הקדמה:

משרד החינוך מאפשר מועד בגרות מיוחד במהלך הקיץ לתלמידים אינטרניים שמשתתפים בתוכנית "המחצית השלישית - סמסטר קיץ"
במסגרת התוכנית משתתפים התלמידים בלימודים מרוכזים במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ של תחום לימוד אחד שבו יוכלו להיבחן
ההרשמה לתכנית תתקיים בין התאריכים 23.06.2019-16.06.2019
ההשתתפות כרוכה בתשלום אך ניתן לקבל הנחה במקרים המפורטים בהמשך
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך
אזהרה
המועד האחרון להרשמה לקיץ תשע"ט הוא יום ראשון, 23.06.2019
יש לבצע את תהליכי ההרשמה כולל המצאת המסמכים הנדרשים עד מועד זה

משרד החינוך מפעיל מערך של לימודי קיץ לטובת תלמידי תיכון שמעוניינים לשפר את ציון הבגרות שלהם.

 • הלימודים מתקיימים במרכזי למידה אזוריים ומותנים בהמלצת מנהל בית הספר.
 • לאחר לימודים מרוכזים של כמה שבועות מתקיים מועד בגרות מיוחד, שבו יכולים להשתתף רק תלמידים שהשתתפו בתוכנית.
 • הלימודים יתקיימו בין התאריכים 01.07.2019 ו- 04.08.2019.
 • בחינות הבגרות יתקיימו בתאריך 05.08.2019.
 • ניתן לשפר ציון רק בתחום אחד.
 • השאלונים המוצעים לבחינה השנה מפורטים בחוברת זו (עמוד 5).

מי זכאי?

 • בוגרי כיתות י"א- י"ב העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם לומדים במערכת הלימודים של משרד החינוך שאינה מסגרת אקסטרנית.
  2. הם קיבלו ציון סופי שלילי בשאלון בבחינת בגרות, או בעלי ציון בית ספרי שלילי שיוביל לציון סופי שלילי אם היו ניגשים לשאלון בבחינת בגרות ללא למידה נוספת.
 • תלמיד יוכל להצטרף לתכנית אם למד את החומר בעבר לאורך שנת הלימודים ונכח באופן סדיר בשיעורים. הלמידה בתכנית מתבססת על היכרותו של התלמיד את חומר הלימוד.
 • במקרים חריגים (כגון תלמיד שהיה חולה, ישב שבעה, נשלח מטעם המדינה לפעילות מסוימת וכד') יכולים תלמידים שאינם עומדים בתנאים להצטרף לתכנית או לקבל זכאות להיבחן בבחינה. הצטרפות כזאת מותנית בקבלת אישור של ועדת חריגים באגף הבחינות. יש להפנות בקשות למזכירת הוועדה באמצעות פקס מס' 02-5602038.

תהליך מימוש הזכות

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר.
 • כדי להירשם יש לפנות ראשית למנהל בית הספר שבו לומד התלמיד ולהצטייד בהמלצתו. ההמלצה תינתן על גבי טופס זה בבתי ספר במגזר היהודי ועל גבי טופס זה בבתי ספר במגזר הערבי.
 • עם ההמלצה יש לפנות לאחד ממרכזי הלמידה, לפי רצון התלמיד. לרשימה של מרכזי הלמידה שייפתחו בקיץ תשע"ח ואנשי הקשר בהם ראו כאן.
 • התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים.
 • בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על תקנון המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות.
 • ההרשמה לתכנית תתקיים בין התאריכים 23.06.2019-16.06.2019.
 • על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו.
 • לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך העל-יסודי במשרד החינוך, טל' 02-5603252/3 ולאנשי הקשר המופיעים בחוברת זו (עמ' 2).

עלות ההשתתפות

 • השירות כרוך בתשלום של 500 ש"ח ליחידת לימוד אחת ושל 650 ש"ח לשתי יחידות לימוד.
 • תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בבית הספר במהלך השנה השוטפת יכול לבקש הנחה בשכר הלימוד. לשם כך עליו להצטייד במכתב ממנהל בית הספר על גובה ההנחה שקיבל. מנהל בית הספר יחתום על טופס זה.
 • אם ההנחה שלה זכאי התלמיד גבוהה מ-50% על מנהל בית הספר לצייד את התלמיד בטופס להנחה חריגה.

חשוב לדעת

 • תלמידים המצטרפים לתכנית ונבחנו בעבר וציונם הסופי בשאלון לקראתו הם לומדים חיובי (55 ומעלה), יופסקו לימודיהם והם יחויבו בדמי רישום מלאים.
 • הציון המסכם שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון השנתי החדש שלו. ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים