הודעה מוקדמת להתפטרות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים המעוניינים להתפטר, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב
עובד אינו רשאי לחזור בו מהודעת ההתפטרות, אלא בהסכמה של של המעסיק, או אם הדבר נעשה ב"עידנא דריתחא" (שעת כעס)
המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (ללא תנאים סוציאליים)
אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה או בהסכמת העובד, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה

עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, מחויבים לתת למעסיק הודעה מוקדמת בכתב.

 • יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל).
 • במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת ההתפטרות ועד סיום העבודה, המעסיק חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
 • העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות העבודה ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים והמעסיקים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע על ההתפטרות בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה (ראו "תקופת ההודעה המוקדמת" בהמשך).
 • עובד שלא נתן התראה מוקדמת למעסיק לגבי התפטרותו, ישלם למעסיק פיצוי בגובה השווה לשכר הרגיל שהיה זכאי לו בתקופת ההודעה המוקדמת. (ראו בהמשך חלף הודעה מוקדמת).
 • אם המעסיק מוותר על העסקת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת כלומר, לאחר הודעת ההתפטרות מבקש מהעובד להפסיק לעבוד לאלתר, עליו לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת. למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לפיטורים (בפסקת "חלף הודעה מוקדמת").
 • ייתכנו כללים נוספים לעובדים בענפי עבודה ספציפיים (כגון הוראות אלה, המיועדות לחברי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים).

פירוט הסיבות להתפטרות

 • ההודעה המוקדמת אינה צריכה לכלול את הסיבות להתפטרותו, ולמעסיק אסור לחייב את העובד לציין את הסיבה להתפטרותו או להחתימו על מסמך אחר שבו הוא מציין את הסיבה להתפטרות.
 • עם זאת, כאשר מדובר בהתפטרות עקב הרעת תנאים (נסיבות שמזכות את העובד בפיצויי פיטורים למרות שהוא התפטר ולא פוטר), על העובד להתריע מראש על ההרעה בתנאים ועל כוונתו להתפטר ולתת למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את מה שמצריך תיקון ככל שהדבר ניתן לתיקון. אם לא יעשה זאת, עשוי העובד להתקשות להוכיח כי התפטרותו נעשתה עקב הרעת התנאים, ולפיכך יתקשה לזכות בפיצויי הפיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

תקופת ההודעה המוקדמת

 • תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.
 • ימי ההודעה המוקדמת הנדרשים לפי החוק נספרים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה אינה למספר ימי עבודה).

עובד במשכורת חודשית

 • עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך מחויב למתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה מחויב למתן יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.
דוגמה
עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 4 חודשים המעוניין להתפטר:
 • בגין כל אחד מ-4 חודשי העבודה הוא מחויב למתן יום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר 4 ימים.
 • המשמעות היא שהעובד מחויב להודיע בכתב על התפטרותו 4 ימים קלנדריים מראש.
דוגמה
עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 11 חודשים המעוניין להתפטר:
 • בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים הוא מחויב למתן יום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר 6 ימים.
 • בגין כל אחד מ-5 החודשים האחרונים (חודשים 11-7) הוא מחויב למתן 2.5 ימים של הודעה מוקדמת, כלומר 12.5 ימים - ‏ 2.5 X‏ 5.
 • סך כל ימי ההודעה המוקדמת יהיה 18.5 ימים - ‏ 6 +‏ 12.5.
 • המשמעות היא שהעובד מחויב להודיע בכתב על התפטרותו 18.5 ימים קלנדריים מראש.

עובד ששכרו משולם על בסיס יומי או שעתי

 • עובד בעל ותק של עד שנה מחויב ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
 • עובד במהלך שנת עבודתו השנייה מחויב לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.
 • עובד בשנת עבודתו השלישית מחויב ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.
 • עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.

