בעת חילופי מעסיקים בענף הניקיון, זכאים עובדי חברות ניקיון ותחזוקה לפיצויי פיטורים מהמעסיק שהוחלף עבור תקופת עבודתם אצלו, גם אם הם נשארו לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש
הזכאות פיצויי פיטורים חלה בתנאי שהעובד הועסק אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה במשך שנה אחת לפחות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עדמ 001011/04
עדמ 001014/04
תאריך:21.08.2005
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • מספר עובדות הועסקו על ידי חברת א. דינמיקה במשך תקופה העולה על שנה כעובדות ניקיון בסניף קופת חולים מכבי ברחוב בלפור בת"א.
 • בתחילת חודש פברואר 2003 הפסידה החברה במכרז לאספקת שירותי הניקיון לקופת החולים.
 • בעקבות ההפסד במכרז שלחה החברה לעובדותיה בסניף בלפור הודעה על סיום עבודתן בסניף ועל העברתן לעבודה במחנה הצבאי בצריפין.
 • למרות זאת, העובדות לא קיבלו אישורי כניסה לצריפין או אישור מאת החברה שהן אכן מתחילות לעבוד בצריפין.
 • לפיכך הסכימו העובדות להצעת הזכיין החדש (שזכה במכרז להפעלת שירותי ניקיון בקופת חולים מכבי) להמשיך בעבודתן בסניף הקופה ברחוב בלפור, והן החלו לעבוד מטעמו ביום 01.04.2003.
 • בית הדין האזורי בתל-אביב קבע כי מכיוון שהעובדות לא קיבלו הצעה ממשית מצד החברה למקום עבודה חלופי עם סיום עבודתן בסניף בלפור, יש לראות אותן כמי שפוטרו ע"י החברה, ועל כן הן זכאיות לפיצויי פיטורים.
 • החברה הגישה ערעור וטענה שהעובדות לא פוטרו ע"י החברה, שכן הן נשארו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, ולכן הן אינן זכאיות לפיצוי פיטורים מהחברה.

פסיקת בית הדין

 • סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע ש "מי שעבד שנה אחת ברציפות... אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".
 • ככלל, עובד שהמעסיקים שלו התחלפו והוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת המעסיק החדש, אינו זכאי לפיצויי פיטורים בשל עצם החלפת המעסיק במקום העבודה.
 • למרות זאת יתכנו נסיבות, בהן התחלפו המעסיקים ולמרות שהעובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הראשון, וזאת על שום שרואים את החלפת המעסיקים (ספקי השירות) כפיטורים, למשל:
  • המעסיק הראשון אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי.
  • נקבע בהסכם קיבוצי, כי כל מעסיק נדרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה בה העסיקם.
  • קיים חשש, כי המעסיק החדש לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתו במכרז לאספקת שירותי ניקיון.
 • בענף הניקיון זכאי העובד לפיצוי פיטורים מהמעסיק הראשון בעת החלפת המעסיקים, גם אם הוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה (תחת המעסיק החדש), בתנאי שהשלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או במקום העבודה.
  • בענף הניקיון החלפת המעסיקים, קבלני השירות, הוא מעשה שבשגרה. בדרך כלל זוכות חברות הניקיון בעבודה באמצעות זכייה במכרז לתקופה מוגבלת. אם לא עולה בידי אותה חברה להמשיך ולזכות גם במכרז הבא הרי שהחברות מתחלפות.
  • עובדים רבים בענף הניקיון זקוקים לעבודה ורוצים להמשיך את עבודתם באותו מקום עבודה פיזי גם לאחר החלפת קבלן הניקיון. אם המעסיק החדש אינו יציב מבחינה כלכלית המשך עבודתם של העובדים אצלו מסכנת את הזכויות שצברו אצל המעסיק הראשון. קבלת פיצויים מהמעסיק הראשון בעת חילופי המעסיקים מבטיחה את זכויות העובדים בגין תקופת העסקתם אצלו.

משמעות

 • בעת החלפת מעסיקים (קבלנים) בענף הניקיון, זכאים עובדי הניקיון לפיצויי פיטורים מהקבלן שעוזב עבור תקופת עבודתם אצלו, גם אם הם נשארו לעבוד באותו מקום עבודה אצל הקבלן החדש, בתנאי שהועסקו אצל הקבלן הראשון לפחות שנה אחת.

חשוב לדעת

 • בהתאם לסעיף 33 לצו הרחבה בענף הניקיון מחודש פברואר 2014, במקרה של חילופי קבלנים באותו מקום עבודה, יכולים עובדי הניקיון לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • להודיע לקבלן המקורי על רצונם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
  • להודיע לקבלן המקורי על רצונם להפסיק את עבודתם מבלי להמשיך לעבוד אצל הקבלן החדש.
 • בשני המקרים הנ"ל הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הראשון אם השלימו שנת עבודה אחת לפחות.
 • העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הקבלן המקורי הציע להם מקום עבודה חלופי והם סירבו להצעתו, וגם אם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
 • אם בחרו העובדים להמשיך לעבוד אצל הקבלן הראשון במקום עבודה אחר, הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת המעבר או בעת חילופי קבלני הניקיון במקום העבודה.
טיפ
ככלל עובדי חברות ניקיון זכאים לקבל את מלוא פיצויי הפיטורים באופן שוטף מדי חודש לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, ולכן יהיו זכאים לקבל תשלום פיצויים מבמזומן מהקבלן רק אם לא הופרשו עבורם כספים אלה ובמידה שלא הופרשו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים