הקדמה:

החל מאפריל 2015 השתנתה הגדרת רכיבי השכר (המפורטים בדף זה), הנכללים במסגרת שכר מינימום
למרות העלאת שכר המינימום באפריל 2015, חלק מהעובדים לא קיבלו העלאה בשכר וזאת בשל השינויים באופן החישוב של רכיבי השכר השונים
דף זה מרכז דוגמאות לחישוב שכר המינימום על פי רכיבי השכר ותוספות השכר הנכללים בחישוב

רכיבי ותוספות השכר הנכללים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות, כלומר: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • בחישוב שכר המינימום עד ל-31.03.2015, לא נלקחו בחשבון תוספות שכר שנקבע לגביהן בהסכם עבודה מסוג כלשהו כי לא תובאנה בחשבון לעניין זה.
  • החל מה-01.04.2015, נלקחות בחשבון לחישוב שכר המינימום תוספות השכר השונות, כולל תוספת שנקבע לגביה בחוזה עבודה, בהסכם קיבוצי או בהסדר (קיבוצי או אישי), כי היא לא תובא בחשבון כהשלמה לחישוב שכר המינימום.

רכיבי שכר שאינם נכללים בשום מקרה בחישוב שכר המינימום

 • בכל מקרה, רכיבי השכר הבאים אינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
 • התשלום עבור רכיבים אלו ישולם לעובד בנוסף לשכר המינימום שהוא זכאי לו.
 • משמעות הדבר היא כי החל מאפריל 2015 שכר המינימום (שכר היסוד + תוספות השכר הקבועות) חייב לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. שכר היסוד + התוספות, לא כולל תוספות שנקבע לגביהן בהסכם עבודה מכל סוג שהוא או שנקבע בחוק כי לא תובאנה בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר המינימום, הסתכמו לפחות ב-23.30 ש"ח לשעה או 4,333.43 ש"ח למשרה מלאה (שכר המינימום הקודם כשהוא מעודכן נכון ל-01.04.2015). עובד שקיבל שכר בסכום נמוך מזה, היה זכאי ל"הפרשי הוראת שעה" (השלמה ל-23.30 ש"ח ל-4,333.43 ש"ח).
  2. שכר היסוד + התוספות, כולל תוספות שנקבע לגביהן בהסכם עבודה מכל סוג כי לא תובאנה בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר המינימום, (אך לא כולל תוספות שהחוק אוסר על הכללתן) וכן כולל "הפרשי הוראת שעה" (השלמה ל-4,333.43 ש"ח - אם שולמו) הסתכמו ב-4,650 ש"ח לפחות למשרה מלאה או 25 ש"ח לשעה (שכר המינימום שנקבע ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016). אם שכר היסוד + תוספות השכר שצוינו היה נמוך מסכום זה, העובד היה זכאי ל"השלמה לשכר מינימום" של 25 ש"ח לשעה או ל-4,650 ש"ח למשרה מלאה.
 • מכיוון שהחל מאפריל 2015, מובאים בחישוב שכר המינימום גם רכיבי שכר שבעבר לא הובאו בחשבון, ייתכן ששכרם של עובדים מסוימים באפריל 2015 לא היה גבוה משכרם הקודם, למרות העלאת גובה שכר המינימום.
 • חשוב לשים לב: החל מדצמבר 2017 (מהמשכורת ששולמה בראשית ינואר 2018), שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו-28.49 ש"ח לשעה (והחל מ-01.04.2018 שכר המינימום לשעה הוא 29.12 ש"ח).

