הקדמה:

יתום שאחד מהוריו נספה בפעולת איבה, עשוי להיות זכאי למימון הוראה מתקנת בהתאם לתנאים המפורטים למטה
הזכאות תינתן למי שאובחן כבעל לקות למידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


 • יתום בגיל בית ספר יסודי או תיכון הסובל מלקות למידה, וקיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו, ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל-18 שעות לימוד בחודש לכל היותר, ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.

מי זכאי?

 • יתום של מי שנספה בפעולת איבה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בגיל בית ספר יסודי או תיכון;
  2. הוא אובחן סובל מלקות למידה;
  3. קיימת המלצה להוראה מתקנת בעבורו;
  4. אין בבית הספר או בקהילה שירות זה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

הגבלות על מספר שעות ההוראה

 • יתום שזכאי לשעות הוראה מתקנת יהיה זכאי לכל היותר ל-18 שעות לימוד בחודש ולתקופה של שנתיים לכל היותר מהתאריך שבו אושרה הזכאות.
 • ההשתתפות במימון שעות הלימוד הן על-פי תעריף שנקבע מראש.
 • יתום של מי שנספה בפעולת איבה זכאי להשתתפות במימון אבחון לקות למידה. למידע נוסף ראו מימון אבחוני לקות למידה ליתום של חלל פעולת איבה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים