מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים ל-20 ימי מחלה קלנדריים בשנה
על המתנדב להציג אישור מחלה חתום על ידי רופא
אישור מחלה על היעדרות של חלק מיום שירות, יוכר וינוכה באופן יחסי ממכסת ימי המחלה
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות עקב מחלה מעבר ל-20 ימים בשנה

תקציר

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים בשנה.

 • הזכאות מתייחסת ל- 20 "ימים קלנדריים"- 20 ימים שבמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה שכוללים את ימי המנוחה השבועית והחגים.
 • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות מעבר ל-20 ימים, עד ל-90 ימים סך הכל. במקרה כזה תקופת ההיעדרות תיחשב לחלק מהשירות.

מי זכאי?

 • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שחלו במהלך תקופת השירות וקיבלו אישור רפואי עקב המחלה.

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

 • על המתנדב להודיע על ההיעדרות במקום ההתנדבות ולהציג אישור מחלה חתום על ידי רופא.
 • את אישור המחלה שחתום על ידי רופא על המתנדב לצרף לדוח החודשי יחד עם טופס אישור מחלה שחתום על ידו.
 • אישור מחלה על היעדרות של חלק מיום שירות, יוכר וינוכה באופן יחסי ממכסת ימי המחלה העומדים לרשות המתנדב.

היעדרות של מתנדב מהשירות עקב בידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה

 • מתנדב שלפי הנחיות משרד הבריאות נדרש לשהות בבידוד, מתבקש להודיע מיד לרכזת שלו (שתדווח על כך גם לרשות השירות הלאומי-אזרחי) ולצרף את הדיווח שלו למשרד הבריאות ולדו"ח הנוכחות כהוכחה על הבידוד.
 • לפי הנוהל שתוקפו מיום 10.05.2020, ימי הבידוד ינוכו ממכסת ימי המחלה של המתנדב. (לפני מועד זה, בגין ימי הבידוד המתנדב נדרש לציין בדו"ח הנוכחות "חופשה מיוחדת קורונה").
 • אם מכסת ימי המחלה של המתנדב תסתיים לפני תום ימי הבידוד, ימי החריגה ייחשבו במסגרת היעדרות חריגה עקב מחלה.
 • מתנדבות בודדות שניתן להן אישור מיוחד לנסיעה לחו"ל לצורך ביקור משפחות, ועם שובן לארץ הן נדרשות לשהות בבידוד:
  • אם המתנדבת הבודדת שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ימי הבידוד ידווחו כ"חופשה מיוחדת קורונה".
  • אם המתנדבת לא שירתה במהלך תקופת התפרצות הקורונה, ינוכו ימי הבידוד ממכסת ימי המחלה שעומדים לרשותה.

היעדרות חריגה עקב מחלה / הפסקת שירות מטעמי בריאות

 • במקרים חריגים כשמתנדב חלה במחלה רפואית חריגה או נתגלתה אצלו בעיה רפואית שמצריכה טיפול רפואי ממושך, ניתן להגיש בקשה לוועדה רפואית.
 • במקרה כזה, על המתנדב למלא טופס בקשה לאישור היעדרות חריגה עקב מחלה בצירוף אישורים רפואיים רלוונטיים שמפרטים את הסיבה הרפואית להיעדרות הממושכת או ההפסקה ולהגישו במקום ההתנדבות.
 • הבקשה תיבחן על ידי הוועדה הרפואית שיכולה לקבל את אחת מההחלטות הבאות:
  • לאשר את תקופת ההיעדרות החריגה עקב מחלה, כולה או חלקה, עד 90 ימים סך הכל (שכוללים את 20 ימי המחלה השנתיים).
  • לא לאשר תקופת היעדרות חריגה.
  • לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או נכות.
  • לא לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או נכות.
  • לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות.
  • לא לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות.
 • אם אושרה תקופת היעדרות חריגה עקב מחלה, המתנדב יהיה זכאי לכל התנאים בשירות הלאומי-אזרחי, כולל תשלומי דמי הכיס.
 • בתקופה שבין הגשת בקשה להכרה בהיעדרות לבין החלטת הוועדה הרפואית, המתנדב יהיה זכאי לדמי כיס וזכויות שישולמו בפועל רק אחרי החלטת הוועדה הרפואית, באופן רטרואקטיבי מהמועד שקבעה הוועדה.
 • במקרה של קבלת הבקשה, תקופת ההיעדרות תיחשב לחלק מהשירות.

חשוב לדעת

 • מעבר לימי מחלה, המתנדבים זכאים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים.
 • למידע על הזכויות, הכללים וההוראות במקרה של שירות לאומי-אזרחי לחרדים ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים