לא ניתן לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב, אלא לאחר פנייה של תאגיד המים למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
בכל מקרה, אין לנתק לצרכן את אספקת המים על תקופת חיוב שהייתה לפני 31.03.2015
צרכנים רשאים להגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב על ניתוק אספקת המים


כדי למנוע ניתוק של צרכנים בעלי חוב מאספקת המים יש לבחון אפשרויות כמו הסדר תשלום להסדרת החוב.

 • לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם נעשתה פנייה למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים שמאפשרים זאת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה) עולה על 1,000 ₪.
  2. טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
  3. התקיים לפחות אחד מאלה:
   • הצרכן סירב למסור לחברת המים את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
   • החברה הפעילה את כל הליכי הגבייה ולא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממיצוי הליכי הגבייה.

שלבי ההליך

שליחת התראה ופנייה למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

 • 15 ימים לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב בקשה לאישור פעולת הניתוק.
 • החברה תודיע לצרכן על כוונתה לבקש מהמחלקה לשירותים חברתיים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (אם הצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
 • החברה תציע לצרכן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלה, אם הוא מעוניין להגיע להסדר תשלומים להסדרת החוב. ניתן להגיע להסדר פריסה של עד 12 תשלומים חודשיים, או לתקופה ארוכה יותר בנסיבות חריגות.
 • הצרכן רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תפנה למנהל הרשות בעניין הניתוק, מפני שאינו יכול לשלם את החוב או כי הוא מוכן למסור לחברה את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
 • הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע בטופס 5 שבתוספת לכללים, ולצרף לבקשה מסמכים להוכחת טענותיו (כגון אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק). ניתן לבקש לקבל את הטופס מתורגם לשפות ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.
 • החברה תבחן את הטענות והמסמכים שהצרכן הגיש ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
 • אחרי שתבחן את הפרטים, החברה רשאית להגיש למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב בקשה לניתוק הצרכן, במקרים הבאים:
  • החברה סבורה שיש לצרכן יכולת כלכלית לשלם את החוב השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות לקביעה זו).
  • לצרכן הביתי אין יכולת כלכלית לשלם את החוב, אך החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים לא ביתיים).

דיון בוועדה המייעצת למנהל הרשות

 • בקשת החברה תופנה לוועדה המייעצת למנהל הרשות, שתיידע את הצרכן על זכותו לטעון לפניה בכתב או בעל פה, לפי בחירתו.
 • אם הצרכן מעוניין בכך, הוא יוזמן להופיע בפני הוועדה ולהציג שוב מסמכים להוכחת טענותיו (אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק וכו').
 • הוועדה רשאית להזמין גם את נציג החברה לטעון לפניה, להשיב לשאלותיה, ולהציג מסמכים נוספים, אם יידרש.
 • הוועדה תדון בעניין הניתוק ותמליץ למנהל הרשות אם לאשר את ניתוק אספקת המים לצרכן. במקום המלצה על ניתוק, הוועדה גם רשאית להמליץ על ביצוע פעולה שרק תצמצם את אספקת המים לצרכן הביתי (אם יש לתאגיד המים אפשרות טכנולוגית ומעשית לפעולה מסוג זה).
 • המלצות הוועדה יועברו למנהל הרשות, שיחליט בתוך 15 ימי עסקים אם לקבל, לדחות או לשנות אותן.
 • המנהל יעביר עותק מהחלטתו לחברה ולצרכן הביתי, בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהתקבלה.

ניתוק אספקת המים לצרכן

 • אם הוועדה המייעצת המליצה לאשר לחברה לנתק את אספקת המים או לצמצם אותה ומנהל הרשות קיבל את ההמלצה, ישלח מנהל הרשות לצרכן את נימוקיו ונימוקי הוועדה המייעצת.
 • 15 ימים לפחות לפני ביצוע הניתוק, החברה תיידע את המחלקה לשירותים חברתיים המטפלת על ההחלטה לנתק לצרכן את אספקת המים (אלא אם הצרכן יודיע בתוך 7 ימים שהוא לא מעוניין ביידוע המחלקה).
 • החברה תשלח לצרכן הודעה על החלטת מנהל הרשות ותיידע אותו על זכותו לעתור לבג"ץ נגד החלטה זו.
 • 30 ימים אחרי ששלחה את ההודעה לצרכן, החברה רשאית לבצע את פעולת הניתוק.
 • ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בימים א' עד ד', בין השעות 8:00 עד 17:00 בלבד.
 • אין לבצע את הניתוק בערבי חג, בחגים ובחול המועד (בהתאם לדתו של הצרכן).
 • כמו כן, אין לבצע ניתוק בתקופת ימי האבל של צרכן שמקיים בביתו מנהגי אבלות (לפי דתו או אמונתו), ובתנאי שיידע על כך את החברה.
 • אם צרכן שמקיים מנהגי אבלות בביתו נותק מאספקת המים, החברה תחבר אותו למערכת המים מייד אחרי שהודיע לה על כך.
 • ניתוק אספקת המים יימשך עד 30 ימים.
 • כעבור 30 ימי ניתוק הצרכן יחובר למערכת המים. לצרכן תימסר הודעה על חובתו לשלם לחברה את התשלום שמגיע לה, ושאם לא ישלם ינותק שוב.
 • אם הפנייה לא תיענה על-ידי הצרכן בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה רשאית לבצע ניתוק שני לתקופה של עד 45 ימים. בתום תקופה זו, תחבר החברה את הצרכן למערכת המים ותמסור הודעה נוספת על ביצוע ניתוק חוזר.
 • הודעה על ניתוק חוזר תודבק על הדלת החיצונית, או במקום אחר בולט לעין בבית או בסמוך לו, במעטפה אטומה וחתומה שנושאת את שם הצרכן וכתובתו בלבד.
 • אם הפנייה לא תיענה בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק לתקופה שלישית של עד 60 ימים.
 • החברה רשאית לחזור על פעולות הניתוק, בתנאי שיעברו לפחות 7 ימי עסקים בין הניתוקים החוזרים.
 • אם לא הייתה צריכת מים בבית בתקופה שבין הניתוקים, או שהייתה צריכה מזערית שמעידה כי הבית לא מאוכלס בפועל, או שנודע לחברה כי הוא לא מאוכלס:
  • החברה רשאית להאריך ללא הגבלה את תקופת הניתוק, בתנאי שבכל 45 ימים תמסור הודעה לצרכן כי הוא מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הבית.
  • אם צרכן הודיע על כוונתו לאכלס את הבית, החברה תחבר אותו לאספקת המים ותמסור הודעה על חובת התשלום והאפשרות לניתוק חוזר, כפי שפורט בסעיפים הקודמים.

חיבור מחדש לאספקת המים

 • לאחר ששולם לחברה החוב שגרם לניתוק מאספקת המים, או נקבע לצרכן הסדר תשלומים עבור החוב ושולם התעריף על ניתוק מד המים וחיבורו מחדש, הצרכן יחובר שוב לאספקת המים:
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו עד לשעה 18:00, החיבור לאספקת המים ייעשה בתוך 6 שעות לכל המאוחר.
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו אחרי השעה 18:00, חיבורו מחדש ייעשה עד השעה 10:00 בבוקר למחרת.

אופן מסירת התראות והודעות

 • ההתראות וההודעות לצרכן יימסרו לצרכן באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
  • דואר רשום
  • מסירה לידי הצרכן עצמו
  • מסירה במקום מגוריו של הצרכן לידי אחד מבני משפחתו הבגירים (שגילם מעל 18 שנים)
 • אם המסירה לא מתאפשרת בדרכים שצויינו, ההודעה תוצג במקום בולט לעין על הנכס שבו מתגורר הצרכן.
 • אם כתובתו של הצרכן הרשומה אצל החברה אינה זהה לכתובת שלגביה קיים החוב השוטף, או אם אין כתובת למשלוח דברי דואר, תודבק התראה על הדלת החיצונית או במקום אחר בולט לעין, במעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה יופיעו רק שם הצרכן וכתובתו.
 • בנוסף, החברה תעביר את ההודעות באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל, התקשרות למספרי הטלפון הרשומים בחשבון הצרכן, או שליחת הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של הצרכן (אם פרטי התקשרות אלה יהיו בידיה). הצרכן אינו מחוייב למסור את פרטי ההתקשרות הללו, ואם מסר אותם, הוא רשאי לבקש שהחברה לא תעשה בהם שימוש.

מסירת מידע בשפות שונות

 • בכל ההתראות מופיעה כותרת שמעידה על מהות ההתראה בשפות ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית, בנוסף לעברית.
 • צרכן רשאי לבקש לקבל את ההתראות מתורגמות במלואן לשפות אלה (המידע על כך מופיע בשפות השונות על-גבי ההתראות).
 • לאחר פנייתו זו, יישלחו לו כל ההתראות בצירוף עותק מתורגם לשפה שביקש, בנוסף להתראה בעברית.

ערעור

 • הצרכן רשאי לעתור לבג"ץ נגד החלטתו של מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב לאשר את ניתוקו מאספקת המים, וזאת תוך 45 יום מהמועד שבו הודיעו לו על ההחלטה.

חשוב לדעת

 • הכללים חלים רק על תקופות חיוב החל מ-31.03.2015 ואילך. לא ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בשל תקופות חיוב שקודמות לתאריך זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים