ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפל אישי
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

תקציר

ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפל אישי, אם מתקיימים התנאים שיפורטו בהמשך.

 • העזרה מיועדת בעיקר לשעת מצוקה ומשבר, ותלוייה בתקציבים של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • סיוע של מטפל אישי יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של 6 חודשים.
 • יש אפשרות להאריך את תקופת הזכאות לסיוע באישור הפיקוח המחוזי.
 • המטפל מסייע לילד/לבוגר בביצוע פעולות כגון: התלבשות, אכילה, טיפול בניקיון האישי, ניידות בתוך הבית, התארגנות לשינה ואחריה, בישול והליכה למרפאה.
 • כמו כן הוא עוזר לו בנושאים כגון: קבלת שירותים ממוסדות בקהילה, עידוד להרחבה והעמקת קשרים חברתיים בתוך הקהילה ועם המשפחה הקרובה והמורחבת.

תשלום עבור מטפל אישי

 • הורים לילדים עד גיל 18 נדרשים לשלם השתתפות בגובה 25% מגמלת ילד נכה.
 • הורים לבוגרים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים, ישתתפו במימון השירות בגובה 50% מהקצבה.
 • במקרים בהם ההוצאה הנדרשת גבוהה יותר, המשפחה תשלם השתתפות בהפרש - לפי כללי משרד הרווחה, והמחלקה לשירותים חברתיים תשלים את מימון הפרש הסיוע.
 • על המשפחה להעביר מדי חודש את סכום ההשתתפות למחלקה לשירותים חברתיים.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בכל גיל, שבני משפחתו זקוקים לסיוע בטיפול היומיומי בו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס פנייה והצהרה. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • בטופס הפנייה יש לציין שזוהי בקשה למטפל אישי.
 • ההורים צריכים להצהיר בטופס על גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות המתגוררות בבית.
 • כאשר מדובר בבוגר מעל גיל 18, על ההורים להצהיר גם על הכנסותיו (כגון קצבת נכות).
 • בנוסף, יש לחתום על טופס ויתור סודיות, המאפשר לעובד הסוציאלי לפנות לכל גורם כדי לקבל מידע רלוונטי בנוגע לבקשה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על הגמלאות אותן מקבל הילד/הבוגר
  • אישורי הכנסה של ההורים
  • אם מדובר בבוגר - אישורים על הכנסותיו
 • העובד הסוציאלי יבחן את נתוני המשפחה, יערוך ביקור בית ויגיש את המלצותיו.
 • ההחלטה אם לאשר את הסיוע ובאיזה היקף של שעות, תתקבל על ידי ראש הצוות או מנהל המחלקה.
 • מכתב תשובה יישלח לפונים ובו מצויינת ההחלטה.
 • אם הבקשה לסיוע התקבלה, העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים והמשפחה חותמים על הסכם המסדיר את דרכי העבודה ביניהם באמצעות המטפל האישי, שהוא עובד בחברת כוח אדם.
 • עובד סוציאלי של חברת כוח האדם מתאים מטפל אישי לילד/לבוגר, על פי צרכיו, ובתיאום עם המשפחה והעובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • העובד הסוציאלי יעקוב אחר עבודתו של המטפל ויבדוק את מידת שביעות הרצון של המשפחה.

ערעור

 • ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי הסיוע במקרים בהם:
  • הבקשה לסיוע נדחתה
  • מעוניינים ביותר שעות מטפל מאלו שאושרו
 • את הערעור מגישים בכתב לוועדת הערר המחוזית. כתובת ועדת הערר מצויינת על גבי מכתב ההחלטה שנשלח לפונים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים