הקדמה:

עובדת המועסקת במספר מקומות עבודה ונעדרה רק מחלק מהם בשל שמירת היריון, זכאית לגמלה לשמירת היריון על פי שכרה באותם מקום עבודה מהם נעדרה בשל שמירת היריון, וזאת עד לגובה תקרת השכר היומי הקבועה בחוק
בחישוב גובה הגמלה אין לקחת בחשבון את הכנסתה של העובדת במקומות עבודה אחרים, בהם לא נזקקה לשמירת היריון


פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עבל (ארצי) 88/10
תאריך:
02.02.2011

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה כטכנאית רנטגן ב 3 מקומות עבודה: 2 בתי חולים ובמכון רנטגן.
 • עקה הריונה, הפסיקה העובדת לעבוד כטכנאית רנטגן בכל 3 מקומות העבודה.
 • ב -2 בתי החולים נמצאה לעובדת עבודה חלופית, ללא חשיפה לקרינה, אך במכון הרנטגן לא נמצאה לעובדת עבודה חלופית והיא הפסיקה את עבודתה במכון .
 • המוסד לביטוח לאומי הכיר בזכותה של העובדה לקבל גמלה לשמירת היריון עבור הפסקת עבודתה במכון הרנטגן, שכן החשיפה לקרני רנטגן עלולים לסכן את העובדת או את עוברה .
 • העובדת והמוסד לביטוח לאומי הגישו ערעור על החלטת בית הדין האזורי לגבי אופן חישוב גמלת שמירת ההיריון לעובדת .
 • הצדדים חלוקים בשאלה האם בחישוב הגמלה לשמירת היריון יש להתחשב בהכנסותיה של העובדת במכון הרנטגן בלבד, או שיש לקחת בחשבון גם את הכנסותיה משני מקומות העבודה האחרים בהם המשיכה לעבוד במהלך תקופת שמירת ההיריון:
  • העובדת טוענת שיש לחשב את הגמלה לשמירת היריון בהתאם לשכרה הרגיל במכון הרנטגן בלבד, וזאת עד עד לסכום יומי מירבי הקבוע בחוק, מבלי שיובא בחשבו השכר שקיבלה בפועל ב-2 מקומות העבודה בהם המשיכה לעבוד במהלך שמירת ההיריון .
  • המוסד לביטוח לאומי טוען שעובדת המקבלת גמלה לשמירת היריון אינה יכולה להשתכר בתקופת שמירת ההיריון מעבר לסכום היומי המירבי הקבוע בחוק, ועל כן מסכום זה יש לקזז את השכר היומי שהעובדת קיבלה בפועל ב-2 מקומות העבודה האחרים .

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • בהתאם לסעיף 60 לחוק הביטוח הלאומי שיעור הגמלה לשמירת היריון ליום הנו שכר העובדת ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון מחולק ב-90 וזאת עד לסכום יומי מירבי (תיקרת שכר יומי).
 • המטרה של הגמלה לשמירת היריון היא ששכרה של עובדה הזקוקה לשמירת היריון לא יפגע, בכפוף לכך ששיעור הגמלה לא יעלה על סכום יומי מירבי. המחוקק לא הגביל את גובה ההשתכרות של העובדת בתקופת שמירת ההיריון ממקורות הכנסה אחרים, לרבות הכנסות עקב עבודה במקומות עבודה אחרים במהלך תקופת שמירת ההיריון.
 • לפי לשון החוק ותכלית החקיקה, שיעור הגמלה מחושב רק על פי שכרה הרגיל של העובדת באותו מקום עבודה ממנו נעדרה בשל שמירת היריון, וזאת עד לגובה תיקרת השכר היומי, ואין לקחת בחשבון את הכנסתה ביתר מקומות העבודה בהם עבדה במהלך בתקופה של שמירת ההיריון.
 • מן האמור לעיל עולה כי בחישוב הגמלה לשמירת היריון, אין מקום להביא בחשבון את שכרה של העובדת במקומות עבודה אחרים בהם לא נזקקה לשמירת היריון, ואין להפחית את שכרה ממקומות העבודה האחרים מתיקרת השכר היומי .
 • ערעור העובדת התקבל.

משמעות פסק הדין

 • הגמלה לשמירת היריון מחושבת רק על פי שכרה הרגיל של העובדת באותו מקום עבודה ממנו נעדרה בשל שמירת היריון, וזאת עד לגובה תקרת השכר היומי הקבועה בחוק.
 • בחישוב גובה הגמלה אין לקחת בחשבון את הכנסתה של העובדת במקומות עבודה אחרים בהם לא נזקקה לשמירת היריון.

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.