הקדמה:

עובד שהתפטר ומעסיקו ויתר על תקופת ההודעה המוקדמת זכאי לחלף הודעה מוקדמת (פיצוי בגובה השכר שהיה אמור לקבל) גם אם התחיל לעבוד במקום עבודה אחר
הזכאות של העובד שהמעסיק יכבד את ההסכמה על משך תקופת ההודעה המוקדמת או ישלם לו חלף הודעה מוקדמת, אינה תלויה בשאלה אם העובד מצא מקום עבודה חלופי או אם נגרם לו נזק כתוצאה מכך שהמעסיק סיים את העסקתו מוקדם ממה שהוסכם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 299/99

רקע עובדתי

 • עובד התפטר ממקום עבודתו לאחר 5 חודשי עבודה.
 • בהסכם העבודה נקבע, בין היתר, כי על הצדדים לתת הודעה מוקדמת של של 3 חודשים במקרה של פיטורים או התפטרות.
 • ביום 18.3.1996 מסר העובד למעסיקה הודעה מוקדמת להתפטרות, ובה ציין כי ההתפטרות תיכנס לתוקף כקבוע בהסכם לאחר 3 חודשים, כלומר ביום 17.06.1996.
 • ביום 05.04.1996, כ-3 שבועות אחרי שהעובד מסר למעסיקה את ההודעה המוקדמת לפני התפטרות, הודיעה המעסיקה לעובד על סיום עבודתו ולפני שהסתיימו 3 החודשים.
 • זמן קצר לאחר מכן, באמצע חודש אפריל 1996, החל העובד לעבוד בחברה אחרת.
 • העובד הגיש תביעה כנגד המעסיקה לשלם חלף הודעה מוקדמת שמשמעה תשלום בגובה השכר שהיה יכול לקבל אילו המשיך לעבוד עד תום 3 החודשים, כלומר עד ליום 17.06.1996.
 • בית הדין האזורי קיבל את התביעה.
 • המעסיקה הגישה ערעור על כל התשלומים שחויבה לשלם לעובד, ובעיקר על החיוב לשלם חלף הודעה מוקדמת עבור 3 החודשים שעבורם נתן העובד הודעה מוקדמת בהתאם להסכם העבודה.
 • לטענת המעסיקה, תקופת ההודעה המוקדמת על התפטרות נועדה לטובת המעסיקה, ואם היא מוותרת עליה אין היא חייבת לשלם לעובד שכר בגינה ולחלופין, אין העובד זכאי לתשלום בגין ההודעה המוקדמת לאחר שמצא עבודה אחרת.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • המקרה אירע לפני שנחקק חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 אך יש להחיל את החוק גם על המקרה הזה.
 • באשר לחובה לכבד את משך ההודעה המוקדמת, קבע בית הדין:
  • סעיף 6(ב) לחוק קובע ש"מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו".
  • עובד חייב לתת הודעה מוקדמת על התפטרותו וזכות נתונה למעביד שהמתפטר יעבוד כל פרק זמן שבין ההודעה המוקדמת למועד גמר העבודה.
  • על זכות זאת רשאי המעביד לוותר כך שלא יאפשר לעובד לעבוד, ובתנאי שישלם לעובד שכר עבודה בעד פרק הזמן שבו מוכן היה לעבוד אך הדבר נמנע בעדו על-ידי המעביד.
  • לכאורה המטרה העיקרית של הודעה מוקדמת של פיטורים היא לתת לעובד זמן להתארגן ולמצוא מקום עבודה אחר ואילו המטרה של ההודעה המוקדמת על התפטרות היא לתת למעסיק להתארגן ולמצוא עובד מחליף. אך ההודעה המוקדמת על התפטרות מיועדת גם לתת לעובד זמן למצוא עבודה אחרת.
  • בחוזה העבודה זה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יחסית של שלושה חודשים, וזאת כדי לתת לשני הצדדים את האפשרות להתארגן במקרה שאחד מהם מחליט לסיימו. לו המעסיק יכול היה להפסיק את עבודתו בפועל של העובד לפני תקופת ההודעה המוסכמת, היינו שוללים מהעובד את זכותו לחפש עבודה אחרת כאשר הוא עדיין עובד ומקבל שכר.
  • גם אם החל העובד לעבוד במקום עבודה אחר למחרת פיטוריו והשתכר במקום עבודתו החדש סכום העולה על שכרו אצל המעביד הקודם, יהיה זכאי לפיצוי בגין הודעה מוקדמת.
  • לאור האמור פסק בית הדין הארצי לעבודה כי העובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמת עבור כל שלושת חודשי ההודעה המוקדמת שנקבעו על פי ההסכם.
 • באשר לטענת המעסיקה כי העובד מצא עבודה אחרת בתקופת ההודעה המוקדמת, שלא כובדה על-ידי המעסיק, קבע בית הדין:
  • ככלל אין העובד חייב להוכיח את הנזק שנגרם לו בגין אי-מתן הודעה מוקדמת.
  • הזכאות של העובד שהמעסיק יכבד את ההסכמה על משך תקופת ההודעה המוקדמת או ישלם לו חלף הודעה מוקדמת, אינה תלויה בשאלה אם העובד מצא מקום עבודה חלופי או אם נגרם לו נזק כתוצאה מכך שהמעסיק סיים את העסקתו מוקדם ממה שהוסכם.
  • גם אם החל העובד לעבוד במקום עבודה אחר למחרת פיטוריו והשתכר במקום עבודתו החדש סכום העולה על שכרו אצל המעביד הקודם, יהיה זכאי לפיצוי בגין תקופת ההודעה המוקדמת שלא כובדה על--ידי המעסיק.
  • דרך חישוב הפיצוי תמורת ההודעה המוקדמת חייבת להיות אחידה בכל המקרים, שאם לא כן בכל מקרה של הפרת חובת מתן הודעה יהיה על בית-הדין לבחון אם הוקטן הנזק או אם העובד נקט אמצעים סבירים למנוע או להקטין את נזקו. התוצאה תהיה כי אם העובד ימצא מקום עבודה אחר לפני תום התקופה שבגינה היה זכאי להודעה מוקדמת לא יזכה לפיצוי כלל או שיזכה לפיצוי חלקי.

משמעות

 • עובד שהתפטר ומעסיקו ויתר על תקופת ההודעה המוקדמת זכאי לחלף הודעה מוקדמת (פיצוי בגובה השכר שהיה אמור לקבל) גם אם התחיל לעבוד במקום עבודה אחר, וגם אם לא נגרם לו שום נזק כתוצאה מדרישת המעסיק כי יסיים את עבודתו מוקדם יותר.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.