הסכמה על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, אולם לפי פסיקת בית הדין לעבודה, העובד אינו מחויב לה, והדבר תלוי ברצונו של העובד בלבד.
  • במקרה שנקבעה בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, והעובד המתפטר מעוניין לנצל את מלוא ימי ההודעה המוקדמת כקבוע בהסכם, על המעסיק לכבד את תקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בהסכם. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכרו עבור התקופה שבה ויתר על העסקתו.
  • לעומת זאת אם העובד מעוניין להתפטר ולמסור הודעה מוקדמת הקצרה מזו שעליה הסכימו המעסיק והעובד, הוא רשאי לעשות זאת, כל עוד אורך תקופת ההודעה אינו קצר מהתקופה שנקבעה בחוק. במקרה זה למעסיק אסור לנקוט כל צעד ענישתי כלפי העובד, וגם לא לקזז סכומים כלשהם מהתשלומים המגיעים לעובד.
דוגמה
 • בהסכם העבודה של עובד מסוים נקבע כי עליו לתת הודעה מוקדמת של 3 חודשים לפני התפטרותו.
 • העובד התפטר מהעבודה לאחר שנה, ונתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים כקבוע בהסכם, למרות שעל פי החוק היה עליו לתת הודעה מוקדמת של חודש בלבד.
 • המעסיק ביקש מהעובד להפסיק את עבודתו כעבור חודש (שהוא משך תקופת ההודעה המוקדמת לפי החוק).
 • במקרה זה המעסיק צריך לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת בגין החודשיים הנוספים של ההודעה המוקדמת הקבועים בהסכם העבודה.
דוגמה
 • בהסכם העבודה של עובד מסוים נקבע כי עליו לתת הודעה מוקדמת של 30 יום לפני התפטרותו.
 • העובד התפטר אחרי 5 חודשי עבודה.
 • העובד הודיע למעסיק על התפטרותו 5 ימים מראש כקבוע בחוק, למרות שעל פי הסכם העבודה עליו היה לתת 30 ימים הודעה מוקדמת.
 • למרות שהעובד נתן הודעה קצרה מזו שהתחייב עליה בהסכם העבודה, הוא נהג כדין, כי משך תקופת ההודעה המוקדמת שנתן למעסיק אינה קצרה מזו הקבועה בחוק.
 • למעסיק אסור לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את תמורת ההודעה המוקדמת בגין 25 הימים הנוספים.
 • בכל מקרה שלא הוסכמה בין העובד והמעסיק תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, העובד אינו רשאי לתת על דעת עצמו הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, ולכפות על המעסיק להמשיך ולהעסיקו בתקופה ההודעה המוקדמת הארוכה יותר (ראו פסקי דין בהמשך).
דוגמה
 • עובד התפטר לאחר שעבד מספר שנים במקום העבודה, ונתן הודעה 3 חודשים מראש.
 • המעסיק רשאי להפסיק את עבודתו של העובד כעבור חודש ימים, שהוא משך תקופת ההודעה הקבועה בחוק ושבמהלכה מחויב המעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד.


חזרה מהודעת התפטרות

 • חזרה של עובד מהודעה מוקדמת על התפטרות אינה מבטלת את ההתפטרות, אלא אם המעסיק הסכים לכך. זכותו של המעסיק לראות את הודעת ההתפטרות כתקפה, ולהפסיק את העסקתו של העובד.
 • עם זאת, במקרה שההודעה על ההתפטרות נמסרה ב"עידנא דריתחא" (בעת מריבה או כעס), רשאי העובד לחזור בו ולבטל את ההתפטרות.

יציאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 • אסור למעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה שנתית (על חשבון ימי החופשה שצבר) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מטעמים שאינם ענייניים.
 • במקרה שניתנה הודעה מוקדמת (גם אם מדובר בהודעת פיטורים של המעסיק וגם אם מדובר בהודעת התפטרות של העובד) אסור למעסיק לדרוש מהעובד כי ינצל את ימי החופשה שצבר (ושטרם נוצלו על ידו) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, וזאת רק על מנת להימנע מהחובה לשלם לו גם שכר עבור עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וגם פדיון עבור ימי החופשה שלא ניצל.
 • במקרה שבכל זאת ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה עליו להוכיח כי הוצאת העובד לחופשה נעשתה כדין, כלומר שהמעסיק עשה זאת ממניעים ענייניים (הקשורים לצרכי העבודה) ובתום לב. בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה, כלומר יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה.
דוגמה
במקרים שבהם מפעל נסגר בתקופה מסוימת בשנה לטובת חופשה שנתית מרוכזת של כלל עובדיו, גם על עובד המפוטר או המתפטר יהא לצאת לחופשה השנתית באותו זמן כמו שאר העובדים.
דוגמה
אם הסתיים פרויקט שבו הועסק העובד, ואין עוד צורך בעבודתו, ניתן יהיה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת (החל מהיום ה-15 לתקופת ההודעה המוקדמת).
 • במקרה שהעובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת, בתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את חופשתו. עם זאת המעסיק אינו חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה (אך עליו להתחשב בבקשת העובד ולסרב לבקשה רק מטעמים סבירים והגיוניים), ובמקרה כזה, בתום תקופת ההעסקה יהיה העובד זכאי לפדות את ימי החופשה שלא ניצל.
 • בכל מקרה אם תקופת ההודעה המוקדמת קצרה מ-15 ימים, לא ניתן בשום מקרה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.


חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת וימי מחלה או מילואים

חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה

 • חוק דמי מחלה אינו מטיל הגבלה על חפיפה בין ימי מחלה וימי הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • החוק כן מטיל מגבלות על פיטורים במהלך ימי מחלה ועל חפיפה בין ימי המחלה וימי ההודעה המוקדמת לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לפיטורים (פסקת "איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה").

חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים

 • במקרה שבו העובד מתפטר במהלך שירות המילואים, אין איסור בחוקי העבודה לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת להתפטרות עם ימי שירות המילואים.
 • קיים איסור על חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לימי שירות המילואים.
 • למידע נוסף ראו הודעה מוקדמת לפיטורים (פסקת "איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים").

חלף הודעה מוקדמת

 • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (חלף הודעה מוקדמת).
 • בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעביד, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות, והוא אינו זכאי להפרשות לקופות גמל ולביטוח פנסיוני, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה או הסכם קיבוצי, או שקיים נוהג במקום העבודה לעניין זה.
דוגמה
 • עובד שעבד במשך 4 שנים במקום העבודה, החליט להתפטר.
 • העובד נתן למעסיק ביום 01.04.2017 הודעה על כוונתו לסיים את העבודה ביום 01.05.2017 (הודעה מוקדמת של חודש כפי שנדרש בחוק).
 • המעסיק אינו מעוניין להמשיך להעסיק את העובד במהלך חודש אפריל אלא להפסיק את העסקתו לאלתר.
 • המעסיק רשאי להודיע לעובד על הפסקת עבודתו המיידית (ב-01.04.2015), אולם עליו לשלם לו שכר עבור החודש שבו הוא היה אמור להמשיך לעבוד (חודש אפריל) למרות שפועל לא עבד בו.
 • המעסיק אינו צריך לשלם לעובד רכיבים, כמו: הוצאות נסיעה, הפרשות לביטוח פנסיוני והפרשות קרנות השתלמות עבור חודש אפריל, וחודש זה לא ייחשב כחודש עבודה לצורך צבירת ימי מחלה, צבירת ימי חופשה או ותק לצורך פיצויי פיטורים.
 • מועד סיום ההעסקה יהיה 01.04.2015.
 • אם העובד לא מסר הודעה מוקדמת והתפטר מיד, או שמסר הודעה מוקדמת קצרה מזו הנדרשת בחוק, זכאי המעסיק לפיצוי בגובה השכר שהיה העובד מקבל במהלך אילו עבד באותם ימים.
דוגמה
 • עובד שעבד במשך 4 שנים במקום העבודה, החליט להתפטר.
 • העובד מסר למעסיקו הודעה מוקדמת של שבוע.
 • המעסיק זכאי לקבל מהעובד פיצוי בגובה של 23 ימים, שכן על-פי חוק מגיעה לו הודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית (ככל שעומדים לרשותו ימי חופשה צבורים שהוא לא ניצל).
 • חשוב להדגיש: אם העובד הוא שמבקש מהמעסיק לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר להפסיק את יחסי העבודה מיד), אזי המעסיק אינו צריך לשלם לו חלף הודעה מוקדמת.

הקלות במס הכנסה לעובד המקבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת"


חשוב לדעת

 • במקרה של אי קיום חובת ההודעה המוקדמת ע"י העובד, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שמגיע לעובד סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה.
 • היעדרות של אישה בעת חופשת לידה לא פוגעת בזכויותיה התלויות בוותק. מכאן עולה כי כאשר מחשבים את הוותק של העובדת לצורך חישוב תקופת ההודעה המוקדמת שעליה לתת בעת התפטרות, צריך לקחת בחשבון גם את תקופת חופשת הלידה. מנגד, אין לקחת בחשבון תקופה של חופשה ללא תשלום.
דוגמה
 • עובדת שהועסקה 10 חודשים ואז יצאה לחופשת לידה של 3 חודשים, תיחשב כמי שעבדה 13 חודשים (כלומר, שנה וחודש), ועל כן תהיה חייבת לתת הודעה מוקדמת של חודש אחד.
 • עובד שהועסק 10 חודשים ויצא לחופשה ללא תשלום למשך 3 חודשים, ייחשב כמי שעבד 10 חודשים ועל כן יהיה חייב לתת הודעה מוקדמת של 16 ימים (יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין 4 החודשים האחרונים).

התפטרות עובדים זרים בתחום הסיעוד

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים