הקדמה:

ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח אישי

ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח אישי, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • העזרה מיועדת בעיקר לשעת מצוקה ומשבר, ותלוייה בתקציבים של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • סיוע של מטפח אישי יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של 6 חודשים.
 • יש אפשרות להאריך את תקופת הזכאות לסיוע באישור הפיקוח המחוזי.
 • המטפח מסייע לילד באחד או יותר מהתחומים הבאים:
  • חיזוק הדימוי העצמי
  • הכוונה לסביבה חברתית חיובית
  • עידוד ליצירת קשר עם ילדים בני גילו
  • העשרת עולמו של הילד
  • עידוד הרצון ללמוד
  • הקניית הרגלי למידה
  • שיפור הקשר בין הילד להוריו ואחיו
 • ההורים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית עבור הסיוע, בהתאם למבחן הכנסות.

מי זכאי?

 • ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 - 3 שיש להם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי או הלימודי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס פנייה והצהרה. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • בטופס הפנייה יש לציין שזוהי בקשה למטפח אישי.
 • ההורים צריכים להצהיר בטופס על גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות המתגוררות בבית. בהתאם לכך ייקבע תשלום השתתפות עצמית.
 • בנוסף חותמים גם על טופס ויתור סודיות, המאפשר לעובד הסוציאלי לפנות לכל גורם כדי לקבל מידע רלוונטי בנוגע לבקשה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על הגמלאות אותן מקבל הילד
  • אישורי הכנסה של ההורים
 • העובד הסוציאלי יבחן את נתוני המשפחה, יערוך ביקור בית ויגיש את המלצותיו.
 • ההחלטה אם לאשר את הסיוע ובאיזה היקף של שעות, תתקבל על ידי ראש הצוות או מנהל המחלקה.
 • מכתב תשובה יישלח לפונים ובו מצויינת ההחלטה.
 • אם הבקשה לסיוע התקבלה, העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים והמשפחה חותמים על הסכם המסדיר את דרכי העבודה ביניהם, באמצעות המטפח האישי, שהוא עובד בחברת כוח אדם.
 • עובד סוציאלי של חברת כוח האדם מתאים מטפח אישי לילד, על פי צרכיו, ובתיאום עם המשפחה והעובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • העובד הסוציאלי יעקוב אחר עבודתו של המטפח ויבדוק את מידת שביעות הרצון של המשפחה.

ערעור

 • ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי הסיוע במקרים בהם:
  • הבקשה לסיוע נדחתה
  • מעוניינים ביותר שעות מטפח מאלו שאושרו
 • את הערעור מגישים בכתב לוועדת הערר המחוזית. כתובת ועדת הערר מצויינת על גבי מכתב ההחלטה שנשלח לפונים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים