, ובמועד אישור התכנית.
 • שימו לב: בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 (חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) יהיה ההיטל בשיעור של 5% מההשבחה בלבד.
 • השומה נערכת רק כאשר התכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה בפועל, ולא כאשר מדובר בתכנית כוללנית.
 • חשוב: משווי ההשבחה ניתן לקזז את ההוצאות ששולמו לטובת מימוש זכויות הבנייה, כגון עלויות השיפוץ או הבנייה.
 • הרשות המקומית שולחת לחייבים את השומה שנערכה, ומעדכנת אותם בדבר זכותם להגיש השגה על השומה.
 • מועד תשלום ההיטל הוא ביום מימוש הזכויות במקרקעין, כלומר מועד הוצאת היתר הבניה או במועד מכירת הנכס (מכירה לא כוללת העברה בין קרובים ללא תמורה או העברה מכוח דין, למשל לפי חוק או הוראת בית משפט).
דוגמה
 • הוועדה המקומית אישרה תכנית להגדלת אחוזי הבנייה בבניין מגורים, באופן שמאפשר להוסיף לדירה 50 מ"ר נוספים.
 • בעקבות זאת, הוועדה המקומית העריכה כי ערכה של דירה מסוימת בבניין עלה ב-150,000 ש"ח.
 • כאשר בעל הדירה יוציא היתר בניה לצורך מימוש זכויות הבניה או כאשר ימכור את הדירה, לפי המוקדם, הוא ישלם היטל בגובה מחצית מעליית הערך, כלומר 75,000 ש"ח.
 • לעומת זאת, אם האפשרות להגדלת אחוזי הבנייה נבעה מתכנית תמ"א 38, בעל הדירה ישלם היטל השבחה בגובה 5% מעליית הערך, כלומר 7,500 ש"ח בלבד.
 • בכל מקרה, אם בעל הדירה מימש את האפשרות להרחבת הדירה ועלות השיפוץ עמדה על 100,000 ש"ח, ניתן יהיה לקזז סכום זה מעליית הערך, כך שההיטל יחושב מתוך סכום של 50,000 ש"ח ולא 150,000 ש"ח.

תיקון שומת היטל השבחה

 • חייב שקיבל הודעה על חיוב, יכול לפנות לוועדה ולבקש תיקון שומה, אם הוא מצא שיש טעות באחד או יותר מהבאים:
  1. פרטי המקרקעין שלגביהם נערכה השומה.
  2. הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
  3. תכניות החלות על המקרקעין.
  4. הזכויות שיש לחייב במקרקעין.
 • שמאי הוועדה יבדוק את הטענה או הטענות, ואם אכן נפלה טעות, בנושאים אלה בלבד, יערוך השמאי שומה מתוקנת וזו תועבר לבעל המקרקעין החייב בהיטל.
 • לפרטים נוספים ראו בקשה לתיקון שומת היטל השבחה.
 • שימו לב: במקרים שהחייב מעוניין להגיש ערעור על עצם החיוב או על גובהו, עליו להגיש השגה על היטל השבחה.

חקיקה ונהלים