הקדמה:

נציב קבילות סטודנטים אחראי על בירור תלונות המוגשות על-ידי סטודנט או מועמד ללימודים בגין פגיעה בזכויותיו לפי חוק זכויות הסטודנט


נציב קבילות סטודנטים הוא גוף במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית האחראי על בירור תלונות המוגשות על-ידי סטודנט או מועמד ללימודים בגין פגיעה בזכויותיו לפי חוק זכויות הסטודנט, לרבות פגיעה במסגרת הליך משמעתי ויחס בלתי ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי במוסד. לרוב, נציב קבילות הסטודנטים הינו שירות הניתן על-ידי דיקן הסטודנטים.

תפקידיו וסמכויותיו של נציב קבילות סטודנטים

 • תפקידיו וסמכויותיו של נציב קבילות סטודנטים הם:
  • בדיקה ובירור של כל תלונה המוגשת לו.
  • מתן תשובה למתלונן.
  • העברת המלצותיו לגבי תלונה לכל גורם מוסמך במוסד הלימודי.
  • דיווח מדי שנה לראש המוסד הלימודי על פעולותיו לבירור התלונות.

מוסדות לימוד החייבים במינוי נציב קבילות סטודנטים

פנייה אל נציב קבילות סטודנטים

 • הגשת תלונה אל נציב קבילות הסטודנטים תיעשה רק לאחר מיצוי כל האפשרויות לפתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד, לרבות דיקן הסטודנטים.
 • הגשת התלונה תיעשה בכתב ובאופן מנומק.
 • את פרטיו של נציב הקבילות ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.

חקיקה ונהלים

תודות