דוגמאות לחישוב שכר המינימום עבור עובד בשכר חודשי במשרה מלאה

דוגמה לעובד שזכאי להשלמה לשכר המינימום, אך אינו זכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • שכרו של עובד נכון למרץ 2015 היה מורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד - 4,200 ש"ח
  • תוספות קבועות המובאות בחישוב שכר המינימום - 133.43 ש"ח
  • תוספת ותק - 100 ש"ח
  • הוצאות נסיעה - 200 ש"ח
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה כי לא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 300 ש"ח
 • לפני אפריל 2015 - שכרו הכולל של העובד עמד על 4,983.43 ש"ח. עם זאת, לצורך חישוב שכר המינימום (לפני אפריל 2015) לא חושבו תוספת הוותק, הוצאות הנסיעה והתוספות הקבועות האחרות שלגביהן נקבע בהסכם העבודה כי לא תחושבנה, ולכן נחשב עובד זה כמי שמשתכר 4,333.43 ש"ח - שכר המינימום במדויק.
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות שלגביהן נקבע בהסכם העבודה כי לא תחושבנה (בדוגמה זו - 300 ש"ח), ולכן הוא נחשב כמי שמשתכר 4,633.43 ש"ח. סכום זה נמוך משכר המינימום (4,650 ש"ח באותה עת) ולכן העובד היה זכאי ל"השלמה לשכר המינימום" בסך 16.57 ש"ח (ראו בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 4,200 4,200 4,200
תוספת ותק 100
הוצאות נסיעה 200
תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום 133.43 133.43 133.43
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 300 300
סה"כ שכר ברוטו לפני השלמות לשכר מינימום 4,933.43
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון 4,333.43 4,633.43
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-4,333.43 ש"ח) לא זכאי לא זכאי
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-4,650 ש"ח) 16.57
סה"כ השכר ברוטו לאחר השלמות לשכר מינימום 4,933.43 4,950

דוגמה לעובד שאינו זכאי להשלמה לשכר המינימום ואינו זכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • שכרו של עובד נכון למרץ 2015 היה מורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד - 4,333.43 ש"ח
  • הוצאות נסיעה - 200 ש"ח
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 350 ש"ח
 • לפני אפריל 2015 - שכר היסוד ממילא מגיע לגובה שכר המינימום ולכן העובד אינו זכאי להשלמה כלשהי.
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות שלגביהן נקבע בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה (בדוגמה זו - 350 ש"ח), ולכן הוא נחשב כמי שהשתכר 4,683.43 ש"ח (לפי חישוב של שכר יסוד + התוספות). סכום זה גבוה משכר המינימום (4,650 ש"ח באותה עת) ולכן העובד לא היה זכאי להשלמה לשכר המינימום (ראו פירוט בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 4,333.43 4,333.43 4,333.43
הוצאות נסיעה 200
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 350 350
סה"כ שכר ברוטו לפני השלמות לשכר מינימום 4,883.43
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 4,333.43
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-4,333.43 ש"ח) לא זכאי לא זכאי
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון החל מ-אפריל 2015 4683.43
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-4,650 ש"ח) לא זכאי
סה"כ השכר ברוטו לאחר השלמות לשכר מינימום 4,883.43 4,883.43


דוגמה לעובד שזכאי להשלמה לשכר המינימום וזכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • שכרו של עובד נכון למרץ 2015 היה מורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד 3,500 ש"ח
  • תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום - 133.43 ש"ח
  • תוספת ותק - 150 ש"ח
  • הוצאות נסיעה - 350 ש"ח
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 200 ש"ח
 • לפני אפריל 2015 - למרות ששכרו הכולל של העובד עמד על 4,333.43 ש"ח, הרי שלצורך חישוב שכר המינימום (לפני אפריל 2015) לא מחשבים את תוספת הוותק והוצאות הנסיעה ולא את התוספות הקבועות האחרות שלגביהן נקבע בהסכם שהן לא תחושבנה, ולכן ייחשב עובד זה כמי שמשתכר רק 3,633.43 ש"ח, ויהיה זכאי לתוספת של 700 ש"ח למשכורת (תוספת זו נקראת הפרשי הוראת שעה), כדי להביא את שכרו לגובה שכר המינימום (4,333.43 ש"ח). סה"כ השכר הברוטו של העובד יעמוד על 5,033.43 ש"ח (ראו פירוט בטבלה שלהלן).
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום, מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות שנקבעו בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה (בדוגמה זו - 200 ש"ח) וכן את "הפרשי הוראת שעה" שהוא מקבל (בדוגמה זו - 700 ש"ח), ולכן הוא ייחשב כמי שהשתכר 4,533.43 ש"ח. סכום זה נמוך משכר המינימום (4,650 ש"ח באותה עת), ולכן העובד היה זכאי להשלמה לשכר המינימום בסך 116.57 ש"ח. סה"כ השכר ברוטו של העובד החל מאפריל 2015 עמד על 5,150 ש"ח (ראו פירוט בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 3,500 3,500 3,500
תוספת ותק 150
הוצאות נסיעה 350
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 200 200
תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום 133.43 133.43 133.43
סה"כ שכר ברוטו 4,333.43
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 3,633.43
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-4,333.43 ש"ח) 700 700
סה"כ רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015 4,533.43
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-4,650 ש"ח) 116.57
סה"כ השכר ברוטו לאחר ההשלמות לשכר מינימום 5,033.43 5,150


דוגמאות לחישוב שכר המינימום עבור עובד בשכר שעתי

 • שכר מינימום לשעה הוא 25 ש"ח החל מאפריל 2015 ו-23.30 ש"ח לפני כן.
 • הדוגמאות שלהלן מתיחסות לעובד שבחודש מסוים עבד 100 שעות.

דוגמה לעובד שזכאי להשלמה לשכר המינימום אך אינו זכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • עובד עבד 100 שעות בחודש.
 • שכרו של העובד נכון למרץ 2015 הסתכם ב-2,730 ש"ח (ל-100 שעות), והורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד: 23 ש"ח לשעה - סה"כ 2,300 ש"ח לחודש
  • תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום: 1 ש"ח לשעה - סה"כ 100 ש"ח לחודש
  • תוספת ותק: 100 ש"ח לחודש
  • הוצאות נסיעה - 200 ש"ח (חודשי)
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 30 ש"ח לחודש (בממוצע 3 ש"ח לשעה)
 • לפני אפריל 2015 - שכרו הכולל של העובד עמד על 2,730 ש"ח. עם זאת, לצורך חישוב שכר המינימום (לפני אפריל 2015) לא חישבו את תוספת הוותק ואת הוצאות הנסיעה ולא את התוספות הקבועות האחרות שלגביהן נקבע בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה, ולכן נחשב עובד זה כמי שמשתכר רק 2,400 ש"ח (עבור 100 שעות) שהם בממוצע 24 ש"ח לשעה. סכום זה היה גבוה משכר המינימום ולכן הוא לא היה זכאי ל"הפרשי הוראת שעה".
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום, מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות שלגביהן נקבע בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה (בדוגמה זו - 30 ש"ח), ולכן הוא נחשב כמי שהשתכר 2,430 ש"ח, שהם בממוצע 24.30 ש"ח לשעה. סכום זה היה נמוך משכר המינימום (שעמד על 25 ש"ח לשעה באותה עת) ולכן העובד היה זכאי ל"השלמה לשכר המינימום" בסך 0.70 ש"ח לכל שעת עבודה, כלומר ל-70 ש"ח עבור 100 שעות (ראו בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 2,300 2,300 2,300
תוספת ותק 100
הוצאות נסיעה 200
תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום 100 100 100
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 30 30
סה"כ שכר ברוטו לפני השלמות לשכר מינימום 2,730
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון 2,400 2,430
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-23.30 ש"ח לשעה - 2,330 ש"ח ל-100 שעות) לא זכאי לא זכאי
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-25 ש"ח לשעה - 2,500 ש"ח ל-100 שעות) 70 ש"ח לחודש (0.70 ש"ח לשעה)
סה"כ השכר ברוטו לאחר השלמות לשכר מינימום 2,730 2,800

דוגמה לעובד שאינו זכאי להשלמה לשכר המינימום ואינו זכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • שכרו של עובד נכון למרץ 2015 עמד על 2,700 עבור 100 שעות עבודה, והיה מורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד - 2,350 ש"ח לחודש (23.50 ש"ח לשעה)
  • הוצאות נסיעה - 200 ש"ח
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 150 ש"ח
 • לפני אפריל 2015 - שכר היסוד (23.50 ש"ח לשעה) ממילא היה גבוה משכר המינימום (העומד על 23.30 ש"ח לשעה), ולכן העובד לא היה זכאי להשלמה כלשהי.
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות, שלגביהן נקבע בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה (בדוגמה זו - 150 ש"ח), ולכן הוא נחשב כמי שהשתכר 2,500 ש"ח (המורכב משכר יסוד 2,300 ש"ח + תוספות בסך 150 ש"ח). סכום זה הוא בממוצע 25 ש"ח לשעה (לפי חישוב של 2,500 ש"ח חלקי 100 שעות). סכום זה היה בדיוק בגובה שכר המינימום באותה עת (25 ש"ח לשעה), ולכן העובד לא היה זכאי להשלמה לשכר המינימום (ראו פירוט בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 2,350 2,350 2,350
הוצאות נסיעה 200
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 150 150
סה"כ שכר ברוטו לפני השלמות לשכר מינימום 2,700
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 2,350
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-23.30 ש"ח לשעה או ל-2,330 ש"ח עבור 100 שעות) לא זכאי לא זכאי
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון החל מ-אפריל 2015 2,500
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-25 ש"ח לשעה או ל-2,300 ש"ח ל-100 שעות) לא זכאי
סה"כ השכר ברוטו לאחר השלמות לשכר מינימום 2,700 2,700


דוגמה לעובד שזכאי להשלמה לשכר המינימום וזכאי ל"הפרשי הוראת שעה"

דוגמה
 • שכרו של עובד נכון למרץ 2015 עמד על 2,800 ש"ח עבור 100 שעות עבודה, והוא הורכב מרכיבי השכר הבאים:
  • שכר יסוד 1,800 ש"ח לחודש (18 ש"ח לשעה)
  • תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום - 500 ש"ח לחודש (5 ש"ח לשעה)
  • תוספת ותק - 150 ש"ח
  • הוצאות נסיעה - 250 ש"ח
  • תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום - 100 ש"ח
 • לפני אפריל 2015 - למרות ששכרו הכולל של העובד עמד על 2,800 ש"ח, הרי שלצורך חישוב שכר המינימום (לפני אפריל 2015) לא מחשבים את תוספת הותק והוצאות הנסיעה ולא את התוספות הקבועות האחרות שלגביהן נקבע בהסכם שהן לא תחושבנה, ולכן נחשב עובד זה כמי שמשתכר רק 2,300 ש"ח, שהם בממוצע 23 ש"ח לשעה, ועל כן היה זכאי לתוספת של 30 ש"ח למשכורת (תוספת זו נקראת הפרשי הוראת שעה), כדי להביא את שכרו לגובה שכר המינימום (23.30 ש"ח לשעה ו-2,330 ש"ח ל-100 שעות באותה עת). סה"כ השכר הברוטו של העובד עמד על 2,930 ש"ח (ראו פירוט בטבלה שלהלן).
 • החל מאפריל 2015 - לצורך בדיקה אם שכרו של העובד עומד בתנאי חוק שכר המינימום, מביאים בחשבון גם את התוספות הקבועות שנקבעו בהסכם העבודה שהן לא תחושבנה (בדוגמה זו - 100 ש"ח) וכן את "הפרשי הוראת שעה" שהוא מקבל (בדוגמה זו - 30 ש"ח), ולכן הוא נחשב כמי שהשתכר 2,430 ש"ח (שכר יסוד + תוספות שנכללות בחישוב + תוספות שנקבע בהסכם עבודה שהן לא תיכללנה בחישוב + "הפרשי הוראת שעה"), שהם בממוצע 24.3 ש"ח לשעה. סכום זה נמוך משכר המינימום (שעמד על 25 ש"ח לשעה באותה עת), ולכן העובד היה זכאי להשלמה לשכר המינימום בסך 0.70 ש"ח לשעה, שהם 70 ש"ח עבור 100 שעות. סה"כ השכר ברוטו של העובד החל מאפריל 2015 יעמוד על 2,900 ש"ח (ראו פירוט בטבלה הבאה).
רכיבי השכר המקורי הסכום רכיבי השכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015
שכר יסוד 1,800 1,800 1,800
תוספת ותק 150
הוצאות נסיעה 250
תוספות קבועות שנקבע בהסכם העבודה שלא תובאנה בחישוב שכר המינימום 100 100
תוספות קבועות שמובאות בחישוב שכר המינימום 500 500 500
סה"כ שכר ברוטו 2,800
סה"כ רכיבי שכר שמובאים בחשבון לפני אפריל 2015 2,300
הפרשי הוראת שעה (השלמה ל-23.30 ש"ח לשעה או ל-2,330 ש"ח ל-100 שעות) 30 ש"ח לחודש (3 ש"ח לשעה) 30 ש"ח לחודש (3 ש"ח לשעה)
סה"כ רכיבי השכר שמובאים בחשבון החל מאפריל 2015 2,430
השלמה לשכר מינימום (השלמה ל-4,650 ש"ח) 70 ש"ח לחודש (0.70 ש"ח לשעה)
סה"כ השכר ברוטו לאחר ההשלמות לשכר מינימום 2,830 2,900


חקיקה ונהלים