הקדמה:

בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם העובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה
מעסיק שנמנע מלתת לעובד הודעה מוקדמת כאמור ובחר לשמור לעצמו את המידע בדבר כוונתו להעביר את המפעל לבעלות אחרת ולמנוע בכך את חופש הבחירה של העובד, מחויב לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת
תמורת הודעה מוקדמת הנו תשלום בגובה השכר שעל העובד היה לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת
אם המעסיק החדש יפטר את העובד, הוא יהא חייב במתן הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
מס' תיק:
עע 28597-03-11‏ ‏
תאריך:
11.02.2015

רקע עובדתי

 • העובדים הועסקו על ידי החברה תקופות שונות עד שפוטרו לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת על כוונת המעסיק לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים , בעקבות מכירת פעילות החברה למעסיק חדש.
 • העובדים המשיכו לעבוד באותו המפעל, אצל המעסיק החדש.
 • החברה שילמה לעובדים פיצויי פיטורים אולם לא שילמה להם תמורת הודעה מוקדמת.
 • העובדים הגישו תביעה לבית הדין האזורי לתשלום תמורת הודעת מוקדמת, אך בית הדין דחה את תביעתם בטענה שיש לראות את המפעל כמקום עבודה אחד השומר על רציפות הזכויות וזאת גם לעניין חובת מתן ההודעה המוקדמת.
 • על פסיקתו זו של בית הדין האזורי לעבודה, הגישו העובדים ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. הערעור נסב סביב השאלה האם בעת חילופי מעבידים, כשהעובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש, חלה חובה על המעסיק שהתחלף לשלם לעובדים דמי הודעה מוקדמת ?

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי פסק כי בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מקודמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים , גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.

 • העובדה כי בעת חילופי מעסיקים, מקום העבודה מוסיף להתקיים והמעסיק החדש מוכן לקלוט את העובד ולהמשיך את העסקתו ברציפות, אינה פוטרת את המעסיק הראשון ממילוי חובתו על פי דין לתת לעובד הודעה מוקדמת , וזאת משתי סיבות:
  • הוראות חוק הודעה מוקדמת קובעות ללא כל הסתייגות, את חובתו של של מעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים.
  • אין להתייחס לעובד כ"כלי על לוח השחמט" ולא ניתן להסיק שקיימת הסכמה מראש בין המעסיק לבין עובדיו כי עם העברת הבעלות במפעל יעברו כל זכויותיהם וחובותיהם של העובדים למעסיק החדש. לעובד עומדת הזכות לבחור האם להמשיך באותו מקום עבודה או לחפש מקום עבודה אחר. מעסיק אשר נמנע מלשתף את העובדים בדבר כוונתו להעביר את המפעל לידי אחר ולא נתן לעובדים הודעה מוקדמת כאמור, פוגע בזכות הבחירה של העובדים.
 • העובדה כי בסופו של דבר בחר עובד להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה או בכל מקום אחר, אין בה כדי להשפיע על עצם חובת מתן ההודעה המוקדמת.
 • על המעסיק הראשון לתת לעובד הודעה מוקדמת על הכוונה לפטרו ולהעביר את הבעלות בעסקו לאחר, ולהותיר בידי העובד את הבחירה החופשית האם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת המעסיק החדש או לא.
 • מעסיק הבוחר לשמור לעצמו את המידע בדבר כוונתו להעביר את המפעל לבעלות אחרת ולמנוע בכך את חופש הבחירה של העובד, צריך לשאת בתשלום בגין הפרה זו, ולשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, בגובה השכר שעל העובד היה לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם המעסיק החדש בוחר לפטר עובד לאחר מספר חודשי עבודה, הוא יהא חייב בתשלום דמי הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו.
 • לאור כל האמור לעיל, קיבל בית הדין הארצי הערעור של העובדים ופסק שהם זכאים לתמורת הודעה מוקדמת מהחברה שפיטרה אותם בעת חילופי המעסיקים.

משמעות פסק הדין

 • בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.
 • מעסיק שנמנע מלתת לעובד הודעה מוקדמת כאמור ובחר לשמור לעצמו את המידע בדבר כוונתו להעביר את המפעל לבעלות אחרת ולמנוע בכך את חופש הבחירה של העובד, צריך לשאת בתשלום בגין הפרה זו, ולשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת, בגובה השכר שעל העובד היה לקבל בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם המעסיק החדש יפטר את העובד, הוא יהא חייב במתן הודעה מוקדמת בהתאם לתקופת העבודה של העובד אצלו.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים