בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מסייע שיקומי
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מסייע שיקומי, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • העזרה תלוייה בתקציבים של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • סיוע של מסייע שיקומי יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של שישה חודשים.
 • יש אפשרות להאריך את תקופת הזכאות לסיוע באישור הפיקוח המחוזי.
 • מסייע שיקומי הינו עובד סמך מקצועי, אשר תפקידו להדריך את הבוגר בתוך ביתו, באחד או יותר מהתחומים הבאים:
  • התמודדות בחיי היומיום
  • ניהול משק הבית
  • השתלבות חברתית בקהילה
  • השתלבות בעבודה
  • מיצוי זכויות וקשר עם מוסדות בקהילה

תשלום עבור הסיוע

 • השתתפות המשפחה היא בגובה 10% או יותר מעלות הסיוע, בהתאם להחלטת ועדת הזכאות ולכללי הזכאות שקבע משרד הרווחה.
 • במקרים שבהם בוגר מקבל קצבת שירותים מיוחדים, המשפחה תממן את הסיוע עד לגובה של 50% מהקצבה.
 • אם התשלום גבוה מ-50% מהקצבה, המחלקה לשירותים חברתיים תממן את ההפרשים לפי כללי הזכאות של משרד הרווחה.
 • על המשפחה להעביר מדי חודש את סכום ההשתתפות למחלקה לשירותים חברתיים.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מעל גיל 18, שמחלקת הרווחה קבעה כי הוא מתאים לסיוע (בהתאם למפורט בתהליך מימוש הזכות).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס פנייה והצהרה. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • בטופס הפנייה יש לציין שזוהי בקשה למסייע שיקומי.
 • ההורים צריכים להצהיר בטופס על גובה הכנסותיהם, הכנסותיו של הבוגר (כגון קצבת נכות) ומספר הנפשות המתגוררות בבית.
 • בנוסף, יש לחתום על טופס ויתור סודיות, המאפשר לעובד הסוציאלי לפנות לכל גורם כדי לקבל מידע רלוונטי בנוגע לבקשה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על הגמלאות אותן מקבל הבוגר
  • אישורי הכנסה של ההורים
  • אישורים על הכנסותיו של הבוגר
 • העובד הסוציאלי יבחן את נתוני המשפחה, יערוך ביקור בית ויגיש את המלצותיו.
 • ההחלטה אם לאשר את הסיוע ובאיזה היקף של שעות, תתקבל על ידי ראש הצוות או מנהל המחלקה.
 • מכתב תשובה יישלח לפונים ובו מצויינת ההחלטה.
 • אם הבקשה לסיוע התקבלה, העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים והמשפחה חותמים על הסכם המסדיר את דרכי העבודה ביניהם באמצעות המסייע השיקומי, שהוא עובד בחברת כוח אדם.
 • עובד סוציאלי של חברת כוח האדם יתאים מסייע שיקומי לבוגר, על פי צרכיו, ובתיאום עם המשפחה והעובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • העובד הסוציאלי יעקוב אחר עבודתו של המסייע השיקומי ויבדוק את מידת שביעות הרצון של המשפחה.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים