היטל השבחה מחושב במועד בו אושרה התוכנית המשביחה את הנכס, אך משולם רק במועד המכירה
גובה ההיטל עומד על מחצית מעליית השווי של הנכס
קיימים מקרים המזכים את בעל הנכס בפטור מתשלום היטל השבחה
לפרטים ראו התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה והמדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי

היטל השבחה מחושב במועד בה אושרה התוכנית המשביחה את הנכס, ולא במועד המכירה (בניגוד למשל למס שבח).

 • ההיטל יהיה בגובה של 50% משווי ההשבחה (לא שווי הנכס הכולל), אלא אם קיים פטור או הנחה.
 • ההיטל אמנם מחושב במועד אישור התוכנית המשביחה, אך ישולם בפועל במועד מכירת הנכס.
 • את שומת היטל ההשבחה עורכת הרשות המקומית, וניתן להגיש השגה על גובה השומה.
 • קיימים מקרים בהם מוכר יהיה פטור מתשלום היטל השבחה.

גובה ההיטל ומועד התשלום

 • גובה ההיטל הוא מחצית (50%) מעליית השווי של המקרקעין בעקבות אישור התוכנית, ובמועד אישור התוכנית.
 • שימו לב:
  • בקרקע המשמשת לבניית דירת מגורים או להרחבתה, שההשבחה בה נובעת מתמ"א 38 (חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) קיים פטור מהיטל השבחה. אם לבניין נוספו יותר מ-2.5 קומות, יחול על התוספת היטל השבחה של 25% (לרשות המקומית יש סמכות לקבוע שיחול פטור מהשבחה על חלק זה, או להפחית את ההיטל ל-12.5%).
  • במתחמי פינוי בינוי שיעור היטל ההשבחה הוא 25% (בחלק מהרשויות נקבע שיעור היטל השבחה של 0%, 50%).
 • השומה נערכת רק כאשר התוכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה בפועל, ולא כאשר מדובר בתוכנית כוללנית.
 • הרשות המקומית שולחת לחייבים את השומה שנערכה, ומעדכנת אותם בדבר זכותם להגיש השגה על השומה.
 • מועד תשלום ההיטל הוא ביום מימוש הזכויות במקרקעין, כלומר מועד הוצאת היתר הבניה או במועד מכירת הנכס (מכירה לא כוללת העברה בין קרובים ללא תמורה או העברה מכוח דין, למשל לפי חוק או הוראת בית משפט).
דוגמה
 • הוועדה המקומית אישרה תוכנית להגדלת אחוזי הבנייה בבניין מגורים, באופן שמאפשר להוסיף לדירה 50 מ"ר נוספים.
 • בעקבות זאת, הוועדה המקומית העריכה כי ערכה של דירה מסוימת בבניין עלה ב-150,000 ₪.
 • כאשר בעל הדירה יוציא היתר בניה לצורך מימוש זכויות הבניה או כאשר ימכור את הדירה, לפי המוקדם, הוא ישלם היטל בגובה מחצית מעליית הערך, כלומר 75,000 ₪.

תיקון שומת היטל השבחה

 • חייב שקיבל הודעה על חיוב, יכול לפנות לוועדה ולבקש תיקון שומה, אם הוא מצא שיש טעות באחד או יותר מהבאים:
  1. פרטי המקרקעין שלגביהם נערכה השומה.
  2. הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
  3. תוכניות החלות על המקרקעין.
  4. הזכויות שיש לחייב במקרקעין.
 • שמאי הוועדה יבדוק את הטענה או הטענות, ואם אכן נפלה טעות, בנושאים אלה בלבד, יערוך השמאי שומה מתוקנת וזו תועבר לבעל המקרקעין החייב בהיטל.
 • לפרטים נוספים ראו בקשה לתיקון שומת היטל השבחה.
 • שימו לב: במקרים שהחייב מעוניין להגיש ערעור על עצם החיוב או על גובהו, עליו להגיש השגה על היטל השבחה.

חשוב לדעת

 • בפרוייקטים של התחדשות עירונית מקובל שהיטל ההשבחה משולם על-ידי היזם ולא על-ידי בעלי הדירות המקוריים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים