לבית הדין הרבני סמכות לפסוק בנושאים הקשורים בגירושין של בני זוג יהודים, כגון חלוקת רכוש
בכדי שבית הדין הרבני יוכל לדון בנושאים אלה, יש להגיש תביעת גירושין ולכרוך את הנושאים המבוקשים בתביעה
טרם הגשת התביעה, יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה
לבית הדין הרבני אין סמכות לדון במזונות ילדים, אלא אם שני הצדדים מסכימים לכך


 • כשמדובר בבני זוג יהודים הנמצאים בהליכי גירושין, הנושאים הנלווים לגירושין יכולים לידון על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני.
 • סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בנושאים הנלווים היא סמכות אוטומטית.
 • בכדי לתת סמכות לבית הדין הרבני בנושאים אלה, חייבים להתקיים תנאים מסויימים, שהתקיימותם מכונה "כריכה".
 • חשוב: טרם הגשת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, חובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך במשפחה.
שימו לב
המידע בערך זה הוא כללי בלבד, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בכדי להעניק סמכות לבית הדין הרבני, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  1. בני זוג יהודים נשואים אשר נמצאים בהליך גירושין.
  2. בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך באופן בלעדי לדון בנושאים המבוקשים.
  3. התקיימו התנאים המעניקים סמכות לבית הדין הרבני ("כריכה").

העניינים שניתן לכרוך בתביעת גירושין

 • ניתן לכרוך בתביעת גירושין עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם סיום מהיר ויעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים זה מזה.
 • עניינים שניתן לכרוך יהיו למשל חלוקת הרכוש, מזונות אישה או תביעה להחזר הוצאות בגין מזונות קטין.
 • תביעה בנושא זמני שהייה של הילדים לא צריך לכרוך, ולבית הדין סמכות אוטומטית לדון בה עם הגשת התביעה לגירושין.
אזהרה
בית הדין הרבני לא מוסמך לדון בתביעה למזונות ילדים, אלא אם שני הצדדים הסכימו לכך

התנאים המצטברים שיש להוכיח כדי לבצע כריכה

 • על המבקש לבצע את הכריכה להוכיח קיום של שלושה תנאים מצטברים:
  1. תביעת הגירושין היא תביעה כנה – כלומר התביעה הוגשה מתוך רצון אמיתי להתגרש.
  2. הכריכה היא כריכה כנה – כלומר הכריכה נעשתה מתוך רצון אמיתי להכריע בעניין זה בפני בית הדין הרבני.
  3. הכריכה נעשתה כדין – הבקשה לכרוך את הסוגיות בתביעת הגירושין נעשתה באופן מפורש וברור.
 • אם המבקש לבצע את הכריכה אינו מצליח להוכיח את התקיימותם של שלושת התנאים, יעבור הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

למי ואיך פונים

הגשת בקשה ליישוב סכסוך

ההליך בבית הדין הרבני

הגשת תביעה לגירושין ובקשה לביצוע כריכה

 • יש להגיש לבית הדין הרבני תביעה לגירושין.
 • הצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, יכול לבחור לאן להגיש את התביעות בנושאים הנלווים: לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.
 • בכדי שהנושאים הנלווים יידונו בבית הדין הרבני בתביעה לגירושין, יש לציין באופן מפורש בכתב התביעה כי בית הדין מתבקש להכריע באותו עניין.
 • עם זאת, ניתן לבקש לבצע כריכה גם לאחר הגשת כתב התביעה, בכתב או בעל פה במהלך הדיון בתביעה בבית הדין הרבני.
 • בקשת כריכה יכולה להיעשות לא רק על ידי התובע אלא גם על ידי הנתבע.
 • הכריכה לא תמיד נעשית באופן פורמלי, ואפשר ללמוד על רצון לכרוך את הנושאים ועל הסכמת הצד השני לכריכה גם מהתנהגות.
דוגמה
 • אם הצד השני העלה את הנושא, ובעל הדין הסכים לדבר על אותו ענין ולהתייחס אליו בדיון, זה נחשב כריכה בהתנהגות

הכרעה בתוקף הכריכה

 • ככלל, בית הדין הרבני מכריע בשאלת הכריכה.
 • אם כבר ניתנה הכרעה בעניין על ידי אחת הערכאות (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה), על הערכאה המקבילה לכבד את ההכרעה.
 • במקרה של מחלוקת בין הערכאות, יכולים הצדדים לפנות לבית המשפט העליון כדי לקבל הכרעה.

ויתור על כריכה

 • צד שכרך עניינים מסוימים בתביעת הגירושין ולאחר מכן הגיש תביעה באותם נושאים לבית המשפט לענייני משפחה, ייחשב כמי שוויתר על הכריכה.
 • במקרה זה, לבית המשפט לענייני משפחה תהיה סמכות בלעדית לדון בעניינים אלה.

פקיעת הכריכה

 • הסמכות שהוקנתה לבית הדין הרבני באמצעות כריכה פוקעת אם תביעת הגירושין נדחתה או אם תיק תביעת הגירושין נסגר ללא הכרעה.

ערעור

בית הדין הרבני

 • כל קביעה של בית הדין הרבני כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, יש להגיש לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים.
 • על קביעה של בית הדין כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול, בתוך 10 ימים.

בית המשפט לענייני משפחה

 • על קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי אין לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, יש להגיש ערעור בבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.
 • על קביעה של בית המשפט לענייני משפחה כי יש לו סמכות לדון בעניין שנכרך בתביעה של בית הדין הרבני, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים.

חשוב לדעת

 • בית הדין הרבני מוסמך לדון בכל נושא הקשור לגירושין אם שני הצדדים הסכימו לכך, גם ללא צורך בכריכת הנושאים.
 • לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות אישה כתביעה נפרדת, גם ללא הגשת תביעת גירושין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

חקיקה ותקנות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בג"ץ 566/81 – אם בני זוג מגישים לבית הדין הרבני הסכם גירושים בו כרוכים עניינים שונים, צומחת סמכות יחודית לבית הדין הרבני לדון בעניינים הכרוכים בהסכם הגירושין מכוח סמכות הכריכה.
 • בד"מ 1/60 - משמורת ילדים הינה עניין שמעצם טיבו וטבעו כרוך בתביעת גירושין.
 • בג"ץ 2898/03 - סמכותו היחודית של בית הדין הרבני בעניין החזקת ילדים נמשכת גם לאחר מתן פסק דין הגירושין, אלא אם עניין החזקת הילדים לא נידון בדיון מהותי בפני בית הדין הרבני וכל שעשה בית הדין הרבני היה לאשר את הסכמת ההורים.
 • בג"ץ 181/68 – חינוך הילדים אינו עניין הכרוך בגירושין.
 • בג"ץ 5507/95 – כדי שבית הדין הרבני יוסמך לדון בחינוך הילדים יש לכרוך את עניין המזונות במפורש בתביעת הגירושין.
 • ע"א 9/65 - כדי שבית הדין הרבני יוסמך לדון במזונות האשה במסגרת תביעת הגירושין, יש לכרוך את עניין חינוך הילדים במפורש בתביעת הגירושין.
 • בג"ץ 8497/00 - כדי שבית הדין הרבני ירכוש סמכות יחודית לדון בחלוקת הרכוש יש לכרוך אותה במפורש בתביעת הגירושין.
 • ע"א 118/80 – פרוט התנאים המצטברים שעליהם להתקיים כדי שתצמח לבית הדין הרבני סמכות לדון בעניינים הכרוכים בתביעת הגירושין.
 • בג"ץ 5376/08 - משעה שהוקנתה לבית הדין הרבני סמכות לדון בתביעה הרכושית הנכרכת, עליו למצות סמכות זו, ובית המשפט למשפחה מנוע מלהפעיל את סמכותו המקבילה.
 • בג"ץ 7751/11 – כריכה שלא מדעת אינה תקפה. לא ניתן ללמוד מציון מילים ספורות בעניין מזונות קטין בכתב התביעה, ללא ציון שם, סכום וצרכי הקטין, כי אכן היתה כוונה לכרוך את העניין בתביעה.
 • בג"ץ 5679/03 - כריכה אינה חייבת להיעשות בדרך פורמלית מוגדרת.

הרחבות ופרסומים

תודות