ניצולי שואה המקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), אינם זכאים להשתתפות הרשות לזכויות ניצולי השואה במימון האשפוז במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון (דמנציה)
ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים זכאים להשתתפות הרשות לזכויות ניצולי השואה במימון האשפוז במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 8766/11
תאריך:26.01.2014
קישור:פסק הדין באתר נבו

עקרי פסק הדין

 • עתירה זו מעלה את שאלת ההבדלים בין הפיצויים הניתנים לניצולי שואה המקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), לבין אלה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • העותרת, ניצולת שואה המקבלת קצבה בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומאושפזת במוסד סיעודי לתשושי נפש בשל היותה חולה במחלת אלצהיימר, הגישה עתירה לבית המשפט העליון כנגד ממשלת ישראל, הרשות לזכויות ניצולי שואה ומשיבים נוספים.
 • בעתירתה ביקשה העותרת, שמשרד הבריאות והרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר ישתתפו בעלות מימון האשפוז שלה במוסד הסיעודי, כי יוחזרו לה תשלומי המע"מ שנגבו בגין אשפוזה וכי ישולמו לה תשלומים מקרן הרווחה לניצולי שואה.
 • בית המשפט העליון הבהיר כי ישנם שני מסלולי פיצוי לניצולי שואה אשר עברו את זוועות המלחמה וסובלים בשל כך מנכות: האחד לפי חוק נכי רדיפות הנאצים והשני לפי חוק הפיצויים הגרמני אשר מכוחו ניתן לקבל את הקצבה הבריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה. כל אחד מהמסלולים מקנה הטבות והסדרים שונים, ומי שמקבל קצבה והטבות ממסלול אחד אינו יכול לקבל את ההטבות וההסדרים של המסלול השני.
 • ועדה בראשות פרופ' שני הכירה במחלת השיטיון לניצולי שואה ועל כן ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר וסובלים מאלצהיימר, זכאים להכרה בנכות בשיעור של 25%, ולטיפול רפואי במחלות מוכרות, לרבות השתתפות במימון האשפוז של ניצולי שואה במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון.
 • מאידך, הרשויות בגרמניה לא הכירו במחלת השיטיון כמחלה המזכה ניצולי שואה ולכן ניצולי שואה המקבלים קצבה בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), אינם זכאים להשתתפות הרשות לזכויות ניצולי השואה במימון אשפוזם במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון.
 • בנוסף, קבע בית המשפט העליון שהעותרת אינה זכאית למתן פטור מתשלום מע"מ בגין האשפוז, שכן פטור זה ניתן לתיירים בלבד, על פי הוראות מס ערך מוסף.
 • בית המשפט העליון שלל את הטענה בדבר אפליה אסורה בין ניצולי שואה הזכאים לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לבין הזכאים לקצבת בריאות ממשלת גרמניה, שכן יש לבחון את ההסדרים הקיימים בכל אחד ממסלולים אלה כמכלול ואין לבחון רק את התייחסותם השונה של מסלולים אלה למחלת השיטיון.
 • כמו כן, דחה בית המשפט העליון את הטענה לאפליה בין ניצולי שואה הזכאים למימון אשפוזם מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, ללא קשר לרמת הכנסתם, לבין הזכאים לסיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, המתחשב ברמת הכנסתם לצורך קביעת השתתפותם בעלות האשפוז, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

משמעות פסק הדין

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), אינם זכאים להשתתפות הרשות לזכויות ניצולי השואה במימון האשפוז במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון (דמנציה), שכן מחלה זו לא הוכרה על-ידי הרשויות בגרמניה כמחלה המזכה בתגמולים ניצולי שואה.
 • ניצולים המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים זכאים להשתתפות הרשות לזכויות ניצולי השואה במימון האשפוז במוסד סיעודי בשל מחלת השיטיון, במקרה שהוכרה כמחלה מוכרת.

חשוב לדעת

 • בית המשפט העליון מציין בפסק דינו כי הזכאות לשירותי אשפוז ומימונם לזכאי חוק נכי רדיפות הנאצים חלה גם על ניצולי שואה שהיו זכאים בעבר לקבלת תגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם החלו לקבל גמלה מגרמניה בהיותם נמנים על חוג התרבות והשפה הגרמנית, ובתנאי שאשפוזם הוא בגין מחלה שהוכרה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, אך לא לא על ידי הרשויות בגרמניה.
 • על פי סעיף 5 לחוק נכי רדיפות הנאצים, ניצול הזכאי לתגמול לפי החוק ואין בן משפחה תלוי בו, והוא מוחזק על חשבון המדינה או רשות מקומית במוסד לנכים או קשישים, יוקטן התגמול שהוא זכאי לפי חוק זה ב-75% החל מהחודש הרביעי להחזקתו במוסד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים